Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
22°C
7°C
JUTRI
21°C
10°C
2872

Zapisnik 2 redne seje Odbora za družbene dejavnosti

Štev. 011-2/2019-238

 

Z  A  P  I   S   N  I  K

 

 

20. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 27.6.2022 ob 18,30. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

 

Prisotni: Bogdan Potočnik, Simona Gaiser,  Silva Orovič Serdinšek, Karmen Modec,  občinska uprava; Zdenka Frank

 

Odsotni: Romana Bosak (se je upravičila)

 

 

Sejo je vodil predsednik odbora za družbene dejavnosti gospod Bogdan Potočnik.

 

Gospod Bogdan Potočnik je predlagal razširitev dnevnega reda, in sicer z novo 4. točko »Soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka Ptuj«.

 

Člani odbora za družbene dejavnosti niso imeli pripomb na predlog razširitve dnevnega reda.

 

Dnevni red:

 

1.       Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje odbora za družbene dejavnosti

2.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola Cirkovce

3.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šole Kidričevo

4.       Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj

5.       Razno

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet

 

Ad. 1

 

Na zapisnik 19. redne seje odbora za družbene dejavnosti ni bilo pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti potrjuje zapisnik 20. redne seje odbora.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

 

 

Ad. 2

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce. Pri pripravi predloga odloka se upošteva sprememba Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, katera spreminja sestavo sveta zavoda in sicer in dosedanjih 11 na 9 članov. Prav tako so upoštevana priporočila notranje revizije pri pregledu poslovanja osnovne šole ter spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvrševanju proračuna.

 

Člani odbora za družbene dejavnosti so o predlogu razpravljali vendar nanj niso imeli pripomb.

 

SKLEP:Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu Občine Kidričevo, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce.

 

Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka, odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce, sprejme po skrajšanem postopku, kot to določa 78. člen poslovnika.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 3

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kidričevo. Tudi pri pripravi tega odloka so bile upoštevane ista določbe, kot pri Osnovni šoli Cirkovce.

 

Člani odbora za družbene dejavnosti na predlog sprememb in dopolnitve odloka niso imeli pripomb.

 

SKLEP:Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu Občine Kidričevo, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kidričevo.

 

Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka, odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kidričevo, sprejme po skrajšanem postopku, kot to določa 78. člen poslovnika.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 4

 

OŠ dr. Ljudevita Pivka je poslala predlog za podajo soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli dr.  Ljudevita Pivka Ptuj.

 

Na prejšnji seji smo obravnavali predlog Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj. V 2. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka je nova določba, da zavod izvaja prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Gre torej za novo dejavnost OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

 

Skladno s tem je Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj pripravila Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, kjer se dodaja novo delovno mesto vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca VII/2 in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja V.

 

Dejavnost predšolske vzgoje je v pristojnosti lokalnih skupnosti, zato občine ustanoviteljice Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj, morajo v skladu s 108. členom ZOFVI podati soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest.

 

Člani odbora na predlog pravilnika niso imeli pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

 

Pravilnik je priloga in sestavni del tega sklepa.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 5

 

Direktorico ZD Ptuj se povabi na naslednjo sejo odbora.

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19 uri.

 

 

 

Zdenka Frank;                                                                                                  Bogdan Potočnik;

 

zapisnik sestavila                                                                                            predsednik

                                                                                                                              odbora za družbene dejavnosti

 

 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi