Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
16°C
3°C
JUTRI
18°C
4°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Datum objave: 29. 09. 2021
Številka razpisa: 3523-5/2021

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09-odl. US, 56/11-odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17 in 59/19, 189/20-ZFRO in 90/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS. št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A in 28/19), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo,

 

 

objavlja

 

 JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

 

 

I.                    

PREDMET RAZPISA

 

1.1.     

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, (v nadaljevanju: občina), razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena v letu 2022 in 2023 oz. v obdobju dveh let od objave Seznama upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in bodo uspelim upravičenem oddana v najem predvidoma v letu 2022 in 2023 oz. v obdobju dveh let od objave Seznama upravičencev po predmetnem javnem razpisu.

 

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

-          lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 – ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14) oproščeni plačila lastne udeležbe in  varščine;

-          lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alinee zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

 

Stanovanja so na posameznih lokacijah v Občini Kidričevo. Lastnik stanovanja je Občina Kidričevo. Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.

 

1.2.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni  list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 40/11, 79/15 in 91/15) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe.

 

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.

 

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, približno 180,00 EUR, po 1.7.2021 pa zaradi spremembe zakonodaje okvirno 199,80 EUR).

 

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenem s Pravilnikom.

 

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, določeno v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno najemnino. Če pridobi najemnik ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi najemnik v dalj časa trajajoči zunaj zakonski skupnosti v last primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik odpovedati najemno pogodbo.

 

1.3.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi, ki jih določa Pravilnik:

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila varščine – lista A

Površina stanovanja s plačilom varščine – lista B

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.

 

II.                 

RAZPISNI POGOJI

 

2.1.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so prosilci, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

-da so državljani Republike Slovenije ter ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih članic EU,

- daimajo stalno prebivališče na območju Občine Kidričevo,

- da prosilec  ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju: gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja,

- da  prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;

 

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

-          žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju zgoraj navedene občine;

-          invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v zgoraj navedeni občini, možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

-          najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,

-          da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

 

2.2.

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2020 ne presegajo zgornje meje za listo B.

 

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A –(oproščeni plačila lastne udeležbe in  varščine) ali za stanovanja po listi B –(zavezani za plačilo lastne udeležbe in  varščino).

 

2.3.

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na prosilce, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine – lista A in na prosilce, ki so zavezani k plačilu lastne udeležbe in  varščine – lista B.

 

Velikost gospodinjstva

LISTA  A

LISTA B

 

%

Meja dohodka

%

Meja dohodka

1-člansko

90 %

do 1087,79 eur

Od 90% do 200%

nad 1.087,79 eur

do 2.417,30 eur

2-člansko

135%

do 1.631,68 eur

od 135 do 250%

nad  1.631,68 eur

do 3.021,63 eur

3-člansko

165%

do 1.994,27 eur

od 165 do 315%

nad 1.994,27 eur

do 3.807,26 eur

4-člansko

195%

do 2.356,87 eur

od 195 do 370%

nad 2.356,87 eur

do 4.472,01 eur

5-člansko

225%

do 2.719,46 eur

od 225 do 425%

nad 2.719,64 eur

do 5.136,75 eur

6-člansko

255%

do 3.082,06 eur

od 255 do 470%

nad  3.082,06 eur

do 5.680,66 eur

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.

 

Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposrednega pridobivanja podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri Finančnem uradu RS, morajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva predložiti sami za navedeno obdobje za vsakega polnoletnega člana.

 

2.4.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

-          da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

-          da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja:

-          da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

 

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati 40% vrednosti primernega stanovanja

1-člansko

15.148,80 €

2-člansko

18.515,20 €

3-člansko

23.564,80 €

4-člansko

27.604,48 €

5-člansko

31.980,80 €

6-člansko

35.347,20 €

 

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.

 

III.

 

KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

 

3.1.

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu s 6. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: družine z večjim številom otrok, družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine in mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. Skladno z določili  4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, občina določa še dodatne pogoje in sicer: udeležba na prejšnjih razpisih in stalno prebivališče v občini Kidričevo.

 

3.2.

Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:

 

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV

            

LISTA A

LISTA B

1. mlade družine; mladi

-          starost družine do 35 let

-          starost prosilca do 30 let

 

70 točk

50 točk

 

70 točk

50 točk

2. družina z večjim številom otrok – najmanj trije otroci

100 točk

100 točk

3. invalidi in družine z invalidnim članom

50 točk

50 točk

4. družina z manjšim številom zaposlenih

50 točk

50 točk

5. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki (moški 13 let, ženske 12 let)

 

50 točk

 

50 točk

6. žrtve nasilja v družini

50 točk

50 točk

DODATNI POGOJI

LISTA A

LISTA B

  • Izobrazba prosilca:

-          višja šola

-          visoka strokovna ali univerzitetna

-          magisterij ali doktorat

 

20 točk

30 točk

50 točk

 

20 točk

30 točk

50 točk

  • Udeležba na prejšnjih razpisih:

-          prijavljen enkrat

-          prijavljen dvakrat ali več

 

10 točk

20 točk

 

10 točk

20 točk

  • Stalno prebivališče v občini Kidričevo (v primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo):

-          do 10 let

-          nad 10 let do 20 let

-          nad 20 let

 

 

20 točk

30 točk

40 točk

 

 

20 točk

30 točk

40 točk

 

V primeru, da več prosilcev doseže v razpisu enko število točk, imajo prednost prosilci po naslednji prioriteti: prosilci z daljšo dobo bivanje v občini Kidričevo, mlade družine, družine z manjšim številom zaposlenih, prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostni listi po zandjem javnem razpisu z dne 6.5.2020 in niso odklonili v najem ponujenega primernega stanovanja, invalidi in družine z invalidnim članom.

 

Prosilec, ki je odklonil ponujeno neprofitno stanovanje

 

Prosilec, ki je bili uvrščeni na prednostno listo za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem po prejšnjem razpisu, in je odklonili najem ponujenega stanovanja, se ne more prijaviti na ta javni razpis  za dodelitev neprofitnega stanovanja.

 

Prosilec, ki mu je bil odpisan dolg

 

Prosilec, ki mu je bil s sklepom občinskega sveta Občine Kidričevo ali župana odpisan celotni dolg iz naslova nekdanjega najemnega razmerja v višini glavnice, zamudnih obresti, stroškov upnika, stroškov izvršilnega postopka in drugih morebitnih stroškov, se 10 let po izdaji sklepa ne more prijaviti na javni razpis Občine Kidričevo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v lasti Občine Kidričevo, ker se šteje, da ne izpolnjuje pogoja iz šeste alinee prvega odstavka 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki določa, da prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, mora imeti poravnane vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

 

IV.

 

LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA

 

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, namenjena za pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti najemodajalcev. Višina lastne udeležbe lahko znaša največ 10% vrednosti neprofitnega stanovanja, pri čemer se vrednost določa na podlagi in skladno z določili Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, brez vpliva lokacije.

 

Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne udeležbe uredita uspeli prosilec in lastnik stanovanja s posebno pogodbo.

 

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.

 

Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.    

 

V.

RAZPISNI POSTOPEK

 

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj morajo oddati vlogo na predpisanem obrazcu občine Kidričevo in je objavljen na spletni strani občine Kidričevo www.kidricevo.si ali po predhodnem dogovoru po telefonu, na Občini Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 (vstop posamezno, izpolnjevanje pogoja PCT, obvezna uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok).

 

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso po tarifni številki 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 –  ZZelP-J in 32/16), kar znaša 22,66 EUR, za vlogo in izdajo odločbe. Upravno takso v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse številka: SI56 0124 5445 0309 181, sklic na št. SI11 75442-7111002 - Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.

 

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah; da so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva, da so prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali da so prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih osebe, s tem da status dokažejo z ustreznimi dokazili (pravnomočno odločbo Centra za socialno delo).

 

Rok za oddajo vloge z zahtevanimi prilogami ter dokazilom o plačilu upravne takse, je  do  29.10.2021. Vloge se lahko oddajo osebno na sedežu Občine Kidričevo ali pošljejo po pošti na naslov : Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, s pripisom »Prijava na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem«.  Šteje se, da je vloga pravočasna, če je  bila zadnji dan roka oddana po pošti s priporočeno pošiljko.

 

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

 

Predložitev dokazil

K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem prilagam še naslednje listine navedene  pod točko: 1, 2, 3 in 4,  druge listine priloži prosilec, če na njihovi podlagi uveljavlja dodatne točke.

1.      izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer,

2.       izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikih), izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani  gospodinjstva dovoljujejo vpogled, v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbir podatkov, 

3.      potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 (potrdilo delodajalca oziroma izplačevalca pokojnine – ZPIZ); potrdilo o prejetih drugih dohodkih v letu 2020 oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel (za dohodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč in drugi dohodki v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev)  in odločbo o odmeri dohodnine za leto 2020 ter potrdilo delodajalca o delovni dobi;

-          dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem letu ni imel dohodkov iz delovnega razmerja,

-          izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za koledarsko leto pred razpisom,

4.      v primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje)

5.      V primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja, v primeru utesnjenosti navedba stanovanjske površine z opisom posameznih prostorov, površin ter oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno prebivališče in posamezne prostore uporabljajo,

6.      dokazilo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;

7.      potrdilo o zaposlitvi in skupni delovni dobi. Za nezaposlenega prosilca, njegovega zakonca ali izven zakonskega partnerja oz. drugega družinskega člana, na dan objave razpisa, izda potrdilo Zavod RS za zaposlovanje, ki izdaja tudi potrdilo o skupni delovni dobi.

8.      Kopijo izpiska iz rojstne matične knjiga za vsakega otroka,

9.      veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja, brezdomec ali biva v baraki ali izkazuje, da ima naslov bivanja prijavljen na pristojnih institucijah (CSD, Rdeči križ, Karitas); dokazilo o bivanju v bivalni enoti, materinskem domu ali varni hiši, ne stanovanjskih prostorih; najemna ali pod najemna pogodba ali dokazilo o plačevanju tržne najemnine; pogodba o bivanju v delavskem domu ali stanovanjski skupini ali študentskem domu ali službenem stanovanju z dokazilom o poteku najemnega razmerja prej kot v letu dni oziroma da je najemodajalec že podal odpoved; dokazilo o bivanju pri starših, sorodnikih ali prijateljih - potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše, sorodnike ali prijatelje; dokazilo o imetništvu stanovanjske pravice, če je prosilec najemnik denacionaliziranega stanovanja;,

10.  potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;

11.  kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju izven zakonske skupnosti

12.  v primeru nosečnosti zdravniško potrdilo o nosečnosti;

13.  odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

14.  dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca;

15.  dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta - slepota, gluhost (odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);

16.  potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;

17.  izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami (bolezen gornjih dihal, astma);

18.  dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne enote);

19.  potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala);

20.  listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o vrednotenju izobraževanja, ki ga izda ENIC-NARIC center;

21.  izjava o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;

22.  dokazilo o družinskem nasilju – strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij

23.  izjavo o dobi stalnega bivanja v Občini Kidričevo

24.  izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih (sklep);

25.  dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse.

 

 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.

 

Glede na okoliščine posameznega primera bo občina zahtevala od prosilcev tudi druga dodatna dokazila,  listine in pojasnila na podlagi poziva.

 

Občina k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

 

VI.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

Strokovna služba občine bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmerja, ki so obstajala v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejše spremembe se ne upoštevajo.

 

Komisija, ki jo imenuje župan Občine Kidričevo, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.

 

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda, pri čemer se komisija odloči ali bo ogled opravila napovedano ali nenapovedano. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, da bi pridobil pravico do najema neprofitnega stanovanja, se njegova vloga ne upošteva in se zavrže.

 

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. Seznam upravičencev po posameznih kategorijah prosilcev, ki niso zavezanci za plačilo varščine (lista A), bo obljavljen ločeno od seznama ostalih upravičencev (lista B).

 

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na občino. O pritožbi odloči v 2 mesecih po prejemu popolne pritožbe župan občine, v kateri ima pritožnik stalno prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

 

Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina ponovno preverila, če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in meril tega razpisa,  lahko občina postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.

 

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Kidričevo, vsak dan v poslovnem času občinske uprave ali na tel. 02/799 06 13.

 

 

 

Štev. 3523-5/2021-1

Dne   29.9.2021

 

                                                                                    

                                                                                    Anton Leskovar;

 

                                                                                    župan

                                                                                    Občine Kidričevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo