Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C
3465

Zapisnik 17.redne seje Odbora za družbene dejavnnosti

 

Štev. 011-2/2019

 

Z  A  P  I   S   N  I  K

 

17. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 23.2.2022 ob 18,30 uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

 

Prisotni: Bogdan Potočnik, Simona Gaiser,  Silva Orovič Serdinšek, Romana Bosak, Karmen Modec; občinska uprava; Zdenka Frank

 

Vabljeni: Metka Petek Uhan, ZD Ptuj, Boris Kmetec, predstavnik sveta zavoda ZD Ptuj

 

 

Sejo je vodil predsednik odbora za družbene dejavnosti, gospod Bogdan Potočnik. Ugotovil je, da so na seji prisotni 4 člani odbora, gospa Karmen Modec bo prišla nekoliko kasneje.

 

 

Dnevni red:

 

1. Problematika odzivnosti zdravstvenih delavcev v Zdravstvenem domu Kidričevo

2. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje odbora

3. rebalans finančnega načrta za leto 2021

- Osnovne šole Kidričevo

- Osnovne šole Cirkovce

4.. Program dela, finančni in kadrovski načrt Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2022

5. Program dela, finančni in kadrovski načrt Osnovne šole Cirkovce za leto 2022

6. Javni razpis za sofinanciranje aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic v letu 2022

7. Odpiranje in pregledovanje prispelih prijav na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij in društev v letu 2022

7. Razno

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 1

 

Gospod Bogdan Potočnik je povedal, da sta se seje udeležila gospa dr. Metka Petek Uhan, direktorica JZ Zdravstveni dom Ptuj in gospod Boris Kmetec, predstavnik sveta zavoda Zdravstveni dom Ptuj.

 

Gospod Bogdan Potočnik je povedal, da se s problematiko nedosegljivosti zdravstvenih ambulant v Kidričevo srečujemo v  zadnjih sedmih - osmih letih, odkar vodi odbor za družbene dejavnosti. To smo sedaj v času epidemije še bolj občutili, ko je bila dostopnost do zdravnika skorajda nična. Osnovna stvar, ki paciente moti je popolna neodzivnost zdravstvenih delavcih. Gre za ambulanti v ZD Kidričevo, medtem, ko pripomb na neodzivnost v ambulanti v Talumu ni bilo.  Gre predvsem za neodzivnost na telefonu. Teh klicev je verjetno veliko. Zakaj se klici ne vrnejo ali je tehnična težava ne ve in upa, da bomo to danes razrešili. Ali je problem v osebju ali je premalo oseb.

Kar pa se tiče strokovnosti zdravnikov pa dejansko nanje pripomb ni.

 

Gospa dr. Metka  Petek Uhan je povedala, da so problem z neodzivnostjo v Kidričevem zaznali tudi sami. Zaradi tega, ker so bile v Kidričevem starejše delavke, so tako zamenjali ves medicinski kader razen zdravnikov z mlajšimi sestrami, vrača se referenčna ambulanta, odprla pa so se tudi vrata.  V teh dveh ambulantah imajo dodatno sestro za polovični delovni čas, kar je nad normativi. Vsi klici, ki se sprejemajo so zabeleženi. Pacienti imajo možnost klicati tudi na centralo ali pošiljati e-mail sporočila.

 

V letošnjem letu bodo zaposlili za vse tri ambulante v Kidričevo še administratorja, ki bo zajemal vse klice, ki jih ne bo dvignila sestra v vpisni sobi. Administratorji se usposabljajo.

 

Člani odbora so povedali, da zdravniki niso problem, problem so ostali zdravstveni delavci v ambulantah. Dejstvo je, da ko kličeš telefon niti ne zvoni, tako, da se ti klici ne beležijo, kot da bi bila slušalka odložena. Pacienti so tudi naročeni, čakali so zunaj, zvoni pri vratih, pa jim ni prišel nihče odpret, torej tudi tukaj je bila neodzivnost. Drugače je pri zobozdravniku, kjer je odzivnost, čeprav gre za isti zdravstveni zavod. Zaradi neodzivnosti so imeli pacienti težave tudi z izdajo bolniških listov, čeprav so ti elektronski, pacienti ponje ne hodijo morajo pa poklicati, vendar je bila to skorajda misija nemogoče, saj telefon ni zvonil ali je zvonil v prazno.  

 

Dr. Petkova je povedala, da se pri bolniških listih največkrat zatakne takrat, ko je bolniški stalež nad 30 dni. Bolniški listi so elektronski in pacienti morajo poklicati. Povedala je, da se je število obravnav pri zdravnikih povečalo, čeprav je bilo to na daljavi.

V letu 2021 je zdravnik na dan obravnaval 53 do 55 pacientov, v mesecu januarju pa 68 pacientov.

 

Gospod Borisa Kmetec je povedal, da so glede neodzivnosti zdravnikov pripombe tudi na občinskem svetu. Prosil je, za konkretne podatke, da bi lahko na svetu zavoda ta problem izpostavil, pa jih ni dobil. Veseli ga, da se poskuša najti rešitev tudi z zaposlitvijo administratorja, s čimer se pričakuje, da bo odzivnost boljša.

 

ZAKLJUČEK

 

Dr. Petkova pripravi obvestilo pacientom glede možnosti dostopa do zdravnika, kar se objavi na Glasilu Ravno polje, do 20.3.2022.

Spremlja se odzivnost zdravstvenih delavcev po zaposlitvi administratorja.

Ponovni sestanek bo v mesecu juniju, kjer se ugotovi, kako dodatni ukrepi za boljšo odzivnost urejajo.

 

Ad. 2

 

Na zapisnik 16. redne seje odbora za družbene dejavnosti ni bilo pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti potrjuje zapisnik 16. redne seje.

 

Sklep je bil soglasno sprejet, glasovalo je 5 članov odbora.

 

Ad.  3

 

Osnovna šola Kidričevo je v mesecu novembru 2021  poslala rebalans finančnega načrta za leto 2021.

 

Odbor za družbene dejavnosti je predlog rebalansa obravnaval in nanj ni bilo pripomb, saj je le ta pripravljen vzorno, vsa odstopanja od plana so podrobno obrazložena, prav tako šola pojasnjuje, kako je na poslovanje vplivala epidemija COVID.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti soglaša s predlogom rebalansa finančnega načrta Osnovne šole Kidričevo s enoto vrtca za leto 2021.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval rebalans finančnega načrta Osnovne šole Cirkovce za leto 2021.

 

Pri pregledu predloženega rebalans so bile ugotovljene netočnosti v samem rebalansu, prav tako je rebalans brez vsake obrazložitve. Iz rebalansa finančnega načrta tudi ni razvidno, kako je COVID -19 in razglašena epidemija vplivala na finančno poslovanje. Iz dokumenta izhaja, da v Osnovni šoli Cirkovce epidemije ni bilo. Odbor za družbene dejavnosti že v začetku leta ni potrdil finančnega načrta Osnovne šole Cirkovce, ker je le ta bil zalo nepregledno in slabo pripravljen, šola pa skozi celo leto ni pripravila popravka, tako, da tudi rebalansa ne more potrdili.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti ne potrjuje rebalansa finančnega načrta Osnovne šole Cirkovce za leto 2021, saj tudi ni potrdila samega finančnega načrta, kateri je bil zelo slabo pripravljen, šola pa finančnega načrta ni popravila.

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je tudi rebalans finančnega načrta zelo slabo pripravljen, podatki se ne ujemajo s sklenjenimi pogodba in aneksi (oprema in investicije), rebalans ni obrazložen.

Če Osnovna šola Kidričevo podrobno opisuje, kako je razglašena epidemija COVID vplivala na finančno poslovanje zavoda, Osnovna šola Cirkovce epidemije ne omenja, kot da je ne bi bilo.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 4

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval program dela, finančni ter kadrovski načrt Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj, ter rebalans poslovnega in finančnega načrta za leto 2022.

 

Na predlog programa dela, finančni in kadrovski načrt Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2022 ni bilo pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti nima pripomb na program dela, finančni in kadrovski načrt Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2022, ter program dela, rebalans poslovnega in finančnega načrta za leto 2022.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 5

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Program dela, finančni in kadrovski načrt Osnovne šole Cirkovce.

 

Kot prvo odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da pri finančnem načrtu ponovno manjkajo obrazložitve.

Če se že navajajo pravne podlage, bi bilo prav, da bi bile te tudi pravilno zapisane. Iz le teh je razvidno, da so upoštevane pravne podlage, ki so se zaključile v letu 2016. Tako med drugim, naštevamo samo nekatere, manjka pri Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje naslednje spremembe in dopolnitve (49/16-por., 25/17, 123/21, 172/21, 207/21)

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 (in ne 97/17) in 82/20)

Zakon o šolski prehrani (1/13, 46/14)……..

 

Prav tako se ugotavlja, da vsi podatki niso točni, predvsem, v delu, ki se nanašajo  na finančni načrt za leto 2021 in realizacijo finančnega narta za leto 2021.

 

Občina je Osnovni šoli Cirkovce v letu 2021 namenila 19.750,00 eur investicijskih sredstev in 3.581,62 eur sredstev za nakup opreme.

 

Osnovna šola v dokumentu prikazuje, da je prejela 19.127,00 eur investicijskih sredstev ter, da ni prejela sredstev za nakup opreme, kar pa ne drži.

Netočno so prikazani tudi podatki o izdatkih za blago in storitve za izvajanje javne službe, saj so ti prikazani višje, kot so jih prejeli s strani občine.

 

Bistveno odstopajo tudi prikazani stroški realizacije občinskega proračuna, kjer navajajo, da je bil finančni plan v višini 64.515 eur, realizacija pa kar 179,275 eur iz občinskega proračuna. Glede na to, da ni obrazložitev lahko sklepamo, da gre za sredstva, ki jih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenili za karantene oziroma sredstva povezana z epidemijo.

 

Enake pomanjkljivosti se ugotavljajo tudi v finančnem načrtu – vrtec, kjer prav tako niso prikazani dejanski podatki, prav tako ni obrazložitev.

Tudi tukaj je realizacija sredstev iz občinskega proračuna bistveno višja od finančnega načrta v letu 2021 in dejanskih sredstev občinskega proračuna.

 

Odbor za družbene dejavnosti je zaradi netočnih podatkov v finančnem načrtu Osnovne šole Cirkovce sprejel,

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti bo o finančnem načrtu Osnovne šole Cirkovce za leto 2022 odločal na naslednji seji odbora.

Od Osnoven šole Cirkovce se zahteva, da pripravi finančni načrt za leto 2022 tako, da bodo podatki finančni načrt in realizacija 2021 prikazani pravilno, ter da bo finančni načrt podrobno obrazložen.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 6

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic.

Odbor je predlagal, da se v razpis vključi tudi izvajanje aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic tudi programi, ki bi se izvajali na območju Občine Kidričevo pod pogojem, da program poteka neprekinjeno najmanj 5 dni, da traja najmanj 9 ur na dan, ter da je program raznolik, dnevno z različnimi vsebinami.

 

Ad. 7

 

Odbor za družbene dejavnosti se je v uvodu seznanil, da je na razpis za sofinanciranje programov humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij prispelo 15 prijav. Ena  prijava  je prispela po roku.

 

Odbor za družbene dejavnosti na najprej izločil iz obravnave vlogo, ki je prispeli po roku. Vlogo je poslalo Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, Ljubljana.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti sprejme, da se vloga vlagatelja Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana, zavrže.

 

Odbor za družbene dejavnosti je nato pričel z odpiranjem prispelih prijav po vrstnem redu prispetja.

 

Na razpis so se prijavili naslednji izvajalci:

 

1. Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija, Slomškova ul. 3c, 3210 Slovenska Konjice.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojem iz javnega razpisa, saj v društvu ni članov iz Občine Kidričevo.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti sprejme, da se vloga prijavitelja Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija, Slomškova ul. 3c, 3210 Slovenske Konjice, zavrne, saj prijavitelj ne izpolnjuje pogojem iz javnega razpisa. V društvu ni članov, iz občine Kidričevo.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

2. Društvo upokojencev Kidričevo, Cesta v Njiverce 1, 2325 Kidričevo.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena osebe. Pri pregledu vloge odbor ugotavlja, da vloga ni popolna.

 

Vlogo je potrebo dopolniti s sledečim;

 

- Obrazec 4 program izobraževanja, se ne ujema s obrazcem 3. razhajanja so v višini stroškov izvedbe programa. Prav tako v programu izobraževanja niste navedli predvidenega datuma izvedbe programa in temo izobraževanja.

 

3. Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Maribor, Engelsova ul. 6, 2000 Maribor.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga na ovitju pravilno označena, ter da je vloga popolna.

 

Pri pregledu vloge odbor ugotavlja, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, saj se nobeden od prijavljenih programov ne izvaja na območju občine Kidričevo.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se vloga prosilca Društva psoriatikov Slovenije, Podružnice Maribor, Engelsova ul. 6, 2000 Maribor, zavrne, saj prijavitelj ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa in sicer, noben program se ne izvaja na območju Občine Kidričevo.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

4. Krajevna organizacija Rdečega križa Cirkovce, Cirkovce 76, 2326 Cirkovce.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga pravilno označena na ovitku, ter da je pravočasna.

 

Pri pregledu vloge odbor ugotavlja, da vloga ni popolna.

 

Vlogo je potrebo dopolniti z verificirano  (podpisano) pogodbo, ki je v razpisni dokumentaciji.

 

5. Župnijska karitas Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga pravilno označena na ovitku, ter da je pravočasna.

 

Komisija ugotavlja, da vloga ni popolna.

 

Na obrazcu 4, programi izobraževanja, manjka opis programa, izobraževalni program, iz 11. točke v programu dela v letu 2022 (obrazec 3).

6.  »INVALID« društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Kidričevo, Kajuhova ul. 4, 2325 Kidričevo.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga pravilno označena na ovitku, ter da je pravočasna.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vloga popolna.

 

7. Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Enota Center za psihološko svetovanje Posvet, Tržaška 132, 1000 Ljubljana.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga pravilno označena na ovitku, ter da je pravočasna.

 

Pri pregledu vloge odbor ugotavlja, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, saj v združenju ni članov iz občine Kidričevo, prav tako pa noben program ne izvaja na območju Občine Kidričevo.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se vloga prosilca Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Enota Center za psihološko svetovanje Posvet, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, zavrne, saj prosilec ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, nima članov iz Občine Kidričevo, prav tako se programi ne izvajajo na območju Občine Kidričevo.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

8. Društvo upokojencev Cirkovce, Cirkovce 2/b, 2326 Cirkovce

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga pravilno označena na ovitku, ter da je pravočasna.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da vloga ni popolna.

 

Pri vseh programih manjka opis programa in kraj izvedbe programa.

 

9. Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000  Ljubljana.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga pravilno označena na ovitku, ter da je pravočasna.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da prosilec na izpolnjuje pogojem iz javnega razpisa, saj se noben program ne izvaja na območju Občine Kidričevo.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se vloga prosilca Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000  Ljubljana, zavrne, saj prosilec ne izpolnjuje pogojem iz javnega razpisa, saj se noben program ne izvaja na območju Občine Kidričevo.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

10. Župnijska karitas Sv. Družine Kidričevo

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga pravilno označena na ovitku, ter da je pravočasna.

Odbor za družbene dejavnosti je pri pregledu vloge ugotovil, da le ta ni popolna.

 

Vlogo je potrebno dopolniti s sledečim:

 

- seznam članov župnijske karitas dopolniti z naslovi, s čimer boste dokazali, da so le ti iz občine Kidričevo,

- program pod št.  3 na obrazcu 3 manjka datum in kraj izvedbe programa

- pri vseh programih manjka terminski plan in število udeležencev

- pri vseh programih manjka opis programa

- pogodba ni  verificirana (podpisana).

 

11. Društvo upokojencev Lovrenc na Dr. polju, Lovrenc na Dr. polju 9, 2324 Lovrenc na Dr. polju

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga pravilno označena na ovitku, ter da je pravočasna.

 

Pri pregledu vloge je odbor ugotovil, da le ta ni popolna.

 

Vlogo je potrebno dopolniti s sledečim,

Pri vseh programi manjka opis programa.

 

12. Župnijska karitas Lovrenc na Dr. polju

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga pravilno označena na ovitku, ter da je pravočasna.

 

Pri pregledu vloge je odbor ugotovil, da le ta ni popolna.

 

Vlogo je potrebno dopolniti

 

Pri vseh programih manjka opis programa in kraj izvedbe programa

Manjka verificirana (podpisana ) pogodba.

 

13. Medobčinsko društvo invalidov Ptuj

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga pravilno označena na ovitku, ter da je pravočasna.

 

Pri pregledu vloge je odbor ugotovil, da ta ni popolna.

 

Vlogo je potrebno dopolniti s sledečim;

 

- v program dela za leto 2022 (obrazec 3) je potrebno vpisati vse programa, tudi programe izobraževanja, ki so vpisani na obrazcu št. 4 in 5.

- pri vseh programih je potrebno navesti datum in kraj v občini Kidričevo ter pričakovani delež sofinanciranja za vsak program posebej in skupaj stroške za vsak program posebej.

 

14. Ars Vitae Ptuj, Trstenjakova ul. 5/a, 2250 Ptuj.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je vlogo podala upravičena oseba, da je vloga pravilno, ter da je pravočasna.

 

Odbor za družbene dejavnosti pa ugotavlja, da vloga ni pravilno izpolnjena in označena na ovitku.

 

Na ovitku bi moralo biti označeno »razpis – humanitarne dejavnosti 2022 – ne odpiraj« oziroma na kuverto prilepiti iz razpisne dokumentacije »opremo ponudbe«.

Prijavitelj je označil ovitek,

»ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso zajeti v drugih javnih razpisov občine Kidričevo za leto 2022«.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da se prijavitelj ni pravilno označil ovitka, zato se vloga zavrže.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti sprejme, da se vloga prijavitelja Ars Vitae, Trstenjakova ul. 5/a, 2325 Ptuj zavrže, saj prijavitelj pri prijavi ne pravilno označil ovitka in se ni pravilno prijavil na javni razpis.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 8

 

Ni bilo razprave.

 

 

Seja je bila zaključena ob 21,15 uri

 

 

 

Zdenka Frank;                                                                                                  Bogdan Potočnik;

 

zapisnik sestavila                                                                                            predsednik

                                                                                                                              odbora za družbene dejavnosti

 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi