Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
25°C
20°C
ČE.
27°C
15°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo v letu 2019

Datum objave: 26. 03. 2019
Številka razpisa: 671-1/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016 in 57/2017) in Letnega programa športa v občini Kidričevo za leto 2019 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja

 

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE  LETNIH  PROGRAMOV ŠPORTA

V OBČINI KIRIČEVO

V LETU 2019

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo v letu 2019.

 

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

 

2. IZVAJALCI  PROGRAMA

 

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letni programov športa v Občini Kidričevo kandidirajo naslednji izvajalci:

       športna društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo,

       zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,

       zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju Občine Kidričevo.

 

3. POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

 

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:

       so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,

       imajo za prijavljene dejavnosti:

o       zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,

o       izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

o       izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,

o       v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

 

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

 

4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

 

Za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2019 nameni 60.300,00 EUR.

 

Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, in sicer v naslednjem obsegu

 

-        prostočasna športna vzgoja otrok in mladine                                                                                                             3.500,00 eur

-        športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni

in vrhunski šport                                                                                                                                                                        34.000,00 eur

-        kakovostni šport                                                                                                                                                               7.300,00 eur

-        športna rekreacija                                                                                                                                                            4.000,00 eur

-        športne prireditve                                                                                                                                                              2.500,00 eur

-        delovanje društev                                                                                                                                                              3.000,00 eur

-        delovanje športne zveze                                                                                                                                                   6.000,00eur.     

 

 

Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  57/2017).

 

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2019.

 

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

 

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

 

Občina Kidričevo

Kopališka ul. 14

2325 KIDRIČEVO

 

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2019 – ne odpiraj«, in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

 

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 30. aprila 2019, do 12. ure, razen za program »športne prireditve«.

 

Prijave za program »športne prireditve« morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 4.10.2019, do 13. ure. Če bo prijava za program »športne prireditve« podana v kuverti z ostalimi programi športa do 30.4.2019, se bo prijava iz obravnave izločila in se bo obravnavala pri vrednotenju programov »športne prireditve« v oktobru 2019.

 

Odpiranje vlog bo opravila komisija  6. maja 2019. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

 

Odpiranje prispelih prijav na razpis »športne prireditve« bo komisija opravila 10. oktobra 2019.

 

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 1. 4. 2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavržejo.

 

Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov.

Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

 

 

6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

 

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

 

7. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.

 

 

Štev.: 671-1/2019

Datum:   22.3.2019

                         Anton Leskovar

                         župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo