Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
23°C
2°C
JUTRI
12°C
6°C
572

Razpisi za nepovratna sredstva Eko Sklada in Ministrstva za infrastrukturo (za podjetja, zadruge, občine, fizične osebe, ...)

 

Edina strokovna revija v Sloveniji
za elektrotehniko s praktično vsebino!

 


 

Spoštovani,

 

EKO sklad in Ministrstvo za infrastrukturo imata odprtih več razpisov, tako za pravne in fizične osebe, pa tudi občine ter ministrstva, zato bi vam jih želeli na kratko predstaviti.

 

Za vas smo pripravili tudi vrsto usposabljanj, kjer vam bodo naši predavatelji, strokovnjaki na posameznih področjih, pomagali s konkretnimi nasveti, da bo vaš uspeh pri pridobitvi nepovratnih sredstev zagotovljen.

 

Pravne osebe (podjetja in zadruge) se lahko prijavijo za sofinanciranje ali kreditiranje naslednjih aktivnosti:

 

Naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije: nepovratna sredstva in krediti

 

Upravičenci so podjetja vseh velikosti in zadruge

Višina nepovratnih sredstev je do 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 € (de minimis) + brezobrestni kredit (3 mesečni EURIBOR + 0,00 % pribitka) v maksimalni višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Razpis je bil objavljen 05.10. 2018 in bo odprt do porabe sredstev

Upravičen strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov naštetih v razpisu, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude, med njimi tudi naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo

Več >>>

 

 

 

 

Električna vozila: nepovratne finančne spodbude

 

Upravičenci so gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Sloveniji in pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji.

Višina spodbude je od 200 EUR do 7.500 EUR (Višina nepovratne finančne pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih Vzhodne Slovenije ter 45 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih Zahodne Slovenije. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem.).

Razpis je bil objavljen 08.06. 2018 in bo odprt do porabe sredstev

Upravičen strošek so naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet.

Več >>>

 


 

Prav tako podobne zahteve veljajo tudi za fizične osebe (občane), ki prav tako lahko pridobijo nepovratne finančne spodbude za električna vozila ter nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Podrobnosti v nadaljevanju:

 

Nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

 

Upravičenci so fizične osebe iz naslednjih upravičenih območij: Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi.

Upravičen strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov naštetih v razpisu, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude.

Več >>>

 

 

 

 

Električna vozila

 

Upravičenci so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic).

Višina spodbude je od 200 EUR do 7.500 EUR (Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.).

Upravičen strošek po tem razpisu so naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet.
Več >>>

 

 


 

Občine oziroma lokalne skupnosti ter javni sektor pa lahko pridobijo spodbude za:

 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020

 

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe/stavb, ki je/so predmet operacije, če energetska prenova te/teh stavbe/stavb zahteva tudi izvedbo drugih del (npr. relevantni posegi v konstrukcijo ipd.). V primeru uporabe postopka javno-zasebnega partnerstva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.

Več >>>

 

 

 

 

Polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000: Nepovratne finančne spodbude občinam

 

Upravičenec je občina, ki ima delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih.

Višina spodbude je do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev novih polnilnih postaj za električna vozila.
Več >>>

 

 

Nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja: nepovratne finančne spodbude

 

Upravičenci so lokalne skupnosti oziroma občine in ministrstva.

Višina nepovratnih sredstev znaša 25 % priznanih stroškov naložbe brez DDV.

Razpis je bil objavljen 22.12. 2017 in bo odprt do porabe sredstev!

Upravičen strošek je obnova starejših stavb oziroma delov stavb v lasti občin in ministrstev, in sicer eden ali več navedenih ukrepov, ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude še niso zaključeni.

Več >>>

 

 


 

 

Še več zanimivih informacij boste našli v naših strokovnih člankih, ki so vam na voljo v nadaljevanju tega sporočila:

 

 

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita

 

Sodobna strelovodna zaščita je veliko več kot le strelovod. Sodoben sistem strelovodne zaščite sestavlja več komponent:

 

klasična zunanja zaščita pred strelo odvede prenapetost v tla in tako preprečuje poškodbe zaradi požara. Sestavljena je iz lovilnega sistema, odvodnega ter ozemljitvenega sistema.

notranja zaščita pred delovanjem strele ščiti občutljive elektronske sisteme in tehniko v stavbah pred poškodbami zaradi prenapetosti. Sestavljena je iz sistema izenačitve potencialov in / ali električne izolacije napram zunanji zaščiti pred strelo. Več >>>

 


 

Obveznosti vseh lastnikov malih elektrarn

 

3. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav - Upravljanje drugih energetskih naprav:
»Delavci, ki upravljajo in vzdržujejo energetske naprave, za katere s tem Pravilnikom ni predpisana strokovna usposobitev in preizkus znanja, lahko opravljajo taka dela in naloge le, če so bili poučeni z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za učinkovito rabo energije.«

Več >>>

 


 

Izvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksi v skladu s slovenskim standardom SIST HD 60364-6

 

V zadnjih letih se je in se še vedno bolj spreminja način odvzema električne energije iz omrežja. Pri skoraj večini električnih bremen danes tok ne sledi več napetosti! Zelo malo je še ostalo čistih ohmskih bremen. Povsod se vključujejo nelinearni elementi (elektronika), ki povzročajo toke, ki ne sledijo več napetosti in jo ti tudi končno popačijo…

Več >>>

 

 

 


 

Nova gradbena zakonodaja

 

Novi gradbeni zakon predstavlja spremenjen koncept v postopkih načrtovanja in graditve objektov in prinaša spremembe zlasti glede vrste posegov v prostor, izdaje gradbenih dovoljenj, upravnih postopkov, nadzora gradnje, inšpekcijskih postopkov, kazenskih določb, nadzora skladnosti, pristojnosti občin, implementacije evropskih direktiv v novo zakonodajo. Sprejeti in veljavni so tudi že podzakonski akti.  Več >>>

 


 

Predstavitev različnih tipov malih vetrnih elektrarn

 

V zadnjem času so proizvajalci izboljševali obstoječe tradicionalne tehnologije malih vetrnih elektrarn (horizontalna, vertikalna) ter razvijali nove tehnologije zanje (cevne, vetrovni stolpi), da bi izboljšali proizvodnjo električne energije v primerjavi s tradicionalnimi vetrnimi elektrarnami.

 


 

Varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih

 

V skladu s 45. členom  Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS št. 41/2016) je delodajalec dolžan zagotavljati usposabljanje v zvezi z varovanjem pred eksplozijami vseh delavcev, ki delajo ali so lahko pogosto ali le izjemoma prisotni v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb.  

Več >>>

 

 


 

 

Še več strokovnih vsebin boste našli v Elektrotehniški reviji

 

 

Za vas vseskozi sledimo zadnjemu stanju tehnike, novim tehnologijam, standardizaciji, predpisom in tako v Elektrotehniški reviji avtorji strokovnih prispevkov pišejo o vseh najbolj aktualnih tematikah.

 

Stalni naročniki Elektrotehniške revije so deležni posebnih ugodnosti (tudi do 50 %) pri nakupu številnih strokovnih priročnikov in pri udeležbi na strokovnih usposabljanjih.

 

Vljudno vabimo tudi vas, da se pridružite našim stalnim in zadovoljnim naročnikom - naročilnico najdete tukaj - druga številka je že izšla.

 

Več >>>

 

Naročniki ste skozi celo leto deležni posebnih ugodnosti:

 

stalni, 20 % popust za udeležbe na strokovnih usposabljanjih (prihranite tudi do 60 €)

tudi do 50 % popust pri nakupu strokovne literature

 

 


 

 

 

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - obratovanje in vzdrževanje

Avtor: Denis Lenardič
Cena: 98,00 €
Akcijska cena: 38,00 €
Velja do razprodaje zalog!
Zagotovite si svoj izvod tukaj.

 

 

 

Električne meritve
Avtor: Andrej Kos
Cena: 68,00 €*
*15 % popust za naročnike Elektrotehniške revije
Zagotovite si svoj izvod tukaj.

 

 

 

Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila
Avtorja: Andrej Zorec, Andrej Kos
Cena: 78,00 €*

*50 % popust za naročnike Elektrotehniške revije
Zagotovite si svoj izvod tukaj.

 

 

 

 

Projektni management - teorija in praksa

Avtor: Aljaž Stare
Cena: 64,00 €*
Velja do razprodaje zalog!

*30 % popust za naročnike Elektrotehniške revije

Zagotovite si svoj izvod tukaj.

 

 

 

Industrijska, procesna, varnostna tveganja
Avtorica: mag. Sandra Avsec
Cena: 29,80 €*
*30 % popust za naročnike Elektrotehniške revije
Zagotovite si svoj izvod tukaj.

 

 

 

Elektrotehnika v mehatroniki
Avtor: Zdravko Žalar
Cena: 32,00 €
Zagotovite si svoj izvod tukaj.

 

 

 


 

Koledar izbraževanj

Izobraževanje po meri

Knjigarna

Elektrotehniška revija

Članki

Kontakt

 


 

Agencija POTI - Z znanjem do cilja

Stegne 7, 1000 Ljubljana

www.agencija-poti.si

Tel: 01/511-39-20

Če ne želite več prejemati naših e-novic, kliknite na gumb odjava spodaj.

Odjava

 

 

 

Spoštovani, to elektronsko sporočilo ste prejeli v skladu z veljavno zakonodajo oz. Politiko zasebnosti ali ker nam je v preteklosti vaš naslov že bil posredovan kot prijava na prejemanje naših obvestil, na osnovi telefonske prijave, na podlagi priporočila, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na izobraževanjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji podjetja Agencija POTI d.o.o., povezovanja preko družbenih omrežij, lahko pa smo vaš naslov v sistemsko bazo dodali tudi na osnovi predhodnih stikov ali na osnovi vaših javno objavljenih podatkov. V kolikor ste prejeli to sporočilo nehote ali pa ne želite več prejemati aktualnih obvestil, se lahko od njih odjavite s sporočilom odjava na elektronski naslov prijave@agencija-poti.si ali s klikom na gumb Odjava.

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi