Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za ponedeljek, 20.11.2017

pretežno oblačno
Ponoči bo pretežno jasno. Ponekod po nižinah bo spet nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, v alpskih dolinah do -8, ob morju okoli 4 °C.
-3°C | 9°C
torek, 21.11.2017
0°C | 13°C
sreda, 22.11.2017
1°C | 16°C
četrtek, 23.11.2017
1°C | 14°C
petek, 24.11.2017
2°C | 14°C
Opozorila
Nedelja, 19.11.2017 ob 18h
Dodatnega opozorila ni.
-3°C
9°C
pretežno oblačno
Nahajaš se tukaj: Novice Občinske

Spremembe in dopolnitve OPPN za vzhodni del ......


OBČINSKE

| |
15.03.2017      7:26
A A

Spremembe in dopolnitve OPPN za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)Deli:

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-skl. US, 76/14-odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je župan občine Kidričevo sprejel

 

 

SKLEP

o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)

 

1.

(splošno)

 

S tem sklepom se začne priprava Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve podrobnega načrta).

 

2.

(ocena stanja, razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta)

 

Ocena stanja:

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13 in 22/16; v nadaljevanju: OPN) je v 146. členu (veljavni prostorski izvedbeni akti) določeno, da po uveljavitvi odloka o OPN ostanejo v veljavi naslednji  prostorski izvedbeni akti Občine Kidričevo - v 3. alineji je naveden OPPN za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/09).

Zgoraj navedeni OPPN še ni v celoti realiziran. S spremembami in dopolnitvami podrobnega načrta se predvideva sprememba tipologije stanovanjske pozidave. V obstoječem OPPN je območje namenjeno izgradnji 16 enodružinskih stanovanjskih hiš, ki imajo pripadajoče parcele okvirne velikosti 730 m². V spremembah in dopolnitvah se predvidi pozidava vrstnih hiš ali dvojčkov, ki bi se umestili na parcele, na katerih gradnja še ni bila izvedena – predvidoma se namesto 7 individualnih hiš (ki še niso izgrajene) predvidi izgradnja dvojčkov ali vrstnih hiš. Umestitev hiš je možna ob upoštevanju določil veljavnega OPN, ki se nanašajo na gradnjo in urejanja parkirnih mest in garaž in določanje velikosti objektov - glede urbanističnih parametrov (FZ, FIS), tipologije zazidave in oblikovanja objektov ter  zagotavljanja zadostnega deleža zelenih površin. Ustrezno se korigira tudi grafični del podrobnega načrta.

Dostop na območje je obstoječ, v skladu z načrtovanimi spremembami se uskladijo uvozi in okolica objektov s pripadajočimi garažami.

 

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega načrta:

 

Pisno pobudo za začetek priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za OPPN za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/09) je podal Štraf d.o.o.,  lastnik parcel v območju OPPN, v oktobru 2016. Pobuda je bila sprejeta.

 

3.

(območje sprememb in dopolnitev prostorskega načrta)

 

Območje obravnavanih sprememb in dopolnitev podrobnega načrta sovpada z območjem enote urejanja prostora iz občinskega prostorskega akta z oznako EUP NJ25.

Izgradnja dvojčkov in vrstnih hiš bo izvedena na površinah, ki pripadajo nepremičninam s parc. št. 730/3, 730/4, 730/9, 730/12, 730/13, 730/16, 730/18, vse k.o. 394-Gerečja vas. Površina celotnega območja sprememb prostorskega načrta meri 1,9 ha, povzeta po veljavnem OPPN.

 

4.

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev podrobnega načrta se upoštevajo prikaz stanja prostora, izražene investicijske namere ter tudi smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, pridobljene pri predhodnih izdelavah tega podrobnega načrta. Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega načrta.

Spremembe in dopolnitve podrobnega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) Občine Kidričevo.

 

5.

(roki za pripravo prostorskega akta)

 

-          Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta: januar 2017.

-          Objava sklepa v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu: januar 2017.  

-          Priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta: 30 dni po objavi tega sklepa.

-          Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic ter obvestila Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO): 30 dni od prejema poziva.

-          Analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta: 15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora (če je za podrobni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja).

-          Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev podrobnega načrta, objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve (če je za podrobni načrt potrebno izvesti CPVO, se javnost seznani sočasno in na enak način tudi z okoljskim poročilom).

-          Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka: 30 dni.

(V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o dopolnjenem osnutku. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.)

-          Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 15 dni po zaključku javne razgrnitve.

-          Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka prostorskega akta na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov: do 30 dni po zaključku javne razgrnitve.

-          Objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov, na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve: 7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.

-          Priprava predloga prostorskega akta (dopolnitev s stališči občinskega sveta): 15 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.

-          Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta: 30 dni od prejema poziva (če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe podrobnega načrta na okolje).

-          Priprava usklajenega predloga prostorskega akta: 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.

-          Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskega akta na občinskem svetu: do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu.

-          Objava odloka v Uradnem glasilu slovenskih občin: v prvi naslednji številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.

-          Priprava končnega elaborata: 15 dni po objavi odloka.

 

Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.

 

Izdelovalec prostorskega akta mora predati Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju tri kompletirane podpisane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa pogodba). Po en izvod bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti. Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati pripravljavcu v digitalni obliki na zgoščenkah v dogovorjenem formatu.

 

6.

(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve,

in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi)

 

Nosilci urejanja prostora so:

-          Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda);

-          Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (za področje varstva narave);

-          Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);

-          Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva kulturne dediščine) (v vednost - zaradi predhodne seznanitve s predvidenim OPPN);

-          Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);

-          Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);

-          Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za področji oskrbe z vodo in odvajanja odplak);

-          Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor - Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije);

-          UPC Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana (pristojni distributer lokalne kabelske TV)

-          Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo (za področje prometa, za občinske ceste);

-          Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (CPVO), Dunajska cesta 48 (udeleženec na podlagi 4. odstavka 58. člena ZPNačrt - potrebnost izvedbe postopka CPVO).

 

V primeru, da se v postopku priprave utemeljeno ugotovi, da je potrebno vključiti tudi nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice.

 

7.

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)

 

Pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN ter stroške objav na krajevno običajen način in stroške soglasij financirajo investitorji v skladu s sorazmernim deležem (glede na velikost lastništva parcel). V te namene sklenejo pogodbo z izdelovalcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje za prostorsko načrtovanje podrobnih prostorskih načrtov. Posamezne obveznosti se določijo z medsebojnim dogovorom.

 

8.

(objava sklepa)

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter na spletnem naslovu Občine Kidričevo (www.kidričevo.si).  

 

Številka: 3505-16/2016

Datum: 16. 1. 2017

 

Anton LESKOVAR,

župan Občine Kidričevo
0 (Bodi prvi!)
Oceni članek

Povezani članki
ŽELIŠ BITI TUDI V BODOČE NA TEKOČEM S TEM, KAR OBJAVI Občina Kidričevo? x
Naroči se na e-obveščanje in ostani v stiku z nami in ne zamudi več nobene pomembne novice ali dogodka!

100 % skrbno bomo varovali vašo zasebnost in odjavili se boste lahko kadarkoli!
Komentiraj novico

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta prispevek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Koledar dogodkov Preglej vse
November 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
20.11.2017 | Tečaji in delavnice
Božične otroške delavnice z DPD Svoboda Kidričevo
22.11.201 | Turizem
Sklepna delavnica na temo turizma

Bodite prvi pri oddaji mnenja.