Logo MojaObčina.si
JUTRI
21°C
13°C
SRE.
24°C
13°C

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2024

Datum objave: 04. 03. 2024
Številka razpisa:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/0899/09 – ZIPRS1011, 3/1381/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2024 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 72/2023) Občina Kidričevo objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2024

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo za leto 2024 (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo, ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kidričevo.

 

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti, projektov in prireditev društev, neprofitnih organizacij in gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) ter drugih pravnih oseb. Za programe dejavnosti, projektov in prireditev po tem razpisu morajo stroški nastati v tem letu, tj. v letu 2024.

 

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Kidričevo v tekočem proračunskem letu.

 

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kidričevo znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2024 na proračunski postavki 016101 Sofinanciranje društev za namen, ki ni zajet v nobenem drugem razpisu.

 

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-        imajo sedež na območju Občine Kidričevo,

-        oziroma izvajajo programe dejavnosti, projektov in prireditev, ki predstavljajo Občino Kidričevo ali se odvijajo na območju Občine Kidričevo,

-        ali neposredno prispevajo k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti Občine Kidričevo,

-        da so vlogi priložili program dejavnosti, projekta oziroma prireditve,

-        da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

 

IV. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 90 % upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.

 

V. MERILA

1.      Sedež:

-          v občini                                                               10 točk

-          izven občine                                                       0 točk

2.      Interes – izvajalec s svojim projektom ali programom koristi interesom lokalne skupnosti:

-          zelo velik (za samo občino)                               25 točk              

-          velik (za samo občino)                                       20 točk

-          srednji (za samo občino)                                    15 točk

-          lokalni (za posamezno naselje)                          10 točk

-          ožji (interes prirediteljev)                                   5 točk

3.      Sodelovanje – izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Kidričevo:

-          tri ali večkrat                                                      15 točk

-          dvakrat                                                               10 točk

-          enkrat                                                                 5 točk

-          ne sodelujejo                                                      0 točk

4.      Projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti Občine Kidričevo:

-          mednarodni                                                        10 točk

-          državni                                                               8 točk

-          regijski                                                                6 točk

-          občinski                                                              4 točk

-          krajevni                                                               2 točk

-          ne prispevajo                                                      0 točk

5.      Kvaliteta – ocenjuje  se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta:

-          v celoti                                                                10 točk

-          delno                                                                  5 točk

-          ne                                                                        0 točk

6.      Preglednost – cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni:

-          v celoti                                                                10 točk

-          delno                                                                  5 točk

-          ne                                                                        0 točk

7.      Realnost – ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo:

-          50 % in več lastnih sredstev                              20 točk

-          40 % - 49 % lastnih sredstev                             15točk

-          30 % - 39 % lastnih sredstev                             10 točk

-          20 % - 29 % lastnih sredstev                             5 točk

-          10 % - 19 % lastnih sredstev                             2 točki

-          0 % - 10 % lastnih sredstev                               0 točk

 

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Največje možno število točk: 100. Vrednost točke je 6,00 EUR.

 

VI. ROK IZVEDBE programov dejavnosti, projektov in prireditev mora biti do konca decembra 2024

 

OPOZORILO: Predložen program dela mora biti v celoti izveden od 1.1.2024 do 31.12.2024. Če program dela ni izveden v predvidenem roku in so zanj prejeta finančna sredstva, se to upošteva pri oceni vloge v naslednjem letu.

 

VII. VSEBINA PRIJAVE

Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

 

VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Prijavitelji lahko oddajo prijavo na razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do 11.12.2024 do 12.00 ure (velja datum poštnega žiga) oziroma do porabe sredstev. Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

 

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih Občine Kidričevo za leto 2024.« Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

 

IX. ODPIRANJE PRIJAV

Odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravljala mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu. Do navedenega datuma bo komisija odprla in pregledala vloge prispele v preteklem mesecu. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V roku 8 dni od odpiranja vlog bo komisija pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni.

 

X. IZID RAZPISA

Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim vlagateljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti, v roku 8 dni od prejema poziva. Če se prejemnik poziva v roku 8 dni od njegovega prejema nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev, razen, če zoper sklep o sofinanciranju pravočasno vloži pritožbo.

 

O izidu razpisa bodo prijavitelji, ki niso bili izbrani, pisno obveščeni v 15 dneh po odpiranju vlog.

 

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2024 Občini Kidričevo dostaviti poročila o izvedbi programov.

 

XI. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega razpisa se obrnite na direktorja občinske uprave Damjana NAPASTA, tel. 02/799 06 11, e-pošta: damjan.napast@kidricevo.si.

 

 

Številka: 410-11/2024

Datum: 4. 3. 2023

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR

župan Občine Kidričevo

 

 

Všečkaj objavo