Logo MojaObčina.si

Dobje

JUTRI
30°C
14°C
TOR.
26°C
12°C
324

JR za mikrokredite (P70R) na PROBLEMSKIH OBMOČJIH

Smo podjetje TIBITO d.o.o., ki se ukvarja s svetovanjem, mentorstvom, pridobitvijo kredita na banki, izdelavo projektov, pripravo razpisne dokumentacije za prijavo na različne razpise tako v Sloveniji kot v tujini.


SREDSTVA ZA INVESTICJE:

V nadaljevanju na kratko predstavljamo letošnje pričakovane razpise in njihova ključna izhodišča, za vse podrobnejše informacije pa smo vam na voljo na elektronskem naslovu: info@tibito.eu.


JR za mikrokredite (P70R) na PROBLEMSKIH OBMOČJIH
 
Mikro in mala podjetja lahko prejmejo mikrokredit v vrednosti do 25.000 € dvakrat za obratna in materialna sredstva na 5 let, lahko je 6 mesečni moratorij.
 
Razpis omogoča pridobivanja povratnih sredstev v obliki kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Povratna sredstva se ne urejajo preko banke.
 
Z mikrokrediti se bodo lahko krili:
 
· materialni stroški, LAHKO RABLJENI STROJI,...
· nematerialni stroški (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja)
· stroški obratnih sredstev (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve,
· izdatki za plače do 50% kredita.
 
Prednosti:
- ni stroškov odobritve,
- enkraten znesek črpanja,
 - zavarovanje z nepremičnino, lahko s tisto ki je že obremenjena (razlika mora biti še odprta po gursovi cenitvi v razmerju med vsoto kredita 1:1 – zavarovanje ali po cenitvi pooblaščenega cenilca vsaj iz leta 2015 ),
NI VPISA NA NEPREMIČNINO IN STROŠKOV ZAVAROVANJA in ODOBRITVE​

- Obrestna mera je fiksna 1,1% (obrok za 25.000 EUR je 416,67 EUR + obresti).
 
POGOJ:
- S-BON 1 mora biti med 1 in vključno 8, gleda se leto 2017.
- 1 zaposlen - preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge.
- zavarovanje z nepremičnino v vrednosti 1:1.
Prijava:  20.7., 20.9. in 20.10.2018

JR P1 PLUS 2018 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
 

POGOJ:
- en zaposlen,
- bonitetna ocena vsaj D2,
- odstotek kapitala na pravm obveznostim do virov sredstev 7%,
- v času financiranja (do 31.12.2019) 20% lastnih sredstev.
 
Upravičeni stroški:
-       stroški materialnih in nematerialnih investicij,
-       obratna sredstva.
 
Doba vračila sredstev:
-       obratna do 5 let z možnostjo 6 mesečnega moratorija,
-       za materialna in nematerialna ter max. 30% obratnih sredstev do 10 let z možnostjo moratorija do 24 mesecev.
 


Možna prijava: Marec-oktober 2018


 
EKO SKLAD
 
Namen: sanacija objekta in energetska prenova objektov (streha, izolacija, okna, vrata, podi, ogrevanje)
 
Obrestna mera je 1,3% + 3 mesečni euribor.

Doba: do 15 let
 
Prijava: 2018-2019 oziroma do porabe sredstev.
 

JR Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih turističnih produktov
               
Namen: razvoj ter promocija inovativnih turističnih produktov
 
Upravičeni stroški: razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje, digitalna prenova ali vzpostavitev digitalnih komunikacijskih kanalov, promocija.
 
Upravičenci: mala in srednje velika podjetja
 
Višina nepovratnih sredstev: do 70% upravičenih stroškov – vendar ne manj kot 30.000 € in ne več kot 200.000 € - shema "de minimis"
 
Rok za prijavo: 10.9.2018 ter 11.3.2019.
 

JR za mikrokredite (P7 2018) s katerim mikro in mala podjetja lahko prejmejo mikrokredit v vrednosti od 5.000 € do 25.000 €  (dvakrat).
 
Razpis omogoča pridobivanja povratnih sredstev v obliki kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Povratna sredstva se ne urejajo preko banke.
 
Z mikrokrediti se bodo lahko krili:

· manjši materialni stroški, LAHKO RABLJENI STROJI,...
· manjši nematerialni stroški (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja) stroški obratnih sredstev (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).
 
Prednosti:
- ni stroškov odobritve,
- enkraten znesek,
- zavarovanje z nepremičnino, ki je v lasti fizične osebe, lahko s tisto ki je že obremenjena (razlika mora biti še odprta po gursovi cenitvi v razmerju med vsoto kredita 1:1,25 - zavarovanje), NI VPISA NA NEPREMIČNINO IN
 
Objava: sredi leta 2018
 
Prijava: nekje od septembra do decembra 2018
 
 


P4L 2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov.  
 
Nepovratna sredstva bodo namenjena za nakup:
 -   nove strojne opreme in novih strojev,
 -   nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije,
 -   stroški transporta, montaže in zagona,
 -   stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene.
 
Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 300.000,00 EUR ter največ 2.000.000,00 EUR.
 
Nepovratna sredstva: 20%-45%
 
Objava razpisa: 6.6. 2018
 
Rok prijave: 16.07.2018 in 22.10.2018
 
JAVNI RAZPIS  LESARSTVO – NOVI IN IZBOLJŠANI IZDELKI
 
Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Javni razpis je namenjen: -       spodbujanju razvoja proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo, -       ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP, -       spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.
 
Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

 
 -   oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali -   oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
 
Upravičeni stroški so: -   stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb) do 80% celotnih upravičenih stroškov projekta, -   stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta, -   stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne vesticije). Nepovratna sredstva: 35%-45%
 
Objava: julij 2018
 
Predviden rok prijave: avgust 2018
 
 
JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2
 
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja
 
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
 
Upravičenec do podpore: a) nosilec kmetije, b) nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, c) samostojni podjetnik posameznik, č) zadruga, d) zavod, e) gospodarska družba ali f) gospodarsko interesno združenje.
 
Upravičeni stroški: - Oprema. Pri opremi stroški vključujejo stroške nakupa opreme, transporta in  montaže. -        Obnovljivi viri energije. - Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV. - Gradbeno in obrtniška dela. -         Prispevek v naravi.  - Splošni stroški.
 
Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, in se lahko tudi poveča na 50%.
 
Roki za oddajo vlog: do 12.9. 2018
 
 
JAVNI RAZPIS ZA UKREP PRODUKTIVNE NALOŽBE V KLASIČNO AKVAKULTURO

 
Prijavitelji: - gospodarske družbe, - zadruge, - samostojni podjetniki posamezniki ali - nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
 
Upravičeni stroški: - Oprema.  - Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na mestu samem (stroški materiala, transporta in opravljenih del). Pri izvedbi gradbenih in obrtniških del mora biti popis izvedenih del izdelan v skladu s predloženim projektantskim predračunom. - Pri opremi stroški vključujejo stroške nakupa opreme, transporta in montaže.

 
 
- Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV. - Gradbeno in obrtniška dela, ki se priznajo kot upravičen strošek pri izgradnji v okviru izvajanja ukrepa »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« za obrate, objekte in naprave namenjene proizvodnji akvakulture, skladiščenju in prodaji proizvodov iz akvakulture iz lastne vzreje znotraj obrata akvakulture. - Splošni stroški.
 
Roki za oddajo vlog: do porabe sredstev
 
Stopnja javne podpore je 50%, najnižji znesek 3.500 EUR, najvišji 1 mio EUR. 
 
 
UGODNI KREDITI SID BANKE 

 
·         Financiranje tehnološko - razvojnih projektov (RRI 2)
 
 
·         Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja (MSP 6)
 
 
·         Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7)
 
·         Za obratna sredstva do 100.000 EUR 
·         Za obratna sredstva nad 100.000 EUR
 
P2R 2018/2019 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) bo predvidoma v drugi polovici meseca septembra objavil razpis P2R 2018/2019 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

 
 
Omenjen razpis bo omogočal zagon novoustanovljenih podjetij s sedežem na območjih z visoko brezposelnostjo, in sicer v občini Maribor s širšo okolico, Pokolplje, Pomurje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje. 

S podporo v višini do 40.000 EUR/podjetje se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov, z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih
Prijava: september-oktober 2018


EKIPA TIBITO

Poslovno svetovanje; Priprava razpisne dokumentacije; Mentorstvo; Pridobitev kredita
GSM: 030 31 54 21
GSM: 030 20 50 20
GSM: 040 19 50 19
E: info@tibito.eu
W: www.tibidenar.eu
 
 
 ODJAVA OD E-OBVESTIL: Odjava  

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi