Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C

STALIŠČA do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3

Na podlagi 2. odstavka 273.člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in 6.odstavka 50.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 15.člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 16/18) je Občinski svet občine Kidričevo na 2. izredni seji občinskega sveta, dne 23.8.2019 sprejel naslednja

 

 

STALIŠČA

do pripomb javnosti,

podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3

 

 

 

 

1.

Podan je bil predlog za vzpostavitev varovalnega gozda.

Stališče do pripombe: Pripomba se upošteva.

Obrazložitev:

Predlog da se obstoječi gozd na območju SN18, SN56 in SN47 v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15) zavaruje kot varovalni gozd se upošteva. Obstoječi zeleni pas - gozd ločuje naselje Strnišče od industrijske cone Talum, odlagališča pepela, odlagališča rdečega blata in sedaj še dodatno od nove obrtne cone ter zmanjšuje vplive proizvodnje na okolje. Ker je obstoječi gozd zaradi vremenskih ujm in slabega gospodarjenja lastnikov manj kvaliteten in skrčen, ga je potrebno zaščititi in ohraniti, da bo lahko opravljal svojo varovalno funkcijo.

 

2.

Podan je bil predlog za zmanjšanje predvidenih prostorskih ureditev.

Stališče do pripombe: Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev: Zaradi pozicije obrtne cone ob novi obvoznici ter potreb in pobud za širjenje gospodarske cone, se zmanjšanje predvidenega območja v osnutku odloka za novo obrtno cono ne upošteva. Od Zavoda za gozdove in Ministrstva za kmetijstvo je bilo predvideno območje usklajeno in pridobljeno pozitivno mnenje k posegu. Del območja SD-OPN-3 je določeno s podrobnejšimi  predpisi za predvideno gradnjo na tem območju, za del pa je potrebno pripraviti še OPPN, ko se bodo lastniki, ki bi želeli na tem območju graditi. Tako da se bo pozidanost dela obrtne cone urejala s sprejetjem OPPN, v sklopu priprave katerega se bo izvedba nova javna razgrnitev in obravnava.

 

3.

Podan je bil predlog za določitev pričetka gradnje obrtne cone po izgradnji obvoznice in povezovalnih cest.

Stališče do pripombe: Pripomba se upošteva.

Obrazložitev: Pričetek gradnje na conah 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12  se začne po izgradnji obvoznice in povezovalnih cest, kjer bo potem možen dostop na gradbišče obrtne cone zaradi varnosti in da se ne preobremeni lokalne ceste skozi naselja s tovornimi vozili.

 

4.

Podan je bil predlog za spremembo namenske rabe prostora za potrebe gospodarske cone 6.

 

Stališče do pripombe: Pripomba se ne upošteva.

 

Obrazložitev: Cona 6  se obravnava kot gospodarska cona, namenjena potencialnemu investitorju, saj je predlog podrobne namenske rabe prostora opredeljen kot IG- gospodarska cona (tabela 1 OP, stran 17, podrobnejša namenska raba prostora IG).

 

5.

Podan je bil predlog da se na severnem robu območjih 6, 7 in 8, v celotni dolžini vzpostavi protihrupni zid v višini 6m.

Stališče do pripombe: Pripomba se delno upošteva.

Obrazložitev: Zaradi zagotavljanja zaščite pred hrupom v naselju Strnišče, se na severnem robu območij 6 in 7 predvidi vzpostavitev zida višine 5 m ali nasipa enake višine. V severnem delu območja 8 se ne vzpostavi zid ali nasip.

 

6.

Podan je bil predlog za vzpostavitev naravnega prehoda –biokoridorja.

Stališče do pripombe: Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev:

Coni 6 in 7 sta  sicer dve ločeni enoti urejanja prostora, vendar v dejavnosti  predstavljata nedeljivo celoto, povezani z vso gospodarsko infrastrukturo in transportno cesto na jugu območja con 6 in 7.

 

Stališča k pripombam javnosti se objavi na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo http://www.kidricevo.si.

 

Številka: 3500-2/2018

Datum: 23.8.2019

                                     

                                                                  Župan Občine Kidričevo

                                                                                                        Anton LESKOVAR

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi