Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
32°C
17°C
TOR.
25°C
18°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove in vzdrževanje sakralnih objektov na območju Občine Kidričevo v letu 2022

Datum objave: 19. 05. 2022
Številka razpisa: 410-48/2022

Občina Kidričevo na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/07-odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11-odl. US in 111/13), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-odl. US, 90/12 in 111/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/21 in 16/22) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje obnove in vzdrževanje sakralnih objektov na območju Občine Kidričevo v letu 2022

 

 

1. Naročnik: Občina Kiričevo, Kopališča ul. 14, 2325 Kidričevo

 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v Občini Kidričevo v letu 2022. Sredstva so namenjena tako za sofinanciranje obnove in vzdrževanja nepremičnin kot tudi premične kulturne dediščine v sakralnih objektih.

 

3. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo lastniki sakralnih objektov na območju občine Kidričevo.

 

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          prijavitelj je lastnik oziroma upravljavec sakralnega objekta na območju Občine Kidričevo,

-          predlagatelj mora imeti zagotovljena sredstva v višini najmanj 30 % vrednosti investicije,

-          dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja ter skladna s kulturno varstvenimi pogoji zavoda za varstvo kulturne dediščine,

-          finančna konstrukcija projekta mora biti izdelana tako, da se sredstva sofinanciranja porabijo na podlagi tega javnega razpisa v letu 2022.  

 

5. Merila za sofinanciranje

Občina Kidričevo bo sofinancirala obnovo in vzdrževanje objektov ter investicije v opremo  tistih prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse, v tem razpisu, določene pogoje. Prijavitelji so dolžni ob prijavi priložiti dve ponudbi za investicijo v objekt oziroma v opremo. Občina Kidričevo bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo ponudbo.

 

6. Okvirna višina razpisanih sredstev

Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove in vzdrževanje sakralnih objektov na območju občine Kidričevo, je 15.000 evrov.

 

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 0821 – obnova kulturnih spomenikov.

 

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022.

 

8. Objava javnega razpisa

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kidričevo.

 

Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni strani občine www.kidricevo.si

 

9. Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je do 10. junija 2022.

 

10. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 

Vloga mora biti oddana na naslov:

Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV 2022« ter naziv in naslov predlagatelja.

 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

 

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.

 

Razpis in obrazci so dosegljivi na spletne strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

 

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju obnove sakralnih objektov izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavnem obrazcu.

 

11. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način sofinanciranja.

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju občine Kidričevo v letu 2022 (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Kidričevo.

 

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

 

Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja posamezne investicije.

 

Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju obnove  kulturnih spomenikov v Občini Kidričevo za leto 2022.

 

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 02 799 06 13 pri Zdenki Frank oz. po elektronski pošti: zdenka.frank@kidricevo.si  v času uradnih ur.

 

 

Štev. 410-48/2022-1

Datum; 19.5.2022

 

                                                                                                                                              Anton Leskovar;

                                                                                                                                              župan

                                                                                                                                              Občine Kidričevo

Všečkaj objavo