Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
25°C
20°C
ČE.
27°C
15°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2019

Datum objave: 26. 03. 2019
Številka razpisa: 011-25/2019

Na podlagi  Odloka o priznanjih Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 49/00), Komisija za priznanja in odlikovanja objavlja

 

J A V N I     R  A  Z  P  I  S

za podelitev občinskih priznanj

v letu 2019

 

1.

Predmet javnega razpisa je podelitev občinskih priznaj – plakete Občine Kidričevo.

 

2.

Komisija za priznanja in odlikovanja (v nadaljevanju: komisija), na predlog občinskega sveta, v letu 2019 razpisuje največ 2 (dve) plaketi.

 

3.

Plaketa Občine Kidričevo se podeli posameznikom, delovnim skupinam, družbam, zavodom, organom, organizacijam, društvom in drugim pravnim osebam, za izjemne uspehe na posameznih področjih dela in življenja.

 

4.

Pobude za podelitev plakete Občine Kidričevo lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, organizacije, društva in druge pravne osebe.

 

5.

Iz podane pobude mora biti razvidno:

- kdo je predlagatelj - pobudnik,

- podatki o kandidatu za prejem plakete občine Kidričevo,

- namen podelitve plakete (največ osem besed),

- obrazložitev predloga,

- podpis pobudnika.

 

6.

Pobuda mora biti pisna in obrazložena. Pobudnik ne more predlagati samega sebe.

 

7.

Pobudniki podajo pobudo osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov:

Občina Kidričevo

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo

Pobuda bo pravočasna, če bo prispela na sedež občine do torka, 16.04.2019 do 12 ure.

Pobuda mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »pobuda na razpis - plakete občine Kidričevo 2019 – ne odpiraj» ter naslov pobudnika.

 

8.

Komisija bo opravila odpiranje prispelih pobud, 16.4.2019. Komisija bo odpirala samo pravočasno prispele pobude.

Pobude, ki bodo prispele po roku, bodo neodprte vrnjene pobudniku.

 

9.

Komisija bo izmed pravilno prispelih pobud izbrala največ dva predloga, ter jih podala v končno odločitev občinskemu svetu.

 

Odločitev občinskega sveta o podelitvi občinskih priznanj – plakete občine Kidričevo, je dokončna.

 

Številka: 011-25/2019

Datum:   22.3.2019

 

                                         Romana Bosak

predsednica   komisije za priznanja in odlikovanja

 

 

Všečkaj objavo