Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
8°C
-4°C
PET.
10°C
-4°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2022

Datum objave: 13. 01. 2022
Številka razpisa:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2022,Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2022

 

1.            Naročnik javnega razpisa: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

                                      

2.            Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.                                 

 

3.            Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za sofinanciranje vsebin Centrov za družine.

 

4.            Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oz. prijavitelji:

-      da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Kidričevo in da program aktivno vključuje občane Občine Kidričevo;

-      da so registrirani za dejavnosti socialnega varstva, in sicer:

SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij;

-      da so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije;

-      da imajo sklep Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o sofinanciranju vsebin Centrov za družino;

-      da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;

-      da imajo izvajalci vsebin, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15). 

            

Pravico do sofinanciranja vsebin Centrov za družine imajo:

 

-          javni zavodi, društva in ustanove, ki imajo status društva, zavoda, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1).            

 

                Merila in kriteriji za izbor:

Izbrane vsebine bodo sofinancirane, glede na spodaj navedeno:

 

a)      Ciljne skupine uporabnikov centra

-          center vključuje vse generacije iz lokalnega in regijskega okolja           20 točk

-          center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega okolja                          10 točk

 

b)      Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti centra

-          povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 1 do 2 uri                                                                   5 točk

-          povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 3 do 8 ur                                                                    10 točk

-          povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od nad 8 ur                                                                              20 točk

 

c)       Metode dela

-          večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela                        10 točk

-          delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev  - prostovoljcev                                                                                                                                     10 točk

-          timsko delo                                                                                                                             10 točk

-          redno izvajanje intervizije oz. supervizije za strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posameznih aktivnosti                                                                  10 točk

 

d)      Dejavnosti v centru

-          izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko delo, predavanja, debatna srečanja,   psihosocialne in kreativne  delavnice, pomoč učencem in inštrukcije,   računalništvo, ročna dela, ….)                                                                                                     10 točk

-          rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in pohodi, športne igre,….) 5 točk

-          razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah v občini, povezovanje,….)                                                      5 točk

-          INFO točka za vse generacije                                                                            20 točk

 

e)      Prostovoljstvo

-          v dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev                                       5 točk

-          v dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev                                    10 točk

-          v dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev                     20 točk

 

5.            Okvirna višina sredstev za izvajanje programov in dejavnosti: 13.500,00 EUR - postavka 109201 Centri za družine.

 

6.            Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31.12.2022.

 

7.            Vloge za dodelitev sredstev morajo v sprejemno pisarno občine prispeti do petka, 21.01.2022  do 11. ure, v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ-Javni razpis – Centri za družine -2022«.

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je  sprejeta  sprejemni pisarni Občine Kidričevo do petka, 21.01.2022 do 11 ure.

            Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.

 

8.            Odpiranje ponudb bo v  petek, 21.01.2022  v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ob 12. uri. 

 

9.            O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma  v

                 roku 3 dni od oddaje popolne ponudbe.

 

10.         Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete v ponedeljek med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 15.00 uro, v sredo med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 17.00 uro in v petek med 8.00 in 13.00 uro, v sprejemni pisarni ali na spletni strani www.kidricevo.si;

 

11.         Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju;

 

12.         Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

 

Podrobne informacije dobite na Občini Kidričevo pri mag. Mojci MEŠKO,tel. 02 799 06 21.

 

 

Datum: 13.01.2022

 

 

                                                                                                                                             Anton LESKOVAR,

                                                                                                                                             župan Občine Kidričevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                            

 

Všečkaj objavo