Logo MojaObčina.si
DANES
2°C
2°C
JUTRI
2°C
2°C
3791

Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta

Štev. 032-1/2018-406

                Z  A  P  I  S  N  I  K

 

 

23. redne seje občinskega sveta, ki je bila, dne 24.2.2022 ob 17. uri v sejni sobi občine Kidričevo

 

 

Prisotni: župan Anton Leskovar, člani občinskega sveta: Romana Bosak, Anton Drevenšek, Milan Fideršek, Zdenka Holc, Slavko Krajnc, Srečko Lah, Stanislav Lampič,  Danilo Lendero, Boris Kmetec, Anton Medved, Valerija Medved,  Silva Orovič Serdinšek, Petra Potrč,   Marjan Petek, Bogdan Potočnik,  občinska uprava:  Damjan Napast, Zdenka Frank

 

Odsotni: Anton Frangež (se je upravičil)

 

Vabljeni: mag. Mojca Meško, Vzdrževanje in gradnje Kidričevo,

                 Uroš Rajter, predstavitev strokovnih podlag za Kidričevo mesto

                 Beno Gregorec, kandidat za direktorja vzdrževanje in gradnje Kidričevo

 

 

Sejo je vodil župan Občine Kidričevo gospod Anton Leskovar. Ugotovil je, da je na seji prisotnih 16 članov občinskega sveta.

 

 

Gospod župan je dal v razpravo zapisnik 22. redne seje občinskega sveta.

 

Gospod Boris Kmetec, je povedal, da se naj pri njegovi izjavi pri točki vprašanja in pobude, ko je govoril o ukrepih za umiritev prometa, stavek dopolni tako, da se naj zapiše, da prikazovalniki hitrosti niso edini ukrep, ampak, da bo potrebo poiskati še druge ukrepe za umiritev prometa.  

 

SKLEP: Občinski svet Občine Kidričevo potrjuje zapisnik 22. redne seje občinskega sveta s pripombo.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 16 članov občinskega sveta.

 

Gospod župan je dal v razpravo zapisnik 11. dopisne seje občinskega sveta.

 

O zapisniku 11. dopisne seje občinskega sveta ni bilo razprave.

 

SKLEP: Občinski svet Občine Kidričevo potrjuje zapisnik 11. dopisne seje občinskega sveta.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 16 članov občinskega sveta, kolikor jih je bilo na seji prisotnih.

 

Gospod župan je dal v razpravo predlog dnevnega reda, katerega so člani občinskega sveta prejeli z vabilom.

 

O predlogu dnevnega reda ni bilo razprave.

Dnevni red:

 

1. Posebne strokovne podlage za urbanistično arhitekturno zasnovo razvoja Mesta Kidričevo prva faza, z dopolnitvijo podrobnejše obdelave južnega mestnega predela

2. Soglasje k zaključnemu računu podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. za leto 2021

3. Soglasje k imenovanju direktorja podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.

4. Sklep o določitvi števila občinskih priznanj (plaket), ki se bodo podelila v letu 2022

5. Oddaja poslovnega prostora v najem Pošti Slovenija d.o.o.

6. Vprašanja in pobude

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 16 članov občinskega sveta, kolikor jih je bilo na seji prisotnih.

 

Ad.  1

 

Posebne strokovne podlage za urbanistično arhitekturno zasnovo razvoja Mesta Kidričevo prva faza, z dopolnitvijo podrobnejše obdelave južnega mestnega predela je podal gospod Uroš Rajter.

 

Gospod župan je povedal, da je to druga faza. Nameni so resni in lahko pristopimo k iskanju investitorjev, nekaj bo možno tudi evropskih sredstev.

 

Gospod župan je dal predlog v razpravo.

 

V razpravi so sodelovali gospod Slavko Krajnc, gospod Stanislav Lampič in gospa Anja Rajher, gospod Boris Kmetec, gospod Romana Bosak,

 

Postavljena so bila vprašanja, na katera je odgovoril gospod Uroš Rajter.

 

Župan je povedal, da je to smernica, kamor želimo Kidričevo pripeljati. Pomembno je, da je pri načrtovanju sodelovalo spomeniško varstvo, in da s tega vidika imamo težav.

 

Ad. 2

 

Zaključni račun podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo je podala mag. Mojca Meško. Gradivo so člani občinskega sveta sprejeli z gradivom. Delo je temeljilo na racionalizaciji stroškov, stroškov dela in zniževanja drugih stroškov ter ugotavljanju in vzrokov nastajanja stroškov. Vpostavljene so bile tudi notranje kontrole. Podjetje likvidnostnih težav ni imeli.

 

Gospod Anton Drevenšek, predsednik nadzornega sveta podjetja,  je povedal, da nadzorni svet daje soglasje k zaključnemu računu in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdil.

 

Gospod župan je dal predlog zaključnega računa v razpravo.

 

O predlogu zaključnega računa ni bilo razprave.

 

Gospod župan je predlagal, da se predlagani predlog sklepa sprejme.

 

SKLEP: Občinski svet Občine Kidričevo izdaja soglasje k zaključnemu računu javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o., Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, matična številka: 3962806000, za leto 2021.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 16 članov občinskega sveta, kolikor jih je bilo na seji prisotnih.

 

Ad.3

 

Gospod Anton Drevenšek, predsednik nadzornega sveta podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo,  je povedal, da nadzorni odbor predlaga, da se za direktorja imenuje gospod. Beno Gregorc za obdobje 4 let od 1.3.2022 do 28.2.2026.

 

Gospod Beno Gregorc se je predstavil in podal vizijo razvoja podjetja. Delo direktorja v podjetju mu bo predstavljalo izziv. Vizija je nadaljevati delo  in ga lede na tehnične in kadrovske zmožnosti  nadgraditi.  Veliko možnosti vidi v nadgradnji uslug in širitvijo podjetja na trg, kar pa bo, kot je že povedal odvisno od kadrovskega potenciala.  Podjetje se danes financira izključno iz javnih sredstev. Vizija je, da bi v obdobju štirih let  prešlo na  90 %  financiranje iz  občinskih sredstev in 10 % iz naslova tržnega dela.  

 

Gospod župan je povedal, da se bomo sproti dogovarjali in upa dobro sodelovali tudi v naprej.

 

Gospod župan je dal predlog sklepa, katerega so člani občinskega sveta prejeli z vabilom v razpravo.

 

V razpravi so sodelovali gospod Stanislav Lampič, gospod Slavko Krajnc, gospod Damjan Napast, Milan Fideršek, gospod Gregorec.

 

Po razpravi je gospod župan predlagal, da se predlagani predlog sklepa sprejme.

 

SKLEP:  Občinski svet Občine Kidričevo daje soglasje k imenovanju Bena Gregorec,  stanujoč Mikošičeva 1, 2250 Ptuj, EMŠO: 1205979500070 za direktorja javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o..

Beno Gregorec se imenuje za direktorja javnega podjetja za čas od 1.3.2022 do 28.02.2026.

 

Ta  sklep začne veljati z dnem sprejema.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 16 članov občinskega sveta.

 

Ad. 4

 

Gospod Milan Fideršek je predlagal, da se v letu 2022 razpišeta 2 plaketi.

 

Ker drugega predloga ni bilo, je gospod župan zaključil razpravo in predlagal, da se predlog gospoda Fiderška sprejme.

 

SKLEP: Občinski svet Občine Kidričevo sprejme, da se v letu 2022 razpišeta dve plaketi občine Kidričevo.

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 16 članov občinskega sveta.

 

Ad. 5

 

Gospod župan je povedal, da je Pošta imela v najem prostor  v Lovrencu na Dr. polju s strani Sloge. Ker je občina objekt odkupila, sedaj občina daje prostor v najem, zato je potrebno sprejeti predlagani sklep, katerega so prejeli z vabilom.

 

Gospod župan je dal predlog sklepa v razpravo.

 

O predlogu sklepa ni bilo razprave.

 

SKLEP: Občinski svet občine Kidričevo sprejme, da Občina Kidričevo odda Pošti Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, v najem poslovni prostor v skupni izmeri cca 40 m2 v stavbi št. 99 na naslovu Lovrenc na Dr. polju 8, ki stoji na nepremičnini parc. št. 578/26, k.o. (425) Lovrenc na Dr. polju, za določen čas 5 let, in sicer na podlagi metode neposredne pogodbe, za mesečno najemnino v višini 122,71 EUR.

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Glasovalo je 16 članov občinskega sveta, kolikor jih je bilo na seji prisotnih.

 

Ad. 6

 

Gospod župan je povedal, da bo naslednja seja občinskega sveta v začetku meseca aprila. Svetniki so prejeli  vabilo za strokovno ekskurzijo in prosi, da se prijavijo. Glede izvedbe čistilne akcije pa bo odločil odbor za varstvo okolja in požarno varnost in o tem bodo obveščeni.

 

Gospod Damjan Napast, direktor občinske uprave, je podal informacije glede projektov.

 

Gospod Slavko Krajnc je vprašal glede kalne vode, ki je bila dva dni. Občani ga sprašujejo kaj se je dogajalo, ali gre za okvaro ali kaj drugega.

Podal je pobudo, da bi seje občinskega sveta objavljali na občinski strani, kot je bilo to pred epidemijo.

Glede čistilne akcija pa bodo obveščeni, po seji odbora.

 

Gospod Anton Medved je povedal, da je odbor za kmetijstvo in gozdarstvo dostavil gramoz za poljske ceste za vsako vas. Apeliral je na svetnike, da vplivajo na občane, da si gramoz razgrnejo po cestah. Občina je nabavila tudi gredar, katerega si lahko izposodijo in delo opravijo.

 

Poteka obnova  železniške proge. Dogovorjene so bile poti, po katerih bo potekal promet, vendar se vsi avtoprevozniki tega na držijo.  Prosi, da se stopi v kontakt z izvajalcem, da se promet odvija po dogovorjenih poteh.

 

Potok Prednica je bil delno očiščen, del pa je še ostal neočiščen. Ta del je zamuljen. Občinsko upravo prosi, da stopi v kontakt z vzdrževalcem vodotokov, da se ta del še očisti pred poletjem

 

Gospod Danilo Lendero je povedal, da so ob obnovi elektrifikacije ob cesti Apače – Trnovec ostali zunaj električni kabli, delo ni dokončano, zanima ga, kakšni so bili dogovori.

 

Predlagal je, da se pokrpajo udarne jame, ki so nastale v zimskem času.

 

 

Seja je bila zaključena ob 19,10 uri.

 

 

Zdenka Frank;                                                                                                                 Anton Leskovar;

 

zapisnik sestavila                                                                                                           župan Občine Kidričevo

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi