Logo MojaObčina.si
DANES
2°C
2°C
JUTRI
2°C
2°C
5270

Zapisnik 19. redne seje Odbora za gospodarjenje s premoženjem

Štev. 011-7/2019

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

 

 

19. redne seje odbora za gospodarjenje s premoženje, ki je bila dne, 7.12.2021 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

 

Prisotni: člani odbora; Marjan Petek,  Peter Krajnc, Boris Kmetec; občinska uprava;  Damjan Napast,  Zdenka Frank,

 

Odsotni: Srečko Lah in Anton Medved (sta se upravičila)

 

 

Sejo je vodil predsednik odbora gospod Marjan Petek.

 

Gospod Marjan Petek je predlagal razširitev dnevnega reda z dvema točkama, in sicer kot 9. točka Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 723/14, k.o. Gerečja vas in kot 10. točka Sklep o nakupu nepremičnine, parc. št. 578/21, 578/26, 578/27,  vse v k.o. Lovrenc na Dr. polju in na njih obstoječi dve stavbi št. 851 in 99.

Predlagana 9. točka postane 11. točka.

 

Na predlog dopolnitve predloga dnevnega reda ni bilo pripomb.

 

Dnevni red

 

1.       Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje odbora

2.       Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022

3.       Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo v letu 2022

4.       Sklep o odvzemu statusa javnega dobra, parc. št. 483/2 k.o. Pongrce

5.       Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. 483/2 k.o. Pongrce

6.       Sklep o nakupu nepremičnine, parc. št. 835/1 k.o. Lovrenc na Dr. polju

7.       Sklep o izbrisu zaznamka, parc. št. 44/2 in 45/2 k.o. Lovrenc na Dr. polju

8.       Sklep o znižanju najemnine

9.       Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 723/14, k.o. Gerečja vas

10.   Sklep o nakupu nepremičnine, parc. št. 578/21, 578/26, 578/27,  vse v k.o. Lovrenc na Dr. polju in na njih obstoječi dve stavbi št. 851 in 99.

11.   Razno

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet

 

 

 

Ad. 1

 

Na zapisnik 18. redne seje odbora za gospodarjenje s premoženjem ni bilo pripomb.

 

SKLEP: Odbor za gospodarjenje s premoženjem potrjuje zapisnik 18. redne seje odbora.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 2

 

Obrazložitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022 je podal gospod Damjan Napast, direktor občinske uprave. Sprememba je v tem, da se je dodala ena parcela na strani nakupa. Gre za manjkajoči del jame, kjer so bile gume. Z lastnikom smo se dogovorili, da nam nepremičnino proda. Občina bi tako pridobila celotno jamo. Zemljišče je obrtna cona. V postopku je tudi pridobitev dovoljena za vnos zemljin.

 

Izvzete pa so tiste nepremičnine, ki so bile v tem mesecu realizirane.

 

Na predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022 ni bilo razprave.

 

SKLEP: Odbor za gospodarjenje s premoženjem, predlaga občinskemu svetu Občine Kidričevo, da sprejme Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 3

 

O Sklepu o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo v letu 2022 ni bilo razprave.

 

SKLEP: Odbor za gospodarjenje s premoženjem, predlaga občinskemu svetu Občine Kidričevo, da sprejme Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v  Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 4

 

Gospod Frangež je dal vlogo za odkup tega zemljišča. Pred tem je potrebno zemljišču odvzeti status javnega dobra.

 

O predlogu sklepa ni bilo razprave.

 

SKLEP: Odbor za gospodarjenje s premoženjem, predlaga občinskemu svetu Občine Kidričevo, da sprejme Sklep o odvzemu statusa javnega dobra na parc. št. 483/2 k.o. Pongrce.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Ad. 5

 

Predlog sklepa se nanaša na prodajo nepremičnine, parc. št. 483/2 k.o. Pongrce.

 

Člani odbora so predlagali, da se navedena nepremičnina proda po ceni 2,00 eur/m2.

 

SKLEP: Odbor za gospodarjenje s premoženjem predlaga občinskemu svetu občine Kidričevo, da Občina Kidričevo proda nepremičnino parc. št. 483/2, k.o. (434) Pongrce, zemljišče v izmeri 352 m2, v deležu 1/1, in sicer na podlagi metode neposredne pogodbe, za kupnino v višini 704,00 EUR, to je 2,00 EUR/m2.

 

Pred realizacijo pravnega posla, to je pred sklenitvijo prodajne pogodbe, se nepremičnini parc. št. 483/2, k.o. (434) Pongrce, odvzame status javnega dobra.

 

 Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 6

 

Gospod Damjan Napast je povedal, da gre za nakup zemljišča dela gramoznice v Lovrencu, o čemer je podal obrazložitev pri 2. točki dnevnega reda. S lastnikom zemljišča so se dogovorili, da bo nepremičnino prodal.

 

SKLEP: Odbor za gospodarjenje s premoženjem predlaga občinskemu svetu občine Kidričevo, da Občina Kidričevo kupi nepremičnino parc. št. 835/1, k.o. (425) Lovrenc na Dr. polju, zemljišče v izmeri 4532 m2, za kupnino v višini 16.495,00 EUR.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 7

 

Lastniki nepremičnin parc. št. 44/2 in 45/2 v k.o. Lovrenc na Dr. polju, so podali vlogo, da bi občina izbrisala prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine. Gre za zemljišče pokojnega Mlakarja. Ker je občina plačevala zanj dom, je bila s strani Centra za socialno delo Ptuj izdana odločba o prepovedi odtujitve in obremenitve premoženja, v katero sta bili zajeti tudi ti dve nepremičnini. Pred tem je gospod Mlakar navedeni nepremičnini omenjenim prodal, niso pa uredili zemljiškoknjižnega stanja.

 

SKLEP:  Odbor za gospodarjenje s premoženjem predlaga občinskemu svetu občine Kidričevo, da se pri nepremičninah parc. št. 44/2 in 45/2, obe k.o. (425) Lovrenc na Dr. polju,  dovoli izbris zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve (ID omejitve 12191616 in 12191617): »Na podlagi odločbe Centra za socialno delo Ptuj z dne 08.12.2009, št. 1/1223-59/2009-23, se odredi zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve v korist OBČINE KIDRIČEVO. Zaradi pripisa iz vl. št. 30 z DN št. 125/2010 se prenese vpis..«

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 8

 

Občina Kidričevo je dala podjetju Optivar v Kidričevem v najem poslovne prostore za dejavnost optike. Najemniki si prostore potem na svoje stroške uredijo. Tudi v tem primeru so vlagali v prostor, in dali so vlogo za poračun vložka z najemnino.

 

SKLEP: Odbor za gospodarjenje s premoženjem predlaga občinskemu svetu občine Kidričevo, da  Občina Kidričevo, kot najemodajalec ugodi vlogi podjetja OPTIVAR d.o.o., Ptujska Gora 107, 2323 Ptujska Gora, za zmanjšanje najemnine za poslovni prostor v velikosti 62,00 m2, na naslovu Kajuhova ulica 4, 2325 Kidričevo (v pritličju stavbe), na podlagi izvedenih vlaganj pred odprtjem poslovnega prostora za namen dejavnosti, v skupnem znesku 9.563,50 EUR (brez DDV).

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 9

 

Obrazložitev pridobitve statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 723/14 k.o. Gerečja vas, je podal gospod Damjan Napast.  Gre za cesto, ki vodi do novega bloka. Investitor se je zapletel z lastnico stanovanja v bloku. Sedaj ne more pridobiti gradbenega dovoljenja za novi blog, ki bo zraven. Zemljišče je v lastni občine in iz pravnega vidika mora zemljišče imeti status grajenega javnega dobra.

 

SKLEP: Odbor za gospodarjenje s premoženjem, predlaga občinskemu svetu Občine Kidričevo, da sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 723/14 k.o. Gerečja vas.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 10

 

Obrazložitev nakupa nepremičnin v lasni Sloge v Lovrencu na Dr. polju je podal gospod Damjan Napast. Sloga bo verjetno pristala, da se nepremičnine v Lovrencu na Dr. polju prodajo.  Za vse tri lokacije, ki jih Sloga ima v naši občini, so našli novo zemljišče ob šikolski cesti. Občina pa bi pridobila strateško zemljišče, dobili bi vse poslovne prostore in vse okoliške parcele. S tem bi rešili prvo pošto v Lovrencu, saj jim Slona ni podaljšala najemnega razmerja, dolgoročno pa bi se pričeli ukvarjati, kako vse podreti in začrtali novo obliko dejavnosti.

 

SKLEP: Odbor za gospodarjenje s premoženjem predlaga občinskemu svetu občine Kidričevo, Občina Kidričevo kupi nepremičnine parc. št. 578/21, zemljišče v izmeri 672 m2, parc. št. 578/26, zemljišče v izmeri 4294 m2 in parc. št. 578/27, zemljišče v izmeri 1742 m2, vse k.o. (425) Lovrenc na Dr. polju in na njih obstoječi dve stavbi, št. 851 in 99, za kupnino v višini 275.000,00 EUR.

 

Pred realizacijo pravnega posla, to je pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, lastnik nepremičnin parc. št. 578/21, 578/26 in 578/27, vse k.o. (425) Lovrenc na Dr. polju, uredi izbris hipoteke (ID omejitve 17448590) iz zemljiške knjige.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad.  11

 

Ni bilo razprave.

 

 

Seja je bila zaključena ob 18,30 uri.

 

 

Zdenka Frank;                                                                                                  Marjan Petek;

 

zapisnik sestavila                                                                                            predsednik odbora

                                                                                               za gospodarjene s pre

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi