Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
17°C
12°C
JUTRI
19°C
10°C
4134

Zapisnik 18. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

Štev. 011-2/2019-219

 

Z  A  P  I   S   N  I  K

 

 

18. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 11.4.2022 ob 18,30 uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

 

Prisotni: Bogdan Potočnik, Simona Gaiser,  Silva Orovič Serdinšek, občinska uprava; Zdenka Frank

 

Odsotni: Romana Bosak in Karmen Modec

 

 

Sejo je vodil predsednik odbora za družbene dejavnosti, gospod Bogdan Potočnik.

 

 

Dnevni red:

 

1.       Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje odbora za družbene dejavnosti

2.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj

3.       Vrednotenje programov humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev za leto 2022

4.       Poslovna poročila za leto 2021

a.       OŠ Kidričevo

b.       OŠ Cirkovce

c.       Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

d.       Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

e.       Zdravstveni dom Ptuj

5.       Program dela, finančni načrt ter kadrovski načrt za leto 2022

a.       OŠ Kidričevo

b.       OŠ Cirkovce – pojasnila

c.       Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

d.       Lekarne Ptuj

e.       Zdravstveni dom Ptuj

6.       Delovna uspešnost ravnateljice

7.       Vloge za sofinanciranje programov v letu 2022

8.       Razno

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 1

 

Na zapisnik 17. redne seje odbora za družbene dejavnosti ni bilo pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti potrjuje zapisnik 17. redne seje odbora.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 2

 

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj je poslala v potrditev Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

 

Spremembe se nanašajo na spremembo sestava sveta zavoda osnovne šole. Druga sprememba pa se nanaša za dodatno dejavnost, saj na bi v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka Ptuj ustanovil notranjo enoto in sicer program za predšolske otroke v dislociranem razvojne oddelku na lokaciji Vrtca Ptuj, Enote Marjetica.

 

Člani odbora za družbene dejavnosti pripomb na sam odlok niso imele, pojavilo pa se je vprašanje glede financiranje enote vrtca.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti prosi Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka Ptuj za dodata pojasnila glede financiranje predšolske dejavnosti v dislociranjem razvojnem oddelku.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 3

 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil, da so vsi prijavitelji, ki niso imeli popolnih vloge le te dopolnili.

 

Tistim prijaviteljem, ki so jim bile vloge zavrnjene ali zavržene se niso pritožili razen Ars vitae, ki navaja, da so se pri prijavi na javni razpis res zmotili, vendar je od teh sredstev odvisno njihovo delovanje.

Odbor predlaga, da se za ta del razpis ponovi.

 

Odbor za družbene dejavnosti je nato pričel z vrednotenje programov humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev po merilih iz javnega razpisa.

 

Društvo upokojencev Kidričevo za prijavljene programe prejme naslednje točke:

 

Obiski ob različnih dogodkih                                                                                     30 točk

Organizacija različnih programov                                                                            60 točk

(Projekt starejši za starejše, družabne prireditve in srečanja)

Športne in kulturne prireditve   (kegljanje, kolesarjenje, pikado)                              15 točk

Društvo ima sedež v Občini Kidričevo                                                                    200 točk

Društva ima lastni prostor                                                                                          200 točk

Število članov                                                                                                                  50 točk

 

KO RK Cirkovce, za prijavljene programe prejme naslednje točke:

 

Organizacija predavanj za širšo javnost (tečaj nege bolnika na domu,

Izobraževanje PP pri neodzivni osebi, vaje preventiva                                    60  točk

Organizacija razdeljevanja prehranskih paketov                                               20 točk

Obiski ob različnih dogodkih                                                                                     30 točk

Organizacija programov (skrb za socialno šibke in ranljive)                           30 točk

Drobtini                                                                                                                             10 točk

Strokovna ekskurzija                                                                                                    30 točk

Društvo ima sedež v Občini Kidričevo                                                                    200 točk

Število članov                                                                                                                  50 točk

 

Župnijska karitas Cirkovce, za prijavljene programe prejme naslednje točke:

 

Organizacija predavanj za širšo javnost (izvajalka Nuša Pušenjak)             20 točk

Organizacija razdeljevanje prehranskih paketov                                               20 točk

Obiski ob različnih priložnostih                                                                                 30 točk

Organizacija programov (srečanje na veliko soboto, srečanje

jubilantov, pomoč družinam)                                                                                    90 točk

Športne in kulturne prireditve (Oratorij)                                                                              5 točk

Strokovna ekskurzija                                                                                                    30 točk

Organizacija ima sedež v Občini Kidričevo                                                            200 točk

Organizacija ima lastni prostor                                                                                 200 točk

Število članov                                                                                                                    5 točk

 

»Invalid« društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Kidričevo, za prijavljene programe prejme naslednje točke:

 

Organizacija različnih programov (usposabljanje za aktivno

Življenje, pomoč invalid invalidu)                                                                            60 točk

Športne prireditve (kegljanje, plavanje, pikado)                                               15 točk

Strokovna ekskurzija                                                                                                    30 točk

Društvo ima sedež v Občini Kidričevo                                                                    200 točk

Število članov                                                                                                                  30 točk

 

Društvo upokojencev Cirkovce, za prijavljene programe prejme naslednje točke:

 

Obiski ob različnih dogodkih                                                                                     30 točk

Organizacija programov (ročna dela)                                                                     30 točk

Športne prireditve (kegljanje, pikado, streljanje)                                              15 točk

Strokovna ekskurzija                                                                                                    30 točk

Društvo ima sedež v Občini Kidričevo                                                                    200 točk

Število članov društva                                                                                                  50 točk

 

Župnijska karitas župnije Sv. Družine, Kidričevo, za prijavljene programe prejme naslednje točke:

 

Organizacija razdeljevanja prehranskih paketov                                               20 točk

Obiski ob različnih priložnostih                                                                                 30 točk

Organizacija različnih programov (pomoč družinam)                                       30 točk

Organizacija  ima sedež v Občini Kidričevo                                                          200 točk

Organizacija ima lastni prostor                                                                                 200 točk

Število članov                                                                                                                    5 točk

 

Društvo upokojencev Lovrenc na Dr. polju, za prijavljene programa prejme naslednje točke:

 

Obiski ob različnih priložnostih                                                                                 30 točk

Organizacija različnih programov (projekt starejši za starejše,

Spomladansko srečanje članov in jesensko srečanje članov)                       90 točk

Športne prireditve (kegljanje)                                                                                    5 točk

Strokovna ekskurzija                                                                                                    30 točk

Društvo ima sedež v Občini Kidričevo                                                                    200 točk

Društvo ima lastni prostor                                                                                          200 točk

Število članov                                                                                                                  50 točk

                                              

 

Župnijska karitas Lovrenc na Dr. polju, za prijavljene programe prejme naslednje točke:

 

Obiski ob različnih dogodkih                                                                                     30 točk

Organizacija različnih programov (srečanje starejših občanov

in Miklavževanje)                                                                                                          60 točk

Društvo ima sedež v občini                                                                                        200 točk

Društvo ima lastni prostor                                                                                         200 točk

Število članov                                                                                                                  10 točk

 

Medobčinsko društvo invalidom Ptuj, za prijavljene programa prejme naslednje točke:

 

Organizacija predavanj za svoje člane (aktivno življenje)                                10 točk

Obiski ob različnih priložnostih                                                                                 30 točk

Športne prireditve – pohod po občini Kidričevo                                                5 točk

Strokovna ekskurzija                                                                                                    30 točk

Izdaja glasila                                                                                                                     30 točk

Število članov                                                                                                                   10 točk

 

Glede na zbrane točke vseh prijaviteljev in razpisanih sredstev odbor ugotavlja, da znaša vrednost točke 2,29 eur.

 

Glede na vrednost točke in prejeto število točk odbor za družbene dejavnosti sprejme

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se posameznemu prijavitelju sofinancirajo programi humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev v letu 2022:

 

Društvu upokojencev Kidričevo, Njiverce, Cesta v Njiverce 1, 2325 Kidričevo, se  za sofinanciranje programov v letu 2022 dodelijo sredstva v višini 1.270,95 EUR, in sicer za naslednje programe;

 

Delovanje društva in materialni stroški                                                                 1.030,50 eur

Obiski ob različnih dogodkih                                                                                          68,70 eur

Organizacija različnih programov                                                                               137,40 eur

Športne prireditve                                                                                                             34,35 eur

 

Krajevna organizacija RK Cirkovce, Cirkovce 76, 2326 Cirkovce, se za sofinanciranje programov v letu 2022, dodelijo sredstva v višini 984,70 eur, in sicer za naslednje programe;

 

Delovanje društva in materialni stroški                                                                 572,50 eur

Organizacija predavanj za širšo javnost                                                                137,40 eur

Organizacija razdeljevanje prehranskih paketov                                                 45,80 eur

Obiski ob različnih dogodkov                                                                                      68,70 eur

Organizacija različnih programov                                                                              68,70 eur

Drobtinica                                                                                                                           22,90 eur

Strokovna ekskurzija                                                                                                    68,70 eur

 

Župnijski karitas Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, se za sofinanciranje programov v letu 2022, dodelijo sredstva v višini 1.374,00 eur, in sicer za naslednje programe;

 

Delovanje društva in materialni stroški                                                                 927,45 eur

Organizacija predavanj za širšo javnost                                                                  45,80 eur

Organizacija razdeljevanja prehranskih paketov                                                 45,80 eur

Obiski ob različnih dogodkih                                                                                       68,70 eur

Organizacija različnih programov                                                                            206,10 eur

Oratorij                                                                                                                                11,45 eur

Strokovna ekskurzija                                                                                                      68,70 eur         

 

»Invalid« društvu gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Kidričevo, Kajuhova ul. 4, 2325 Kidričevo, se za sofinanciranje programov v letu 2022, dodelijo sredstva v višini 767,15 eur, in sicer za naslednje programe;

 

Delovanje društva in materialni stroški                                                                 526,70 eur

Organizacija različnih programov                                                                            137,40 eur

Športne prireditve                                                                                                           34,35 eur

Strokovna ekskurzija                                                                                                      68,70 eur

 

Društvu upokojencev Cirkovce, Cirkovce2/d, 2326 Cirkovce, se za sofinanciranje programov v letu 2022, dodelijo sredstva v višini 812,95 eur, in sicer za naslednje programe;

 

Delovanje društva in materialni stroški                                                                 572,50 eur

Obiski ob različnih priložnostih                                                                                   68,70 eur

Organizacija različnih programov – ročna dela                                                     68,70 eur

Športne prireditve                                                                                                           34,35 eur

Strokovna ekskurzija                                                                                                      68,70 eur

 

Župnijski karitas Župnije Sv. Družine Kidričevo, Njiverce vas 32, 2325 Kidričevo, se za sofinanciranje programov v letu 2022 dodelijo sredstva v višini 1.110,65 eur, in sicer za naslednje programe;

 

Delovanje društva in materialni stroški                                                                 927,45 eur

Organizacija razdeljevanja prehranskih paketov                                                 45,80 eur

Obiski ob različnih priložnostih                                                                                   68,70 eur

Organizacija različnih programov                                                                              68,70 eur

 

Društvu upokojencev Lovrenc na Dr. polju, Lovrenc na Dr. polju 9, 2324 Lovrenc na Dr. polju, se za sofinanciranje programov v letu 2022 dodelijo sredstva v višini 1.385,45 eur, in sicer za naslednje programe;

 

Delovanje društva in materialni stroški                                                                 1.030,50 eur

Obiski ob različnih dogodkih                                                                                          68,70 eur

Organizacija različnih programov                                                                               206,10 eur

Športne prireditve                                                                                                              11,45 eur

Strokovna ekskurzija                                                                                                         68,70 eur

 

Župnijski karitas Lovrenc na Dr. polju, Lovrenc  na Dr. polju 1, 2324 Lovrenc na Dr. polju, se za sofinanciranje programov v letu 2022 dodelijo sredstva v višini 1.145,00 eur, in sicer za naslednje programe;

 

Delovanje društva in materialni stroški                                                                 938,90 eur

Obiski ob različnih priložnostih                                                                                   68,70 eur

Organizacija različnih programov                                                                            137,40 eur

 

Medobčinskemu društvu invalidov Ptuj, Potrčeva cesta 15, 2250 Ptuj, se za sofinanciranje programov v letu 2022 dodelijo sredstva v višini 263,35 eur, in sicer za naslednje programe;

 

Delovanje društva in materialni stroški                                                                 22,90 eur

Organizacija predavanj za svoje člane                                                                    22,90 eur

Obiski ob različnih priložnostih                                                                                 68,70 eur

Športne prireditve – pohod po občini Kidričevo                                                11,45 eur

Strokovna ekskurzija                                                                                                    68,70 eur

Izdaja glasila/biltena                                                                                                     68,70 eur

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 4

 

Osnovna šola Kidričevo je poslala poslovno poročilo za leto 2021.

 

Odbor za družbene dejavnosti je poslovno poročilo obravnaval. Ugotavlja, da je le to vzorno pripravljeno, podane  so  tudi podrobne obrazložitve finančnega dela poslovanja zavoda. Odbor pripomb na poslovno poročilo ni imel.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k  poslovnemu poročilu Osnovne šole Kidričevo za leto 2021.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Poslovno poročilo Osnovne šole Cirkovce za leto 2021.

 

Odbor ugotavlja, da se vsi podatki navedeni v finančnem delu poslovnega poročila ne ujemajo z dejanskimi nakazili s strani ustanovitelja, torej Občine Kidričevo, glede ujemanja s strani države, pa ne more primerjati, saj podatkov nima. Je pa poročilo bolje obrazloženo, kot je bilo to v preteklih letih.

 

Člani odbora so predlagali, da se poročilo kljub nekaj netočnosti potrdi.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k  letnemu poročilu Osnovne šole Cirkovce za leto 2021, pri čemer opozarja, da se vsi prikazani podatki v finančnem delu poslovnega poročila ne ujemajo z dejanskimi nakazili. V bodoče odbor pričakuje dosledneje in točno prikazovanje finančnih podatkov v poslovnih poročilih. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj je poslala v potrditev letno poročilo za leto 2021.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je Letno poročilo dobro pripravljeno. Moteče pa je zopet, da je Glasbena šola, ki je javni zavod ponovno poslovala z visokim presežkov prihodkov nad odhodki v višini 8.600 eur, kar ponovno dokazuje na slabo planiranje v tej šoli.  

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k  Letnemu poročilu Glasbene šole Karol Pahor Ptuj za leto 2021. Pri tem odbor za družbene dejavnosti ponovno opozarja, da je potrebno večjo pozornost posvetiti planiranju, saj je Glasbena šola, ki je javni zavod poslovala z visokim presežkom prihodkov nad odhodki.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Poročilo o delu za leto 2021 Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je poročilo vzorne pripravljeno in nanj nima pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k Poročilu o delu za leto 2021 Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Zdravstveni dom Ptuj je poslal v potrditev Poročilo o delu za leto 2021.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je poročilo dobro pripravljeno in naj nima pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti deje soglasje k Letnemu poročilu  JZ Zdravstvenega doma Ptuj za leto 2021.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 5

 

Osnovna šola Kidričevo je poslala v potrditev program dela in finančni načrt Osnovne šole Kidričevo.

 

Odbor za družbene dejavnosti na program dela in finančni načrt ni imel pripomb, saj je, tako kot vedno le ta vzorno pripravljen, podane so podrobne obrazložitve in podatki se ujemajo s proračunom za leto 2022.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Kidričevo za leto 2022.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Osnovna šola Cirkovce je poslala pojasnila k finančnemu načrtu Osnovne šole Cirkovce, saj odbor za družbene dejavnost ni podal soglasja na prejšnji seji, saj se realizacija za leto 2021 ni ujemala, prav tako so manjkale obrazložitve.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da se finančni načrt za leto 2022 ujema s proračunom za leto 2022, podane so dodatne obrazložitve, niso pa odpravljene nepravilnosti pri realizaciji za leto 2021.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Cirkovce za leto 2022, pri čemer opozarja:

Odbor za družbene dejavnosti pričakuje, da se bo realizacija finančnega načrta ujemala z dejanskimi podatki, ter da odboru za družbene dejavnosti ne bo potrebno ponovno zahtevati dopolnitve z obrazložitvami, ampak, da bodo te že sestavni del poročila.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj je poslala Program dela za leto 2022 in finančni načrt za leto 2022.

 

Odbor za družben dejavnosti ugotavlja, da je program dela zelo skromno pripravljen. Soglašali pa so, da se le ta potrdi.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti soglaša s Programom dela in finančnemu načrtu Glasbene šole Karol Pahor Ptuj za leto 2022.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Lekarne Ptuj  so poslale Program dela in finančni načrt za leto 2022.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je program dela in finančni načrt dobro pripravljen in nanj nima pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Lekarn Ptuj za leto 2022.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Zdravstveni dom Ptuj je poslal Program dela in finančni načrt za leto 2022.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je Program dela in finančni načrt dobro pripravljen in nanj nima pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu JZ Zdravstvenega doma Ptuj za leto 2022.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 6

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog za podajo soglasje k izplačilu delovne uspešnosti ravnateljici Osnovne šole Cirkovce, za katero mnenje je zaprosil župan Občine Kidričevo.

 

Odbor za družbene dejavnosti je o predlogu razpravljal. Glede na to, da se je priprava dokumentacije nekoliko izboljšala s strani strokovnih služb šole, vendar le to še zdaleč ni takšno, kot je v drugi osnovni šoli, odbor predlaga, da se ravnateljici poda soglasje v upanju, da bo poskrbela, da bodo dokumenti, ki jih šola pošilja ustanovitelju bolj točno in boljše pripravljeni.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga županu, da se poda soglasje k izplačilu delovne uspešnosti ravnateljici Osnovne šole Cirkovce za leto 2021.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

 Ad. 7

 

Območno združenje Rdečega križa Ptuj, je poslalo vlogo za sofinanciranje programov v letu 2022.

 

Člani odbora so vlogo obravnavali. Predlagali so, da se jim dodeli 4.400,00 eur.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se za sofinanciranje programov OZ Rdečega križa Ptuj, v letu 2022,  dodeli 4.400,00 eur.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 8

 

Direktorico JZ Zdravstveni dom Ptuj se povabi na sejo odbora v mesecu juniju 2022, kot je bilo dogovorjeno.

 

 

Seja je bila zaključena ob 21 uri.

 

 

 

Zdenka Frank;                                                                                                  Bogdan Potočnik;

 

zapisnik sestavila                                                                                            predsednik

                                                                                                                              odbora za družbene dejavnosti

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi