Logo MojaObčina.si

Brezovica

DANES
3°C
-2°C
JUTRI
0°C
-2°C
1920

12. redna seja občinskega sveta

Zaradi zaostrenih ukrepov je 12. redna seja občinskega sveta potekala na daljavo. Vse točke iz dnevnega reda so bile potrjene: predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu občine Brezovica za leto 2020, predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu občine Brezovica za leto 2020, predlog sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP NG_7, predlog sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP KK_7, predlog sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP JE_9, letni program športa v občini Brezovica za leto 2021, letni program kulture v občini Brezovica za leto 2021, soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2021, odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje, odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica, odlok o zbiranju komunalnih odpadkov, odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, medletni proračun storitev čiščenja odpadne vode, predlaganje kandidata za Razvojni svet Ljubljanske urbane regije, sklep o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Brezovica.

V letu 2020 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednja področja športa: športni programi, športni objekti in površine za šport v naravi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve. 

Letni program kulture v občini Brezovica določa javni interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, raznolikosti ter krepitvi in ohranjanju kulturne dediščine. To se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. Letni program kulture opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so (so)financirane s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu. V proračunu občine za leto 2021 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih: ohranjanje kulturne dediščine in programi v kulturi. Sredstva so namenjena sofinanciranju in vzdrževanju nepremične in premične kulturne dediščine, sofinanciranju javnih zavodov na področju kulture, sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij, financiranju in sofinanciranju kulturnih projektov lokalnega pomena ter vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost. Cilj letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za to, da občani občine Brezovica lahko uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti na področju kulture in interes po dostopnosti do kulturnih dejavnosti v lastnem bivalnem okolju, z nosilci kulturnih dejavnosti v občini. Za zagotavljanje spodbujanja kulture, prostorske in materialne možnosti ter dostopnosti kulturnih dobrin, bo občina z javnim razpisom za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov kulturne dejavnosti v občini Brezovica spodbujala oz. ohranjala dejavnosti na področju kuture, z dodeljenimi proračunskimi sredstvi zagotavljala delovanje javnih zavodov, ki delujejo na območju občine in javnega sklada. Program, ki se bodo v letu 2021 izvajali v javnem interesu na območju občine so knjižničarstvo in založništvo, ljubiteljska kultura, drugi programi v kulturi. 

Potrjeno je bilo novo soglasje k ceni pomoči na domu  - ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša v letu 2021 17,91 EUR na uro. Povprečni mesečni stroški znašajo 5.911,93 EUR. Subvencija proračuna Občine Brezovica je 76,05%, kar pomeni, da uporabniki plačajo 23,95°% cene storitve. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 2. korespondenčni seji, 13.10.2020, obravnavala poziv Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, da imenuje kandidata za Razvojni svet Ljubljanske urbane regije. Občinski svet občine Brezovica potrjuje za kandidata za Razvojni svet Ljubljanske urbane regije za programsko obdobje 2021-2027, župana Metoda Ropreta, ki je to funkcijo opravljal že sedaj. 

Občinski svet sprejme predlagan Sklep o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Brezovica – saj ima v naslednjem letu željo zgraditi novo glavno lekarno, ki bo na območju Brezovica, pri trgovskem centru Mercator. Z izpolnjevanjem predpisanih zakonskih meril glede prebivalcev na tem območju bomo omogočili širjenje mreže lekarniške dejavnosti in imeli skupno tri lekarne na primarni ravni. 

 

Eva Povirk

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi