Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C

15. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo

OBČINA KIDRIČEVO

Občinski svet

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo

 

 

 

Štev.  032-1/2018-256

Dne   2.10.2020

 

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K L  I  C U  J  E  M

 

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 10. decembra 2020 ob 17. uri potekala preko video konference, zaradi razglašene epidemije COVID-19

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta in 6. dopisne seje občinskega sveta.

 

 

Dnevni red:

 

 1. Ugotovitveni sklep
 2. Celostna prometna strategija Občine Kidričevo
 3. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov) na območju Občine Kidričevo za leto 2021, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb Čisto mesto Ptuj d.o.o.
 4. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Kidričevo za leto 2021
 5. Odlok o proračunu občine Kidričevo za leto 2021, druga obravnava
 6. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021
 7. Sklep o določitvi skupne vrednostni nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021
 8. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj, druga obravnava
 9. Sklep o dokapitalizaciji Javnega podjetja vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o.
 10. Potrditev Letnega programa športa v Občini Kidričevo za leto 2021
 11. Potrditev Letnega programa kulture v Občini Kidričevo za leto 2021
 12. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2021
 13. Vrednot točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2021
 14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljev desnega brega Drave v svet JZ Zdravstveni dom Ptuj
 15. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Kidričevo
 16. Sklep o oddaji poslovnega prostora v najem Športni zvezi Občine Kidričevo
 17. Sklep o oddaji poslovnega prostora v najem Zvezi kulturnih društev Občine Kidričevo
 18. Sklep o pridobitvi nepremičnine, parc. št. 333/273 k.o. Apače
 19. Sklep o zamenjavi nepremičnin, parc. št. 333/281 s 333/274 k.o. Apače
 20. Sklep o oprostitve plačila najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Kidričevo
 21. DIIP za modernizacijo ceste JP 666 091- odsek Kapela – R2
 22. DIIP za modernizacijo ceste JP 666 121 v Dragonji vasi in JP 665 411 v Sp. Jablanah
 23. DIIP za modernizacijo ceste LC 165 111 odsek Apače – Lovrenc na Dr. polju
 24. Poročilo nadzornega odbora
 25. Vprašanja in pobude

 

 

Na predlog proračuna je možno vložiti amandma. Amandma je možno vložiti po določilih 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo. 

 

Navodila za izvedbo video seje boste prejeli v naslednjem tednu.

 

 

 

                               

                                                                                                                             Anton Leskovar, 

 

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

Vabljeni:

 

Občinska uprava

Čisto mesto Ptuj

Mariborska univerza, Fakulteta za logistiko

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi