Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
34°C
18°C
TOR.
35°C
16°C
1609

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE 1. SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJA UREJANJA P15-P1/1 GRAMOZNICA PLETERJE – ŠIRITEV

 

Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 16/18) je župan občine Kidričevo sprejel

 

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE 1. SPREMEMB IN DOPOLNITEV

ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

ZA OBMOČJA UREJANJA P15-P1/1 GRAMOZNICA PLETERJE – ŠIRITEV

1.

(potrditev izhodišč in pravna podlaga)

S tem sklepom določa župan Občine Kidričevo začetek priprave sprememb in dopolnitev (SD OPPN) Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območja urejanja P15-P1/1 Gramoznica Pleterje – širitev (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/10) ter potrjuje Izhodišča za pripravo SD OPPN, izdelana v aprilu 2021 ter javno objavljena na spletni strani Občine Kidričevo (www.kidričevo.si).

 

Pravna podlaga za pripravo SD OPPN je Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) ter podzakonski predpisi.

2.

(območje in predmet načrtovanja)

Območje obstoječega OPPN se s SD OPPN ne spreminja in obsega dele parcel v k.o. Pleterje: 399/9, 399/8, 395/4, 399/16, 399/15, 399/57, 399/14, 399/64, 399/13, 399/12, 399/11, 399/24, 399/25, 399/26, 399/27, 399/28, 399/29, 399/30, 399/31, 399/32, 399/33, 399/34, 399/35, 399/47, 399/48, 399/41, 399/42, 399/70, 1648, 1649 in delno 399/55, 399/17, 399/58, 399/49, 399/19, 399/20, 399/21, 399/23, 395/1, 902/2, 1650. Skupna površina znaša okvirno 28,8 ha.

 

Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o OPPN je podala Občina Kidričevo, ki želi zagotavljati smotrno sanacijo območja.

 

Predvidene SD OPPN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe posameznih členov odloka o OPPN, ki se nanašajo na sanacijo prostora po končanem izkoriščanju na parcelni št. 399/9, k.o. Pleterje, za izvedbo kolesarskega poligona ''PUMP TRACK''.

3. člen 

(način pridobitve strokovnih rešitev) 

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, investicijskih namer in prikaza stanja prostora. Pri tem je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave. Kot obvezna strokovna podlaga se skladno z 62. členom ZUreP-2 izdela Elaborat ekonomike.

 

Če bo v postopku priprave SD OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v fazi priprave osnutka pripravi tudi okoljsko poročilo. V postopku priprave SD OPPN je možna izdelava dodatnih strokovnih podlag, v primeru da bi jih zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP).

4. člen 

(vrsta postopka) 

Za potek priprave in sprejema SD OPPN bo upoštevan redni postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, v skladu z 118. in 119. členom ZUreP-2.

5.

(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz)

S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja SD OPPN:

Faza postopka

   Rok

1. faza:

pridobitev mnenj NUP o vplivih posega na okolje in konkretnih smernic NUP

30 dni

2. faza:

pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izdelave CPVO

21 dni

3. faza:

izdelava osnutka SD OPPN

15 dni

4. faza:

pridobitev prvih mnenj NUP

30 dni

5. faza:

izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN

30 dni

6. faza:

izvedba javne razgrnitve in javne obravnave

30 dni

7.faza:

priprava stališča do pripomb in predlogov javnosti

15 dni

8.faza:

izdelava predloga SD OPPN

15 dni

9.faza:

pridobitev drugih mnenj NUP

30 dni

10.faza:

izdelava usklajena predloga SD OPPN

15 dni

11.faza:

obravnava in sprejem odloka o SD OPPN na občinskem svetu

na seji OS

12.faza:

izdelava sprejetega odloka o SD OPPN in posredovanje na MOP

7 dni

 

Okvirni predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku sprejemanja prostorskega akta tudi spremenijo in ustrezno prilagodijo.

 

V primeru izvedbe postopka CPVO se ta smiselno vključi v faze izdelave SD OPPN, posledično pa se prilagodijo tudi roki izdelave in sprejema SD OPPN.

6.

(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi akta in podali mnenja:

1.

za področje gradnje objektov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

2.

za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, Slomškov trg 8, 2000 Maribor;

3.

za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode RS, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor;

4.

za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;

5.

Za področje upravljanja z državnimi cestami: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanja cest, Območje Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor;

6.

za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Zavod za gozdove, OE Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor;

7.

za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor;

 

Državni NUP podajo na podlagi sprejetih izhodišč predhodna mnenja, na podlagi katerih odloči Ministrstvo za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, ali je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO.   

 

V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge NUP, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev mnenj.

 

7.

(načrt vključevanja javnosti)

Občina Kidričevo kot pripravljavec postopka sprememb in dopolnitev v skladu z ZUreP-2 zagotavlja vključevanje javnosti na javnih predstavitvah, razgrnitvi, obravnavi in drugih javnih predstavitvah.

 

V postopku priprave SD OPPN bo javnost seznanjena tudi z dopolnjenim osnutkom SD OPPN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge k načrtovanim ureditvam. Pripombe javnosti bo občina preučila in sprejela stališča, ki bodo javno objavljena.

 

8.

(obveznosti udeležencev pri pripravi SD OPPN)

Sredstva za financiranje priprave SD OPPN, pripravo vseh potrebnih strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanje prostora ter izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, ter vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj prevzame pripravljalec SD OPPN Občina Kidričevo. Postopek sprejema vodi občinska uprava Občine Kidričevo.

 

9.

(začetek veljavnosti sklepa)

Sklep o začetku priprave SD OPPN se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kidričevo (www.kidričevo.si).

 

 

Številka: 3500-8/2021-2

Datum: 20. 5. 2021

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi