Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C

STALIŠČA do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve

Na podlagi drugega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-skl. US, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17- ZUreP-2) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 16/18) je Občinski svet občine Kidričevo na 18. Dopisni seji občinskega sveta,  v času od 25.7.2018 do 31.7.2018 sprejel naslednja

 

STALIŠČA

do pripomb javnosti,

podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo,

druge spremembe in dopolnitve

 

 

1.

Podan je bil predlog za izvzem stavbnega zemljišča na parceli št. 286 k.o. Lovrenc na Dravskem polju.

Stališče do pripombe:  Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev: Predlagana sprememba iz stavbnega v nestavbno zemljišče obsega zemljiško parcelo znotraj niza strnjene obcestne poselitve v vzhodnem delu naselja Lovrenc.  Izvzem bi  povzročil vrzel v  naselju ter okrnil morfološko in funkcionalno zaokroženost območja.

 

2.

Podan je bil predlog, da se parceli št. 273 k.o. Dragonja vas spremeni namenska raba zemljišča iz IKp v IKi (površine z objekti za kmetijsko intenzivno proizvodnjo).

Stališče do pripombe:  Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev: Območje obstoječe rabe z oznako IKp v skladu z 71. členom osnovnega odloka o OPN  predstavlja površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo ob robu naselij in so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali, kar je skladno s predmetno situacijo. Območje se nahaja ob zunanjem robu podeželskega naselja Dragonja vas in je  del družinske kmetije.

Predlagana namenska raba z oznako  IKi je v skladu z 71. členom osnovnega odloka o OPN namenjena površinam z objekti za kmetijsko intenzivno proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali. To so večja strnjena območja organizirane gradnje za intenzivno proizvodnjo, ki se praviloma nahajajo izven območij naselij oz. na primerni oddaljenosti  od območij stanovanj (npr. kompleks piščančjih farm  severovzhodno od naselja Apače, kompleks piščančjih farm južno od naselja Starošince ipd.).

Iz navedenega izhaja, da predmetno območje ne ustreza kriterijem za določitev predlagane nove podrobne namenske rabe prostora, zato se pripombo oz. predlog zavrne.

 

3.

Podan je bil predlog, da se na parcelah 1234 in 1235, obe k.o. Šikole, ne sme dopustiti gradnje kmetijsko gozdarskih objektov, ter drugih objektov, kot nezahtevnih objektov za shrambo kmetijskih pridelkov. Gre za občutljivo vodovarstveno območje in s to pripombo zaščitimo vodni vir. Na tem območju že v preteklosti ni bila dovoljena gradnja objektov.

Stališče do pripombe:  Pripomba se upošteva.

Obrazložitev: Občina je pri pripravi osnutka prejela pobudo za opredelitev možnosti gradnje  kmetijskih objektov na območju opuščene gramoznice ob glavni cesti 1. reda G1 na odseku Šikole- Hajdina, ki je v veljavnem planu opredeljeno kot območje z oznako rabe  OOg- ostala območja,  gramoznice.  Na območju nekdanje gramoznice se v naravi nahaja gozd v zgodnjih sukcesijskih fazah. Gozd je v skladu z določbam veljavnega OPN potrebno ohraniti (Podrobnejši PIP za ostala območja- gramoznica). 

Pobudi je bilo predloženo gradbeno dovoljenje za  gradnjo nezahtevnih objektov (pet kozolcev) in gradbeno dovoljenje za gradnjo ograje. Na podlagi terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da se je gradnja objektov že začela.

 

Občina je, glede na zatečeno stanje, v   osnutku sprememb in dopolnitev OPN in v razgrnjenem gradivu na območje parcel 1234 in 1235, obe k.o. Šikole, v prilogi 2 v Posebnih PIP za EUP na območju naselja Šikole (brez spremembe namenske rabe prostora) dopustila gradnjo kmetijsko- gozdarskih objektov kot nezahtevnih objektov za shrambo kmetijskih pridelkov.

 

Glede na Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS št. 59/2007, 32/11, 24/13 in 79/15) sodi območje parcel 1234 in 1235, obe k.o. Šikole, v najožje vodovarstveno območje (oznaka VVO 1), kjer gradnja novih kmetijskih objektov za spravilo pridelka ni dovoljena (Priloga 3: Gradnja objektov na vodovarstvenem območju Dravskega polja- Ptuj).    

 

Občina ne more vplivati na posege v prostor na podlagi izdanih pravnomočnih upravnih dovoljenj, saj prostorski akt ne velja za nazaj, ter prekiniti omenjene gradnje, če je ta skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. Občina bo, v skladu z varstvenimi omejitvami, na katere je bila opozorjena s pripombo, izraženo v okviru javne razgrnitve, iz 41. člena odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (posebni PIP za EUP SL63, območje parcel 1234 in 1235 k. o. Šikole) umaknila omenjeno  določilo v zvezi z gradnjo nezahtevnih kmetijsko- gozdarskih objektov.

 

 

4.

Podane so bile naslednje pripombe oziroma predlogi:

Pripomba št. 1: Študija vplivov na okolje ugotavlja, da potok Prednica povzroča veliko poplavno ogroženost parcel, ki mejijo na potok. Tako je na območju PO01 v Pongrcah, kjer so ogrožene parcele od parcele št. 336/2, k.o. Šikole, do parcele št. 212 k.o. Pongrce. Eden od vzrokov je tudi premajhen propust na potoku Prednica v bližini kapele v Pongercah, kjer je pod cesto nameščen samo cevni propust premera 120cm (površine cca 1,1m2), moral pa bi biti najmanj cevni propust premera 140cm (površine cca 1,5m2), s čimer bi preprečili poplave na območju navedenih parcel in vdora vode v stanovanjske objekte. To se je v zadnjih petin dvasetih letih zgodilo že dvakrat v velikem obsegu.

Predlagam, da se za zmanjšanje poplavne ogroženosti sanira omenjeni cevni propust, da bo zagotovljen vsaj minimalno predpisani propust površine 1,5m2, ali večji.

 

Stališče do pripombe: Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev: Posegi za zagotavljanje poplavne varnosti se ne načrtujejo neposredno in parcialno z določili  Občinskega prostorskega načrta Kidričevo, ampak na podlagi s strani pristojnih državnih revidiranih poplavnih  študij. Poplavna varnost v Pongrcah in ostalih ogroženih naseljih se bo zagotovila s celovitimi ukrepi za zmanjšanje obstoječe poplavne ogroženosti urbaniziranih območij na podlagi elaborata Izdelave kart poplavne nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti na območju Dravskega polja ob reki Polskavi za zagotavljanje poplavne varnosti v stanovanjsko kmečkih naseljih v JZ delu občine Kidričevo, št. proj. 87, julij 2012, dopolnitve december 2012 (DHD d.o.o., Maribor).

Ti ukrepi oz. ureditve vključujejo funkcionalno ureditev obstoječega zadrževalnika Medvedce z ureditvijo razbremenilnikov Polskave in Devine na območju Medvedc, ureditev struge Polskave med Lovrencem na Dravskem polju in Lancovo vasjo v dolžini 8.5 km ter ureditev razbremenilnika Reke severno od železniške proge Pragersko - Čakovec.

 

Pripomba št. 2: Zaradi neustrezno dimenzionirane in zastarele čistilne naprave v Račah se med drugim v potok Prednico izlivajo odplake iz te čistilne naprave, kar povzroča smrad in škoduje živalim v potoku zaradi prekomerne rasti alg. V predloženem OPN niso razvidni ukrepi za sanacijo povzročitelja onesnaženja, kar pa bi bilo potrebno obdelati, tako kot vse druge vplive na področje OPN Kidričevo, kot je npr tranzitni cestni ali železniški promet.

Stališče do pripombe: Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev: Predmet Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo št.2 (Ipsum d.o.o., april 2018) so spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta, kar vključuje pobude za spremembe namenske rabe. Nobena od pobud ni vključevala čistilne naprave Rače ali katerekoli druge čistilne naprave. V občini Kidričevo delujeta dve centralni čistilni napravi, ki imata ustrezne kapacitete. Omenjena čistilna naprava Rače se nahaja izven območja občine Kidričevo in tako ne more biti predmet Sprememb in dopolnitev OPN Občine Kidričevo. Ukrepi za sanacijo povzročitelja onesnaženja in vonjav (kot navaja pripomba) ne morejo biti opredeljeni z Odlokom, ki velja (bo veljal) za območje Občine Kidričevo. Upravljavec vsake čistilne naprave mora zagotavljati obratovalni monitoring. Posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav ureja Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17). Za skupne čistilne naprave pa veljajo določila Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). Morebitno neustrezno delovanje čistilne naprave Rače je tako v pristojnosti Agencije RS za okolje in okoljske inšpekcije.

Pripomba št. 3: Urediti bi bilo potrebno tudi parcelne meje skladno z dejanskim stanje, saj območja OPN zaradi tega posegajo tudi na druge parcele, ki namenjene zazidanim zemljiščem, zaradi česar lastnikom povzročajo nepotrebne stroške, npr. pri pridobivanju raznih soglasij.

Stališče do pripombe: Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev: Občinski prostorski načrt ne ureja zemljiškega katastra, niti občina v postopku priprave občinskega prostorskega načrta ne spreminja poteka meja. V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2)  se grafični prikazi  izvedbenega dela OPN prikažejo na razpoložljivih  geodetskih podlagah. Te zagotavlja in za njihovo natančnost skrbi  Geodetska uprava RS.

Občina lahko v primerih zamika meja enot urejanja prostora oz. meja namenske rabe prostora (npr. meja med zazidljivimi in nezazidljivimi zemljišči) z mejami zemljiškega katastra naredi popravke sloja enot urejanja prostora in namenske rabe- tako imenovane »tehnične popravke«.  Občina je v postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta izvedla 61 tovrstnih popravkov grafičnega dela.

 

5.

Podan je bil predlog za izvzem stavbnega zemljišča na parceli št. 222 k.o. Pongrce v kmetijsko zemljišče. Stavbni del parcele naj ostane na območju garaže.

Stališče do pripombe:  Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev: Predlagana sprememba iz stavbnega v nestavbno zemljišče obsega zemljiško parcelo znotraj okvirnega območja naselja Pongrce, ki jo iz vseh strani obdajajo stavbna zemljišča. Izvzem bi povzročil vrzel v  naselju ter okrnil morfološko in funkcionalno zaokroženost območja. 

 

6.

Stališča k pripombam javnosti se objavi na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo http://www.kidricevo.si.

 

 

Številka: 3500-3/2016

Datum:  1.8.2018

 

 

Anja Rajher;

podžupanja

Občine Kidričevo

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi