Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
6°C
-2°C
ČE.
1°C
-1°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS ZA ORGANIZACIJO IN SOFINANCIRANJE SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE KIDRIČEVO V LETU 2018

Datum objave: 08. 03. 2018
Številka razpisa:
JAVNI RAZPIS ZA ORGANIZACIJO IN SOFINANCIRANJE SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE KIDRIČEVO V LETU 2018 PREDMET RAZPISA Predmet javnega razpisa je organizacija in sofinanciranje spremljajočih prireditev v počastitev občinskega praznika občine Kiričevo v letu 2018. IZVAJALCI PROGRAMA Na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo: - društva, ki imajo sedež na območju občine Kidričevo. POGOJI SOFINANCIRANJA Pravico do organizacije in sofinanciranja imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - društvo mora imeti sedež na območju občine Kidričevo, - prireditev se mora izvajati na območju občine Kidričevo, - prireditev mora potekati v času od 8.6. do vključno 23.6.2018, - navesti populacijo, za katero se prireditev organizira, - predvideno število aktivnih udeležencev prireditve (ne upoštevajo se gledalci), - na prireditvi mora sodelovati vsaj 70 % udeležencev, ki imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo, - izdelana mora biti finančna konstrukcija, - organizator mora podpisati izjavo, da program še ni bil prijavljen in tudi ne sofinanciran na podlagi drugih razpisov občine ali drugih javnih sredstev. MERILA ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PRIREDITEV Pri izboru prireditev bodo upoštevana naslednja merila: - da bodo prireditve zajele vsa področja delovanja društev, - množičnost, - enakomerno organizacijo prireditev na območju celotne občine, - da bodo zajete vse populacije prebivalstva (otroci, mladina, odrasli), - večletno kontinuiteto prireditev, - prireditve, ki predstavljajo nove vsebine, - prireditev mora predstavljati promocijo občine Kidričevo. Pri izboru spremljajočih prireditev bodo imele prednost prireditve, ki so že tradicionalne, in prireditve, ki prinašajo nove vsebine. V primeru, da bo prijavljenih več prireditev z isto vsebino, bodo imeli prednost organizatorji, ki so prireditev organizirali že v preteklih letih in imel več sodelujočih iz Občine Kidričevo. Rekreativnih prireditev ne bomo sofinancirali. VIŠINA SOFINANCIRANJA SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU Izbranim izvajalcem spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku se priznajo upravičeni stroški, in sicer glede na vrsto prireditve: - stroški prehrane po udeležencu, sodelujočem v programu, 3,00 eur/osebo (odrasla oseba), - stroški prehrane po udeležencu sodelujočem v programu, 2,00 eur/osebo (otroci), - stroški pokalov v višini do 50,00 eur/komplet, - najem prostora, - stroški vodenja koncertov oziroma kulturnih prireditev, - drugi upravičeni stroški po oceni odbora. ROK IN NAČIN PRIJAVE Organizatorji podajo svojo prijavo na razpis na obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami. Izvajalci lahko prijavo dostavijo osebno ali pošljejo po pošti na naslov: OBČINA KIDRIČEVO Kopališka ul. 14 2325 Kidričevo. Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS-spremljajoče prireditve ob občinskem prazniku 2018-ne odpiraj« in naslov prijavitelja. Razpisno dokumentacijo prijavitelji prejmejo na spletni strani občine: www.kidricevo.si v času od 8.3.2018 do poteka roka na razpis. Prijave morejo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najpozneje do 9. aprila 2018 do 15. ure. Odpiranje vlog bo opravil odbor za družbene dejavnosti 11. aprila 2018. Odpirale se bodo samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ali ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi prispelih prijav bo odbor za družbene dejavnosti opravil izbor spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku, ki se bodo v letu 2018 sofinancirale. Odločitev odbora je dokončna. INFORMIRANJE KANDIDATOV Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu: - OBČINA KIDRIČEVO pri gospe Zdenki Frank ali na tel. 02/799-06-13 oz. 041 746 956. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku trideset dni od datuma odpiranja vlog. Štev. 215-4/2018 Dne 6.3.2018 Anton Leskovar, župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo