Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
34°C
18°C
TOR.
35°C
16°C
1757

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA PL76 GRAMOZNICA PLETERJE - ŠIRITEV

Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 16/18) je župan občine Kidričevo sprejel

 

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

ZA OBMOČJE UREJANJA PL76 GRAMOZNICA PLETERJE - ŠIRITEV

1.

(predmet sklepa in pravna podlaga)

S tem sklepom določa župan Občine Kidričevo začetek priprave (OPPN) Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območja urejanja PL76 Gramoznica Pleterje - širitev. Izhodišča za pripravo OPPN niso potrebna, če so usmeritve za pripravo OPPN v OPN že vnaprej podane, in sicer v Prilogi 2, kot posebni PIP za EUP PL76 na območju naselja Pleterje.

 

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) ter podzakonski predpisi.

2.

(območje in predmet načrtovanja)

Območje OPPN obsega parcele v k.o. Pleterje: 401/30, 401/56, 401/57, 401/28, 401/55, 401/27, 401/26, 401/25, 401/24, 401/23, 401/22, 401/21, 401/20 in del 903. Skupna površina znaša okvirno 10,27ha.

 

Pobudo za pripravo Odloka o OPPN je podal lastnik zemljišč Cestno podjetje Ptuj, d.d., ki želi načrtovati pridobivalni prostor proda globine 6-7m. Predviden OPPN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju, ki je bilo z OPN - SP2 določeno v podrobnejšo namensko rabo LN- Površine nadzemnega pridobivalnega prostora.

3. člen 

(način pridobitve strokovnih rešitev) 

Izdelovalec OPPN mora pri načrtovanju upoštevati podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve NUP, veljaven Občinski prostorski načrt Občine Kidričevo ter strokovne podlage, ki so bile izdelane v času njegove priprave. Geodetski načrt območja in Elaborat ekonomike zagotovi pobudnik.

 

Če bo v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v fazi priprave osnutka pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik. V postopku priprave OPPN je možna izdelava dodatnih strokovnih podlag, v primeru da bi jih zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP).

4. člen 

(vrsta postopka) 

Za potek priprave in sprejema OPPN bo upoštevan redni postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, v skladu z 118. in 119. členom ZUreP-2.

5.

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja OPPN:

Faza postopka

   Rok

1. faza:

pridobitev mnenj NUP o vplivih posega na okolje in konkretnih smernic NUP

30 dni

2. faza:

pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izdelave CPVO

21 dni

3. faza:

izdelava osnutka OPPN

30 dni

4. faza:

izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrebna izdelava CPVO

30 dni

5. faza:

pridobitev prvih mnenj NUP in mnenja na OP

30 dni

6. faza:

pridobitev odločbe MOP o ustreznosti OP

30 dni

8. faza:

izdelava dopolnjenega osnutka OPPN

30 dni

9. faza:

izvedba javne razgrnitve in javne obravnave

30 dni

10.faza:

priprava stališča do pripomb in predlogov javnosti

15 dni

11.faza:

izdelava predloga OPPN

15 dni

12.faza:

pridobitev drugih mnenj NUP in mnenja na OP

30 dni

13.faza:

pridobitev odločbe MOP o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje

30 dni

14.faza:

izdelava usklajena predloga OPPN

15 dni

15.faza:

obravnava in sprejem odloka o OPPN na občinskem svetu

na seji OS

16.faza:

izdelava sprejetega odloka o OPPN in posredovanje na MOP

7 dni

 

Okvirni predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku sprejemanja prostorskega akta tudi spremenijo in ustrezno prilagodijo.

6.

(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi akta in podali mnenja:

1.

za področje gradnje objektov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

2.

za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, Slomškov trg 8, 2000 Maribor;

3.

za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode RS, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor;

4.

za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;

5.

Za področje upravljanja z državnimi cestami: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanja cest, Območje Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor;

6.

za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Zavod za gozdove, OE Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor;

7.

za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor;

8.

za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

9.

za distribucijo električne energije: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;

10.

za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor

11.

za področje oskrbe z vodo: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

12.

za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Vzdrževanje in gradnje d.o.o., Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

13.

za področje občinskih cest: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, sodeluje v postopku priprave OPPN kot organ, ki v skladu z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj pristojnih NUP odloči, ali je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO. Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje se posreduje državnim NUP ter Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

 

V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge NUP, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev mnenj.

 

7.

(načrt vključevanja javnosti)

Občina Kidričevo kot pripravljavec postopka OPPN v skladu z ZUreP-2 zagotavlja vključevanje javnosti na javnih predstavitvah, razgrnitvi, obravnavi in drugih javnih predstavitvah.

 

V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge k načrtovanim ureditvam. Pripombe javnosti bo občina preučila in sprejela stališča, ki bodo javno objavljena.

 

8.

(obveznosti udeležencev pri pripravi OPPN)

Izdelavo OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanje prostora ter izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, ter vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj financira pobudnik. Postopek sprejema vodi občinska uprava Občine Kidričevo.

 

9.

(začetek veljavnosti sklepa)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kidričevo (www.kidričevo.si).

 

 

Številka: 3500-11/2021-2

Datum: 21. 5. 2021

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi