Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
30°C
19°C
SRE.
29°C
19°C
1339

Letni program kulture Občina Kidričevo 2019

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 –UPB, 46/08, 4/10,20/11 in 111/13), 5. člena Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/16) 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) je občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 3. seji, dne 21.3.2019 sprejel

 

 

 

LETNI PROGRAM KULTURE

OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2019

 

 

I. UVOD

 

Letni program kulture v občin Kidričevo (v nadaljevanju: LPK) določa javni interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, raznolikosti ter krepitvi in ohranjanju kulturne dediščine. To se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini.

 

LPK opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, gostovanja v tujini in delovanje kulturnih društev in zvez, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidnih v občinskem proračunu.

 

V letu 2019 se iz proračuna Občine Kidričevo predvideva sofinanciranje naslednjih področij:

 

1. izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti

 

2. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ptuj

 

3. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

 

LPK občine Kidričevo se udejanja preko programov javnega sklada (JSKD Ptuj), sofinanciranju delovanja društev in zvez  in njihovih programov. LPK je skupaj z letnimi programi nosilec javnega interesa za kulturo in proračunom Občine Kidričevo za leto 2019 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne programe društev in zveze. Javni interes se udejanja predvsem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti v občini Kidričevo za leto 2019.

 

II. ZAKONSKA PODLAGA

 

Pravna podlaga za sprejem LPK je 9. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničujejo z zagotavljanjem pogojev zanje. Jani interes za kulturno temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo v 9. členu narekuje sprejem dokumenta, ki določa javni interes za kulturo in udejanjuje le-tega prek;

 

- letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa,

- javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov

- aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela.

 

 

III. CILJI IN USMERITVE

 

Cilj letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za to, da občani občine Kidričevo lahko uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in interes po dostopnosti do kulturnih dejavnosti v lastnem bivalnem okolju, z nosilci kulturnih dejavnosti v občini.

 

Naloge občine so poleg zagotavljanja ustreznih pogojev v občini za uresničevanje javnega interesa na področju kulture še:

 

- omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov na področju ljubiteljske kulture, nesnovne kulturne dediščine in inovativnih projektov ter zagotavljanje določenih sredstev za njihovo dejavnost,

- omogočanje prostorske in materialne možnosti za uresničevanje kulturnih programov in projektov,

- omogočanje dostopnosti kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov in projektov nosilcev dejavnosti.

 

Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo občina:

- z javnim razpisom za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov kulturne dejavnosti v občini Kidričevo spodbujala oziroma ohranjala dejavnosti na področju kulture,

- z dodeljenimi proračunskimi sredstvi zagotavljala delovanje javnih zavodov (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj) in javnega sklada (JSKD Ptuj).

 

 

IV. SREDSTVA ZA IZVAJANJE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI

 

Skupni obseg sredstev 33.370,00 EUR

 

S sredstvi za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti se bo sofinancirala naslednja redna  dejavnost in projekti:

 

1. dejavnost registriranih kulturnih društev in skupin

Sredstva namenjena sofinanciranje registriranih kulturnih društev in skupin znašajo 46 % zneska za izvajanje ljubiteljske kulture.

 

2. gledališke in lutkovne dejavnosti

Sredstva namenjena sofinanciranju gledališke in lutkovne dejavnosti znašajo 2 % zneska za izvajanje ljubiteljske kulture.

 

3. ostali programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti

Sredstva namenjena sofinanciranju ostalih programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti znašajo 14 % zneska za izvajanje ljubiteljske kulture.

 

 

 

4.  prireditve in projekti registriranih kulturnih društev in zvez

Sredstva namenjena sofinanciranju prireditev in projektov registriranih kulturnih društev in zvez znašajo  11 % zneska za izvajanje ljubiteljske kulture.

 

Posamezni izvajalec lahko prejme za prireditev, ki ne presega lokalne ravni največ do 8 % sredstev, ki se namenijo za sofinanciranje prireditev in projektov registriranih kulturnih društev.

Posamezni izvajalec lahko prejme za prireditev, ki presega lokalno raven največ do 10 % sredstev, ki se namenijo za sofinanciranje prireditev in projektov registriranih kulturnih društev.

 

 

5. gostovanja v tujini

Sredstva namenjena sofinanciranju gostovanja v tujini znašajo 7 % zneska za izvajanje ljubiteljske kulture.

 

6. delovanje kulturnih društev in zvez

Sredstva namenjena sofinanciranju zveze kulturnih društev znašajo 10 % zneska za izvajanje ljubiteljske kulture.

 

Sredstva namenjena za sofinanciranje delovanja kulturnih društev znašajo 10 % zneska za izvajanje ljubiteljske kulture.

 

V. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOČNA IZPOSTAVA PTUJ

 

Skupni obseg sredstev 1.630,00 eur

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti Občina Kidričevo zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov, ki jih bo OI JSKD Ptuj na podlagi letne pogodbe izvajala.

 

JSKD se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje udeležbe in strokovnega spremljanja kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo v občini Kidričevo, na območnih, medobmočnih, regijskih in državnih srečanjih in izobraževanjih na področju ljubiteljske kulture v letu 2019.

 

VI. KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ

 

Skupni obseg sredstev  71.971,00 eur

 

Občina Kidričevo je kot ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, kot matični knjižnici, dolžna zagotavljati sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke zaposlenih.

 

Občina ja prav tako dolžna zagotavljati sredstva za materialne stroške, ki nastajajo pri obratovanju in vzdrževanju objekta (ogrevanjem, elektrika, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje).

 

Občina je v skladu s Pravilnikom za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe Knjižnica Ivana Potrča Ptuj dolžna zagotavljati tudi sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva (del sredstev za nakup knjižnega gradiva pa knjižnica pridobi iz državnega proračuna).

 

Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za delovanje bibliobusa, ki štiri dni v mesecu obišče tudi kraje na območju občine Kidričevo.

 

 

Sredstva so namenjena za:

 

- sredstva za plače, druge osebne prejemke in prispevke              39.044,00 eur

- sredstva za splošne materialne stroške                                                4.274,00 eur

- sredstva za programske materialne stroške                                        4.474,00 eur

- sredstva za bibliobus s sredstvi za plače                                              7.975000 eur

- sredstva za nakup knjižnega gradiva                                                    16.204,00 eur

 

VII. DRUGE DOLOČBE

 

1. Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti bo potekalo z javnim razpisom.

 

2. Občina Kidričevo lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2019 tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovni poročila oziroma izrednega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018.

 

3. Sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti se v celoti razdelijo na podlagi javnega razpisa in izbora ter vrednotenja programov po Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo.

 

4. Namenska sredstva iz navedenih programov se v celoti razdelijo in porabijo za planirane namene. Če sredstva niso porabljena, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, se sredstva namenijo Zvezi kulturnih društev Občine Kidričevo za izvedbo programov zveze in gostovanje v tujini.

 

5. Program, ki ni določen v okviru LPK, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje, če je v izvedbo programa vključena Občine Kidričevo in gre za program velikega javnega pomena. V tem primeru se glede sofinanciranja iz proračuna za vsak posamični program oziroma projekt proučijo finančne možnosti in določi vire sofinanciranja s strani Občine Kidričevo.

 

6. Na podlagi sprejetega letnega programa kulture za leto 2019 bo občinska uprava na spletni strani občine Kidričevo objavila Javni razpis za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kidričevo za leto 2019.

 

7. LPK začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu Občine Kidričevo in se objavi na spletni strani Občine Kidričevo.

 

 

Štev. 410-3/2019

Dne,  25.3.2019

 

 

                                                                                                                              Anton Leskovar:

 

                                                                                                                              župan

                                                                                                                              Občine Kidričevo

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi