Logo MojaObčina.si
DANES
24°C
13°C
JUTRI
21°C
13°C

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2024

Datum objave: 08. 03. 2024
Številka razpisa: 410-14/2024

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2024  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 72/23) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/15) župan Občine Kidričevo objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2024

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
- sofinanciranje materialnih investicij,
- sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,

 

II. VIR
Razpoložljiva proračunska sredstva na postavkah, 0413, 0415, in 0419.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2024 za namene;

- sofinanciranje materialnih investicij v višini 43.500,00 evrov
- sofinanciranje samozaposlovanja v višini 10.000,00 evrov in odpiranja novih delovnih mest, v višini 2.000,00 evrov.


Posamezni upravičenec ne more prejeti več kot

- sofinanciranje materialnih investicij, do 50 % vrednosti materialnih investicij brez ddv, oziroma največ do  6.000,00 evrov.

- sofinanciranje samozaposlovanja do 1.800,00 evrov  in odpiranja novih delovnih mest do 800,00 evrov.

 


IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Upravičenci do pomoči so:

-              podjetja, ki imajo sedež na območju občine,

-              fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,

-              občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.


Za podjetje se šteje:
- samostojni podjetnik posameznik,

- majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR),

- srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR).

- Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij;

-      eno podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družabnikov drugega podjetja,

-      eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

-      pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

-      eno podjetje, ki je delničar ali družabnik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,

-      podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotna«  podjetja.


Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko praviloma pokriva do 50% upravičenih stroškov (brez DDV).

O višini zneska bo odločal Odbor za gospodarstvo glede na število vlog in višino zaprošenih in upravičenih sredstev, pri čemer posamezni upravičenec po tem razpisu za vse ukrepe skupaj ne more prejeti več kot je določeno v III. točki tega razpisa.

 

Do pomoči niso upravičena podjetja, ki:

- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,

- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,

- sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
- sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

- delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

- nimajo poravnanih finančnih obveznostih do občine,
- nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH
Pomoč se dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se že izvajajo.

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z uredbo o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES).

1. UKREP: materialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih investicij.


Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:

-                     stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,

-                     stroški izdelave investicijskih programov in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

-                     stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,

-                     stroški osnovnih sredstev namenjenih posodobitvi dejavnosti,

 

Med osnovna sredstva namenjena posodobitvi dejavnosti po tem razpisu ne spada nakup telefonov, mobitelov, hišnih oziroma telefonskih central,  pohištva, TV sprejemnikov, sesalcev in sesalnih robotov.

 

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.

Vrednost posamezne materialne investicije mora biti višja od 300,00 eur brez ddv.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 50% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.


2. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
- stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 1.800,00 evrov,
- stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 800,00 evrov.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine ali registrirano dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 1.800,00 evrov za primer samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bila najmanj 3 mesecev prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve in do 1.800,00 evrov za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. točke tega razpisa in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve osebe, ki ima stalno bivališče na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja upokojitev.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 leta.


VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog je do 17.5.2024 v sprejemni pisarni Občine Kidričevo do 12. ure.  

Vlogo – prijavne obrazce in vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS - RAZVOJ GOSPODARSTVA 2024« na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, ter naslov pošiljatelja.

Odpiranje prispelih vlog bo opravil odbor za gospodarstvo 21.5.2024.


1. Osnovni podatki na vlogi
Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega projekta ter številka transakcijskega računa.

2. Dokumentacija – priloge:
K vlogi je potrebno priložiti še:
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba o vpisu v register-izpis iz AJPES-a, ki ni starejši od treh mesece od datuma oddaje vloge),
- izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za preteklo poslovno leto, iz katerega je razvidno, da podjetje ni v težavah,
- dokazilo davčne uprave o plačanih prispevkih, ki ni starejše kot 30  dni od datuma oddaje vloge,

-dokazilo o plačanih prispevkih in poravnanih obveznosti do delavcev, ki ni starejše kot 30 dni od datuma oddaje vloge,

-dokazilo o poravnanih finančnih obveznosti do občine,
- izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral na območju Občine Kidričevo,
- izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen,
- izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov, vključno z navedbo dajalca in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
- izjavo prosilca o kandidaturi za de minimis pomoč,
- izjavo prosilca o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij,

- izjavo prosilca, da v obdobju zadnjih treh let ni prejel več kot 200.000,00 eur sredstev po sistemu de minimis, ne glede na dajalca državne pomoči.

 

K posameznim projektom znotraj ukrepa je potrebno priložiti še:

- sofinanciranje materialnih investicij:

- račun z dokazili o plačilu za izvedene aktivnosti z datumom iz obdobja od 1.9.2023 do 15.5.2024 (v kolikor se kot dokazilo priloži predračun, mora biti račun z dokazilom o plačilu predložen najkasneje do 15.5.2024). Pri sofinanciranju materialnih investicij se bodo upoštevale materialne investicije, ki so se nabavile v navedenem obdobju.

- sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih delovnih mest v obdobju od 1.9.2023 do 15.5.2024.

- v primeru samozaposlitve:

- dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 3 mesece prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve (dokazilo ZRSZ) oziroma

- dokazilo o predhodni zaposlitvi (izpis obdobij zaposlitev izda ZPIZ).

- v primeru odpiranja novih delovnih mest:

- dokazila o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve,

- dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podjetju v letu pred odprtjem delovnega mesta, tj. obrazec prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vsakega izmed zaposlenih v letu pred odprtjem delovnega mesta,

- dokazilo da ima novo zaposlena oseba stalno prebivališče na območju Občine Kidričevo.

Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak ukrep (obrazec 1). V primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več projekti in znotraj projekta za več osnovnih sredstev, mora biti vsak projektoziroma vsako osnovno sredstvo na svojem obrazcu (obrazec 3, 4,). Tako podano vlogo bo odbor štel kot pravilno. Vloga, ki ne bo vložena tako, kot je navedeno, bo kot nepravilna zavržena.

Vloga mora vsebovati vsa zahtevana dokazila. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo odbor zavrgel. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Morebitni sklep za dopolnitev vloge, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o dodelitvi sredstev, bo vročen elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v vlogi na javni razpis.

Razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si.
Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem – upravičencem, v odvisnosti od finančnih zmožnostih občinskega proračuna.

Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva bo sprejet najkasneje v roku 30 dni od poteka razpisnega roka oziroma popolne vloge upravičenca.

Pomoč de minimis se ne glede na datum izplačila šteje za dodeljeno z dnem pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev.

Informacije: Občinska uprava Občine Kidričevo pri Zdenki Frank tel. 799 06 13.

 

Štev.  410-14/2024-1

Datum; 6.3.2024

 

 

 

Anton Leskovar;

 

Župan

Občine Kidričevo

 

 

 

 

Všečkaj objavo