Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
7°C
-2°C
JUTRI
8°C
0°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2019

Datum objave: 26. 03. 2019
Številka razpisa: 410-14/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI

V LETU 2019

 

1. PREDMET RAZPISA

 

Predmet razpisa je sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2019 v višini 1.500,00 EUR.

 

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih razpisov v občini Kidričevo.

 

2. IZVAJALCI PROGRAMA

 

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje gostovanj v tujini v Občini Kidričevo kandidirajo:

       društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo.

 

Na podlagi tega razpisa niso upravičena do sofinanciranja društva, ki lahko za gostovanje v tujini kandidirajo na podlagi področnih razpisov (kulturna in prosvetna društva, …). Prav tako na podlagi tega razpisa niso upravičen do sofinanciranja izvajalci programov intenzivnih vaj, tekem, izmenjav in podobnih programov.

 

3. POGOJI  SOFINANCIRANJA

 

Pravico do sofinanciranja gostovanj v tujini imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

       so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,

       imajo za prijavljene dejavnosti,

zagotovljene materialne in prostorske pogoje,

izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo gostovanja.

 

Vsak izvajalec lahko letno kandidira samo na eno gostovanje v tujini.

 

4. VSEBINA PROGRAMA

 

Iz sredstev gostovanj v tujini se sofinancira udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah v tujini. Izvajalec mora v tujini promovirati občino Kidričevo in jo na dostojen način tudi predstavljati.

 

5. VIŠINA SOFINANCIRANJA

 

Izbranim izvajalcem se sofinancira do 50 % stroškov avtobusnega prevoza. 

 

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Izvajalci podajo prijavo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani občine: www.kidricevo.si.

 

Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo zavržene.

 

Izvajalci lahko pošljejo prijavo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:

 

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo

 

Prijave morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – gostovanje v tujini 2019- ne odpiraj« in naslov izvajalca programa.

 

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. oktobra 2019 do 12. ure.

 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku, ki se mu določi za dopolnitev, ne bo dopolnil ali vloge, ki bodo prispele po zaprtju razpisa ali ne bodo pravilno označene, se zavržejo.

 

Komisija, ki jo bo imenoval župan,  bo odprla in pregledala prejete vloge v roku tridesetih dniod zaprtja razpisa.

 

Na podlagi poročila komisije bo občinska uprava izdala sklep o zavrženju ali zavrnitvi ali sklep o sofinanciranju programa.

 

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

 

7. INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

 

OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.

 

8. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od dneva odpiranja vlog.

 

Štev. 410-14/2019

Dne   22.3.2019

 

         Anton Leskovar

župan Občine Kidričevo

 

Všečkaj objavo