Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
16°C
3°C
JUTRI
18°C
4°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI IN GOSTOVANJ V TUJINI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2021

Datum objave: 29. 09. 2021
Številka razpisa: 410-96/2020

 

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI IN GOSTOVANJ V TUJINI

 V OBČINI KIRIČEVO

V LETU 2021

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in gostovanj v tujini  v Občini Kidričevo v letu 2021.

 

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso prireditev in gostovanja v tujini, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

 

2.IZVAJALCI  PROGRAMA

 

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo:

1.            kulturna in prosvetna društva

2.            zveze kulturnih društev Občine Kidričevo                                         

 

3.POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

 

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:

-              da imajo sedež v občini Kidričevo,

-              da se prireditev izvajajo na območju občine Kidričevo,

-              da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,

-              da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti,

-              da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-              da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,

-              da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost – vaje (razen ZKD),

-              da se posamezna sekcija udeleži vsaj območnega srečanja v organizaciji JSKD ali se udeleži samostojno vsaj enega nastopa v občini Kidričevo,

-              da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,

-              da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna.

 

Društva ali sekcije v posameznem društvu, se ne sofinancirajo, če niso ustanovljena vsaj eno leto oziroma niso v letu 2021 izvedla nobenega programa.

 

 

4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

 

Za sofinanciranje razpisanih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2021 nameni 4.856,00 eur EUR.

 

Za posamezne vsebine se namenijo sredstva:

 

1. gostovanje v tujini                                                                                 1.619,00 eur

2. prireditve na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti             3.237,00 eur

 

Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).

 

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2021.

 

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

 

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

 

Občina Kidričevo

Kopališka ul. 14

2325 KIDRIČEVO

 

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – sofinanciranje prireditev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in gostovanj v tujini 2021 – ne odpiraj«, in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

 

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 19. novembra 2021, do 12. ure.

 

Odpiranje vlog bo opravila komisija  23.novembra 2021. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu prispetja.

 

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 29.9.2021 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

 

Na podlagi poročila komisije, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov.

 

Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

 

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov športa izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

 

 

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

 

6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

 

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

 

7. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.

 

 

 

Štev:  410-96/2020-12

Dne   28.9.2021

                              

 

 

Anton Leskovar

                                                                                                                              župan Občine Kidričevo

 

 

Všečkaj objavo