Logo MojaObčina.si
JUTRI
3°C
2°C
PET.
2°C
1°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO ZA LETO 2022

Datum objave: 13. 07. 2022
Številka razpisa:

Na podlagi drugega odstavka  4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl.US in 17/08) objavlja Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14,2325 Kidričevo

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO ZA LETO 2022

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

 

(1) Biomeliorativni ukrepi:

- ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,

- izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri, ipd.),

- vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,

- nakup in zasaditev ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih

   in drevesnih vrst,

- krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;

(2) Trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za nakup:

- krme za divjad;

- semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na

  kmetijskih površinah;

- druge ukrepe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

 

(3) Biotehnični ukrepi:

- izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež;

 

(4) Ostali ukrepi:

- čistilne akcije občine,

- čiščenje divjih odlagališč,

- izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih

živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

 

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

·         je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,

·         na javni razpis se lahko javijo samo lovske družine, ki imajo lovno površino v Občini Kidričevo,

·         ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,

·         ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,

·         ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev

Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun občine Kidričevo. V primeru, da se sredstva ne porabijo v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun prihodnjega leta.

4. Višina sredstev

Skupna višina sredstev znaša 1.000,00 EUR.

5. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa  na spletnem portalu Občine Kidričevo: www.kidricevo.si  ali v občinski upravi Občine Kidričevo.

6. Rok za predložitev prijav
Rok za oddajo vlog je 28.10.2022. Velja poštni žig.

7. Način oddaje prijave na javni razpis

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO« na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

8. Odločanje v postopkih razpisa in obveščanje o izidu razpisa:
Zavržene bodo vloge:

·         ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,

·          ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:

·         tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog na javni razpis. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

10. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev nadzira  občinska uprava Občine Kidričevo in Odbor za kmetijstvo  in gozdarstvo Občine Kidričevo.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Občini  Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. 

Številk:  430-6/2022                                          Datum: 12.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    Anton Leskovar,  župan Občine Kidričevo 

 

Všečkaj objavo