Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
29°C
17°C
JUTRI
32°C
17°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS št. 2 ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJKSE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2018

Datum objave: 30. 10. 2018
Številka razpisa:
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) in Letnega programa kulture občine Kidričevo za leto 2018 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja JAVNI RAZPIS št. 2 ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJKSE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2018 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2018. Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo. IZVAJALCI PROGRAMA Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo: 1. zveze kulturnih društev Občine Kidričevo POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje: - da imajo sedež v občini Kidričevo, - da se programi izvajajo na območju občine Kidričevo - da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, - da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti, - da imajo urejeno evidenco o članstvu, - da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi, - da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost – vaje (razen ZKD), - da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, - da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV Za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2018 nameni 3.000,00 EUR. Za posamezne vsebine se namenijo sredstva: 1. delovanje zveze kulturnih društev in prireditev zveze, 3.000,00 eur Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016). Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2018/2019. ROK IN NAČIN PRIJAVE Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami. Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Kidričevo Kopališka ul. 14 2325 KIDRIČEVO Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS št. 2 – SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 2018 – ne odpiraj«, in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu. Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 16. novembra 2018, do 13. ure. Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 26.10.2018 do poteka roka za prijavo na javni razpis. Na podlagi poročila komisije, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov. Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog. Zoper sklep se lahko v roku osem (8) dni po prejemu sklepa prijavitelj pritoži. O pritožbi odloča župan. Zoper sklep župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodišče v roku 30 dni od prejema sklepa župana. Sprožen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPK. INFORMIRANJE KANDIDATOV Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu: Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si. ROK O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog. Štev: 610-2/2017-19 Dne 22.10.2018 Anton Leskovar, župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo