Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
25°C
20°C
ČE.
27°C
15°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih oraganizacij in društev za leto 2019

Datum objave: 26. 03. 2019
Številka razpisa: 410-11/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), objavljamo

 

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE  LETNIH  PROGRAMOV HUMANITARNIH, INVALIDSKIH IN ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTVEV

ZA LETO 2019

 

PREDMET RAZPISA:

 

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev v višini 8.300 EUR in za program »mostovi« 1.270 EUR.

 

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo.

 

Na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, in sicer:

-        humanitarna, invalidska in zdravstvena društva inorganizacije, 

-        društva in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih dejavnosti.

 

 

1.      POGOJI  SOFINANCIRANJA

 

Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo:

-        humanitarne, invalidske in zdravstvene organizacije in društva, ki imajo sedež v občini Kidričevo ali so organizirane za več občin in imajo sedež izven občine Kidričevo, katerih progami in/ali projekti se izvajajo na območju Občine Kidričevo in so vanje vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v Občini Kidričevo;

-        imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov;

-        dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost;

-        imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino;

-        posredujejo izjavo, da v organih upravljanja ne sodelujejo svetniki in njihovi ožji družinski člani.

 

Prednost pri sofinanciranju programov imajo društva.

 

Izvajalci, ki na območju občine Kidričevo ne bodo izvajali nobenega programa, niso upravičeni do sofinanciranja v letu 2019.

Izvajalci, ki so v letu 2018 uspeli na javnem razpisu in programov niso izvedli, v letu 2019 niso upravičeni do sofinanciranja. 

 

Izvajalci humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo, v letu 2019 ne bodo upravičeni do sredstev iz proračuna Občine Kidričevo.

 

2.      MERILA IN KRITERIJI

 

Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

-        število članov s stalnim prebivališčem v Občini Kidričevo;

-        program dela – vrsta in zahtevnost (finančna in organizacijska) načrtovanih aktivnosti;

-        pomen in dostopnost programa (dostopnost za širšo javnost, preseganje zgolj društvenega interesa in prispevek k vzgojni dejavnosti, splošna korist za občane, popestritev dejavnosti občini);

-        društvo ima lastni prostor v Občini Kidričevo;

-        ima sedež v Občini Kidričevo;

-        izdaja glasila ali biltena.

 

3.   ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami.

 

Razpisno dokumentacijo kandidati prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si v času od 1.4.2019 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

 

Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije ali, ki bodo prispele po razpisnem roku, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

 

Prijavo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:

 

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo

 

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – humanitarne dejavnosti 2019 – ne odpiraj« in naslov kandidata ki kandidira na razpisu.

 

Prijave bodo pravočasne, če bodo pripele na sedež Občine Kidričevo najkasneje do 30.4. 2019 do 12. ure.

 

Odpiranje vlog bo opravil odbor za družbene dejavnosti 8.5.2019. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu prispetja..

 

Na podlagi prispelih prijav bo odbor za družbene dejavnosti opravil izbor programov, ki se bodo v letu 2019 sofinancirali. Na podlagi poročila odbora za družbene dejavnosti bo občinska uprava Občine Kidričevo izdala sklep o sofinanciranju oziroma sklep o zavrnitvi sofinanciranja.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

 

4.      INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

 

OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.

 

5.      ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od datuma odpiranja vlog.

 

Štev.: 410-11/2019

Datum:   22.3.2019

         Anton Leskovar

župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo