Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
4°C
-6°C
PON.
12°C
-1°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI V LETU 2018

Datum objave: 08. 03. 2018
Številka razpisa:
OBVESTILO ZA ZAPRTJU JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI V LETU 2018 Obveščamo vas, da je s 23.8.2018 zaprt javni razpis za sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2018, zaradi porabe sredstev. Štev. 410-58/2018 Anton Leskovar; župan Občine Kidričevo JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI V LETU 2018 PREDMET RAZPISA Predmet razpisa je sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2018 v višini 1.000,00 EUR. Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih razpisov v občini Kidričevo. IZVAJALCI PROGRAMA Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje gostovanj v tujini v Občini Kidričevo kandidirajo: • društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo. Na podlagi tega razpisa niso upravičena do sofinanciranja društva, ki lahko za gostovanje v tujini kandidirajo na podlagi področnih razpisov (kulturna in prosvetna društva, …). Prav tako na podlagi tega razpisa niso upravičen do sofinanciranja izvajalci programov intenzivnih vaj, tekem, izmenjav in podobnih programov. POGOJI SOFINANCIRANJA Pravico do sofinanciranja gostovanj v tujini imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: • so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto, • imajo za prijavljene dejavnosti: o zagotovljene materialne in prostorske pogoje , o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo gostovanja. Vsak izvajalec lahko letno kandidira samo na eno gostovanje v tujini. VSEBINA PROGRAMA Iz sredstev gostovanj v tujini se sofinancira udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah v tujini. Izvajalec mora v tujini promovirati občino Kidričevo in jo na dostojen način tudi predstavljati. VIŠINA SOFINANCIRANJA Izbranim izvajalcem se sofinancira do 50 % stroškov avtobusnega prevoza. ROK IN NAČIN PRIJAVE Izvajalci podajo prijavo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani občine: www.kidricevo.si. Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo zavržene. Izvajalci lahko pošljejo prijavo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA KIDRIČEVO Kopališka ul. 14 2325 Kidričevo Prijave morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – gostovanje v tujini 2018- ne odpiraj« in naslov izvajalca programa. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. oktobra 2018. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku, ki se mu določi za dopolnitev, ne bo dopolnil ali vloge, ki bodo prispele po zaprtju razpisa ali ne bodo pravilno označene, se zavržejo. Komisija, ki jo bo imenoval župan, bo odpirala prejete vloge v roku tridesetih dni od prejema prijave na razpis. Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o zavrženju ali zavrnitvi ali sklep o sofinanciranju programa. Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah se lahko prijavitelj v roku osem (8) dni po prejemu sklepa pritoži. O pritožbi odloča župan. Zoper sklep župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodišče v roku 30 dni od prejema sklepa župana. Sprožen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci. INFORMIRANJE KANDIDATOV Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu: OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od dneva odpiranja vlog. Štev. 410-58/2018 Dne 6.3.2018 Anton Leskovar, župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo