Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
20°C
12°C
SRE.
22°C
10°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2018/2019

Datum objave: 30. 07. 2018
Številka razpisa:
Na podlagi 4. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 25/18) Občina Kidričevo objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2018/2019 1. Predmet razpisa: Predmet razpisa so sredstva za žepnine dijakom za šolsko leto 2018/2019. Žepnina za dijake znaša 20 EUR na mesec. Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. septembra 2018 do 30. junija 2019. V primeru odločitve, da se žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal, se prejem žepnine podaljša za dva (2) meseca. 2. Pogoji razpisa: Pravico do prejema žepnine imajo dijaki, ki; - imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo; - se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik; - v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne programe; - imajo status dijaka; - da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo. Aktivni član društva se po tem razpisu štejejo dijaki, ki so vključeni v programe redne vadbe/vaje. Kot aktivni člani se štejejo tudi dijaki, ki niso vključeni v programe redne vadbe/vaje, vendar drugače aktivno delujejo v društvu pri raznih prireditvah, programih, akcijah, oziroma pri realizacijah društvenih projektov. Kot aktivni član društva se ne upoštevajo dijaki, ki so vključeni samo v programe rekreacije, razen vaditelji ali animatorji. 3. Dokumentacija, potreba za rešitev vloge za pridobitev žepnine: K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: - originalno potrdilo o šolanju; - fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka transakcijskega računa, če ste se odločili, da se vam izplačujejo denarna sredstva; - originalno potrdilo o članstvu v društvu, ki je registrirano na območju Občine Kidričevo; - potrdilo o stalnem prebivališču prosilca (na podlagi pooblastila si ga lahko pridobi občinska uprava sama). 4. Roki in način prijave na javni razpis: Prosilec vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si, od 30. Julija 2018 do poteka roka za oddajo vloge. Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 14. septembra 2018, s pripisom: žepnine za dijake 2018/2019. 5. Rok za odločitev o vlogi: O vlogi bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 15. oktobra 2018, ki bo javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si. Prosilec, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz javnega razpisa, mu bo izdana negativne odločba. Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba županu, v roku 15 dni od prejema odločbe. Vloge, ki bodo oddane po poteku roka za oddajo vloge, ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene. Realizacija prvega nakazila (s poračunom za mesec september in oktober) je predvidena do konca meseca novembra 2018. Prejemnikom žepnine bodo v nadaljevanju šolskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun ali poslani vrednostni boni Sternthal, najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec. Vse dodatne informacije v vezi javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kidričevo pri svetovalki za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Zdenka Frank) (02) 799 06 13. Štev. 410-82/2018 Datum: 30.7.2018 Anton Leskovar; župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo