Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
30°C
15°C
JUTRI
28°C
14°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v letu 2019 v Občini Dobje

Datum objave: 17. 09. 2019
Številka razpisa: 671-0005/2019
Sredstva: 5 200,00 EUR

Občina Dobje objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v letu 2019 v Občini Dobje

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov športa v Občini Dobje, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2019.

 

Sredstva se dodelijo za namene oz. vsebine,  opredeljene v spodnji preglednici, s prikazom višine razpoložljivih sredstev (podrobnosti v besedilu javnega razpisa).

Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Dobje, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.

Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.

 Pogoji so opredeljeni v besedilu javnega razpisa.

 

Razpisna dokumentacija je na razpolago pri občinski upravi Občine Dobje, lahko pa jo naročite po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

Obvezne priloge aso navedene v besedlu javnega razpisa.

 

Rok za oddajo prijav je od torka 17. 9. 2019 do vključno četrtka 17. 10. 2019 do 12. ure.

 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS šport 2019«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

 

Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema občinska uprava. Vloge se pregledajo v roku 3 dni po zaključku javnega razpisa. 

 

Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija za šport, ki jo imenuje župan. Po poteku roka za oddajo prijav komisija pregleda prispele vloge in ugotovi popolnost prispelih vlog. Tiste izvajalce, ki bodo oddali nepopolne vloge, komisija pisno pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne bo obravnavala. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa oz. bodo prispele po zaprtju javnega razpisa bodo kot prepozne zavržene. Odpiranje vlog ne bo javno.

 

Upravičencem (nosilcem in izvajalcem športnih programov) se sredstva iz proračuna Občine Dobje izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka v skladu s podpisano pogodbo med županom in nosilcem programa. Odobrena sredstva se nakažejo na podlagi predloženega zahtevka, kateremu je predloženo poročilo in dokazilo o izvedbi programa, računi oziroma dokumentacija glede na posamezen namen  oz. vsebino programa, ki je predmet sofinanciranja z dokazilom o plačilu obveznosti. Zahtevek  mora biti dostavljen na Občino Dobje do 2. 12. 2019. Predmet sofinanciranja so programi, in aktivnosti ter dejavnost društva v letu 2019.  

 

Številka: 671-0005/2019

Dobje, dne 17. 9. 2019

Všečkaj objavo