Logo MojaObčina.si

Cirkulane

DANES
35°C
17°C
JUTRI
31°C
20°C
Avtor: Občina Cirkulane,

Vzdrževanje občinskih javnih cest na območju občine Cirkulane v letu 2012

Datum objave: 03. 04. 2012
Številka razpisa: 430-1/2012-2
Sredstva: 23 000,00 EUR
POVABILO K ODDAJI PONUDBE Predmet javnega naročila: Vzdrževanje občinskih javnih cest na območju občine Cirkulane v letu 2012 23.000,00 € Rok za predložitev ponudb je do dne 2.4.2012 do 11:00 ure. Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo. Specifikacija naročila: Št. Predmet količina EM 1. Vzdrževanje občinskih javnih cest na območju občine Cirkulane v letu 2012 1 kos Kratek opis naročila: Vzdrževanje občinskih javnih cest v občini Cirkulane po priloženem seznamu. Navodila za izdelavo ponudbe: 1. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih. 2. Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano dokumentacijo: - Ponudba (OBR A) - Predračun (OBR B) - Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR C) - Vzorec pogodbe (OBR D) Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Ponudba mora biti veljavna do 2.5.2012. 3. Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pisna pojasnila za pregled, ovrednotenje in primerjavo ponudb in v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb. 4. Rok plačila je 30. dan in začne teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa oziroma situacije. Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslov naročnika. 5. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba Bojana Jeza (tel. 02 795 34 25). 6. Načini oddaje ponudb: Osebno na sedežu OBČINE CIRKULANE, CIRKULANE 58, 2282 CIRKULANE, v sprejemni pisarni ali priporočeno po pošti 2.4.2012 do 11:00 ure na sedežu naročnika (prejemna teorija). 7. Predložitev ponudb Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 2.4.2012 do 11:00 ure. Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom kot prepozno dostavljene. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA za izvedbo vzdrževanja občinskih javnih cest na območju občine Cirkulane v letu 2012«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: - predložitev izpolnjenih, podpisanih in žigosanih obrazcev iz točke 2, - vse ostale zahteve iz tega povabila. 8. Javno odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb je 2.4.2012 ob 12.00 v sejni sobi občine Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane. Ponudniki morajo predložiti pooblastila. 9. Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo podal najugodnejšo ponudbo, merilo za izbor bo najnižja cena. 10. Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v roku 8 dni od poziva naročnika k podpisu pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik v tem roku ne pristopi k podpisu pogodbe, se šteje, da je od pogodbe odstopil. 11. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene ponudbe. 12. V primeru ustavitve postopka oddaje javnega naročila ponudnik ali izvajalec ne smeta izvajati postopkov, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o reviziji postopka javnega naročanja. Priloge: - Ponudba (OBR A) - Predračun (OBR B) - Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR C) - Vzorec pogodbe (OBR D) Župan občine Cirkulane Janez Jurgec

Všečkaj objavo