Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
25°C
20°C
ČE.
27°C
15°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2019

Datum objave: 26. 03. 2019
Številka razpisa: 410-3/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in Letnega programa kulture občine Kidričevo za leto 2019 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja

 

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE  LETNIH  PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO

V LETU 2019

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2019.

 

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

 

2.IZVAJALCI  PROGRAMA

 

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo:

1.      kulturna in prosvetna društva

2.      zveze kulturnih društev Občine Kidričevo                                         

 

3.POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

 

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:

-        da imajo sedež v občini Kidričevo,

-        da se programi izvajajo na območju občine Kidričevo (razen gostovanja v tujini),

-        da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,

-        da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti,

-        da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-        da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,

-        da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost – vaje (razen ZKD),

-        da se posamezna sekcija udeleži vsaj območnega srečanja v organizaciji JSKD ali se udeleži samostojno vsaj enega nastopa v občini Kidričevo,

-        da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,

-        da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna.

 

Društva ali sekcije v posameznem društvu, se ne sofinancirajo, če niso ustanovljena vsaj oziroma niso delovala eno leto.

 

Društvo oziroma sekcija, ki v letu 2018 programa, s katerim je uspela na razpisu v letu 2018 ni izvedla, nima pravice kandidirati na tem razpisu (2 odstavek 9. člena pravilnika).

 

4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

 

Za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2019 nameni 33.370,00 EUR.

 

Za posamezne vsebine se namenijo sredstva:

 

1. dejavnost registriranih kulturnih društev in skupin, 15.350 eur

2. gledališke in lutkovne dejavnosti                                          667 eur

3. ostali programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti,

                                                                                                    4.672 eur

4. prireditve in projekti registriranih kulturnih društev in zvez,

                                                                                                    3.670 eur

5. gostovanja v tujini,                                                              2.337 eur

5. delovanje zveze kulturnih društev,                                  3.337 eur

6. delovanje kulturnih društev,                                             3.337 eur

 

Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).

 

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2019.

 

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

 

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

 

Občina Kidričevo

Kopališka ul. 14

2325 KIDRIČEVO

 

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 2019 – ne odpiraj«, in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

 

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 30. aprila 2019, do 12. ure, razen za vsebine prireditve in projekte registriranih kulturnih društev in zvez in gostovanja v tujini. Za vsebine prireditve in projekte registriranih kulturnih društev in zvez in za gostovanja v tujini je razpis odprt do porabe sredstev, oziroma najdlje do 4.10.2019 do 13. ure, ko je tudi zadnji rok za oddajo vloge.

 

Odpiranje vlog bo opravila komisija  7. maja 2019. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu prispetja.

Odpiranje vlog za vsebine prireditve in projekte registriranih kulturnih društev in zvez in gostovanja v tujini bo komisija opravila v roku 45 dni od prejema vloge. Odpirale se bodo samo pravilno izpolnjene in označene vloge na ovitku po vrstnem redu, po katerem so bile prispele.

 

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 1. 4. 2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

 

Na podlagi poročila komisije, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov.

 

Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

 

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

 

6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

 

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

 

7. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.

 

Štev: 410-3/2019

Dne   22.3.2019

                         Anton Leskovar

                         župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo