Logo MojaObčina.si

Gornji Petrovci

DANES
31°C
14°C
JUTRI
32°C
14°C
Avtor: OBČINA GORNJI PETROVCI,

4. Javni poziv za oddajo vlog za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke

Datum objave: 21. 03. 2018
Številka razpisa:
Na osnovi Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Ur.l. RS t. 101/2003) in Sklepa Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda KP Goričko (Ur. l. RS št. 3/2004) ter Odločbe UIL o registraciji znamke št. 31207-69/2010-7 z dne 18. 11. 2010, Javni zavod Krajinski park Goričko kot lastnik/prijavitelj in nosilec kolektivne blagovne znamke o b j a v l j a po določilih 7. Člena Pravilnika o kolektivni blagovni znamki »Krajinski park Goričko« (objavljenem v Ur. listu. RS št. 01/2011 in 46/2012 in na spletni strani zavoda) in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« (okrajšava: KBZ KPG) 4. J A V N I P O Z I V vsem zainteresiranim vlagateljem - pridelovalcem, proizvajalcem oz. ponudnikom – upravičencem z območja naselij občin Krajinskega parka Goričko, za pripravo in oddajo vlog - zahtevkov za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke in vpis v register uporabnikov kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«. 1. NAMEN UPORABE Namen uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« je povezovanje pridelovalcev, proizvajalcev in ponudnikov ter označevanje izdelkov in proizvodov ter storitev (dobrin) z območja Krajinskega parka Goričko, njihovo geografsko poreklo ter dosežena kakovost. Po Odločbi UIL je kolektivna znamka »Krajinski park Goričko«, vpisana v register znamk pod zaporedno številko 31207-69/2010-7 in traja deset let od datuma vložitve prijave, do 15. 1. 2020. 2. UPRAVIČENI VLAGATELJI Upravičenci za podelitev pravice do uporabe KBZ KPG so pridelovalci, proizvajalci ali ponudniki produktov oz. dobrin z registrirano dejavnostjo in stalnim bivališčem na območju naselij občin KP Goričko in znotraj ožjega vplivnega območja parka (kar vključuje vasi Dobrovnik, Strehovci, Filovci, Bogojina, Moravske Toplice-Zgornji Moravci, Sebeborci, Puconci, Gorica, Brezovci, Lemerje, Zenkovci, Beznovci in Topolovci). 3. POGOJI PODELJEVANJA Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke podeljuje Javni zavod Krajinski park Goričko upravičencem iz. 3. člena Pravilnika za pripravo in ponudbo prehranskih pridelkov in proizvodov, izdelkov domače in umetnostne obrti, gostinsko – turističnih storitev, ponudbo nastanitev in bivanja, storitev vodenja in interpretacije narave ter drugih vsebin na območju KP Goričko. Pravica do uporabe KBZ KPG je za upravičence brezplačna in traja, dokler le-ti izpolnjujejo veljavne pogoje Pravilnika. Upravičenci, ki jim je podeljena pravica do uporabe KBZ KPG, se vpišejo na podlagi ustreznega obrazca v register uporabnikov kolektivne blagovne znamke, ki ga vodi javni zavod. 4. SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV PRAVICE Ocenjevani proizvodi oz. storitve morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - morajo biti primerne dosežene kakovosti, - poreklo sestavin oz. izdelka mora biti iz območja Krajinskega parka Goričko, razen za izdelke, za katere to ni bistven pogoj, - morajo izpolnjevati zakonsko določene predpise in standarde, - proizvodi morajo biti pridelani oz. proizvedeni na naravi in ljudem prijazen način. Upravičencem, ki po mnenju 5 članskih strokovnih komisij in strokovnega sveta izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne »Krajinski park Goričko«, Svet Javnega zavoda le-to podeli. 5. OZNAČEVANJE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE Označevanje proizvodov in vsebin: - na vsaki etiketi, embalaži oz. certifikatu mora biti na vidnem mestu postavljen logotip oz. znak KBZ KPG - za proizvode, kjer je to možno izdelati, naj bo oznaka KBZ KPG tudi na samem izdelku - prodajno mesto, kjer se prodaja blago ali izvaja storitev pod kolektivno blagovno znamko KPG, mora biti označeno z znakom KBZ KPG. Znak za označitev kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« je dvovrstični barvni logotip Krajinski park Goričko na beli podlagi z določenim poljem nedotakljivosti. Znak za označitev je objavljen kot priloga Pravilnika v Uradnem listu RS št. 01/2011 in 46/2012. Minimalna velikost in barvna skala logotipa sta določeni v skladu z navodili JZ KPG. 6. ROK ZA ODDAJO VLOG PO 4. JAVNEM POZIVU Rok za oddajo vlog-zahtevkov po tem javnem pozivu je do vključno 30. aprila 2018. Vloga mora biti pravilno izpolnjena in izpolnjevati pogoje javnega poziva. Priložena ji morajo biti vsa zahtevana dokazila oz. priloge. Pisne vloge morajo vlagatelji poslati na naslov Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, ali osebno oddati v tajništvo zavoda. Nepravočasne in nepravilno izpolnjene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagatelju. 7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE Vsa razpisna dokumentacija (Vloga/Obrazec 2018, Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«) je vlagateljem na voljo v času trajanja javnega poziva na spletni strani zavoda www.park-goricko.org in na sedežu Javnega zavoda KP Goričko, Grad 191, 9264 Grad ter v priponkah na dnu strani. Informacije: Javni zavod Krajinski park Goričko T: ++386 2 551 88 60 F: ++386 2 551 88 63 e-pošta: park.goricko@siol.net; Koordinacija projekta KBZ KPG in javnega poziva: Janko Halb, univ. dipl. oec., T: 041 395 975 F: 02 551 88 63 e-pošta: janko.halb@goricko.info Marina Horvat, dipl. ing. kem. tehn. T: 051 611 254 F: 02 551 88 63 e-pošta: marina.horvat@goicko.info Grad, 28. 2. 2018 Stanislava Dešnik, direktorica

Všečkaj objavo