Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C

3. redna seja Občinskega sveta

Štev.  032-1/2018

Dne   13.3.2019

 

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

 

četrtek, 21. marca 2019 ob 17,00 uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta.

 

Dnevni red:

 

1. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2019, druga  obravnava

a. Sklep o potrditvi kadrovskega načrta Občine Kidričevo za leto 2019 in 2020

b. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2019

c. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2019

2. Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2018

3. Soglasje k zaključnemu računu Vzdrževanje in gradnje Kiričevo d.o.o. javno podjetje

4. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju občine Kidričevo, skrajšani postopek

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, skrajšani postopek

6. Soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstveni dom Ptuj

7. Sklep o najvišji višini denarne pomoči iz proračuna Občine Kidričevo

8. Sklep o spremembi normativa v oddelku v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2018/2019

9. Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javno vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkovce

10. Sklep o spremembi cen programov vrtca v Javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Osnovna šola Kidričevo

11. Sklep o soglasju k določitvi cene storitev pomoči družini na domu

12. Letni program športa v občini Kidričevo za leto 2019

13. Letni program kulture v občini Kidričevo za leto 2019

14. Predlog za podelitev občinskih priznanj Občine Kidričevo v letu 2019

15. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

16. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini, parc. št. 389/12 k.o. Šikole

17. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice za prizidavo gasilskega doma v Šikolah

18. Sklep o pridobitvi nepremičnin

a. parc. št. 74/2 in 73/3 k.o. Lovrenc na Dr. polju

b. parc. št. 378/5, 278/7 in 378/8 k.o. Cirkovce

c. parc. št. 379/10 k.o. Cirkovce

č. parc. št. 379/3 k.o. Cirkovce

d. parc. št. 378/3 k.o. Cirkovce

e. parc. št. 379/7 k.o. Cirkovce

f. parc. št. 17/7 in 17/9 k.o. Gerečja vas

19. Sklep o menjavi nepremičnin v k.o. Šikole

20. Sklep o oddaji poslovnega prostora v najem

21. Sklep o znižanju najemnine

22. Sklep o imenovanju nadzornega odbora

23. Sklep o imenovanju članov nadzornega sveta Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o.

24. Sklep o imenovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Kidričevo

25. Sklep o imenovanju komisije za priznanja

26. Sklep o imenovanju uredniškega odbora

27. Sklep o imenovanju krajevnih odborov:

a. Krajevni odbor Apače

b. Krajevni odbor Cirkovce

c. Krajevni odbor Jablane

č. Krajevni odbor Kidričevo

d. Krajevni odbor Kungota pri Ptuju

e. Krajevni odbor Lovrenc na Dr. polju

f. Krajevni odbor Mihovce – Dragonja vas

g. Krajevni odbor Njiverce

h. Krajevni odbor Pongrce

i. Krajevni odbor Starošince

j. Krajevni odbor Stražgonjca – Gaj

k. Krajevni odbor Strnišče

l. Krajevni odbor Šikole

28. Vprašanja in pobude

 

Na predlog proračuna je možno vložiti amandma. Amandma je možno vložiti po določilih 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

 

                                                                                              Anton Leskovar,

 

                                                                                              župan

                                                                                              Občine Kidričevo

Vabljeni tudi:

- Občinska uprava

- Vzdrževanje in gradnje Kidričevo

Gradivo: 

http:\\old.kidricevo.si\javno\obcinskisvet\gradivo3rednaseja.zip

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi