Logo MojaObčina.si
DANES
6°C
-2°C
JUTRI
4°C
-2°C
Oceni objavo

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2023, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge v občini in sicer za aktivnosti, ki so se izvajale oz. se bodo izvajale v času od 1.1.2023 do 15.11.2023 na območju občine Brežice.

1. Višina razpoložljivih sredstev:

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje  je 4.000,00 EUR na proračunski postavki: 00144 - Promocija kmetijstva in pridelovalcev.  

2. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki so registrirana za delovanje na področju kmetijstva in se  ukvarjajo s promocijo kmetijstva, izdajajo promocijsko gradivo, izvajajo prireditve ali razstave za širše množice občinstva, sodelujejo na tekmovanjih s področja kmetijstva  in izpolnjujejo naslednje pogoje:

-      imajo sedež v občini Brežice,

-      delujejo najmanj 1 leto,

-      imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju kmetijstva,

-      imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

-      izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja promocije kmetijstva.

3.  Rok za predložitev prijav in način predložitve:

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 10. 10. 2023 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali v času uradnih ur oddana v sprejemni pisarni  Občine Brežice.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj –vloga na  javni razpis Sofinanciranje  promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2023.«

4.  Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov: roman.mantjasic@brezice.si 

5. Razpisna dokumentacija:

       Razpisan dokumentacija 2023.pdf

5.1. OBRAZEC 1 s stroškovnikom.docx

5.2. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov.docx

5.3. Vzorec pogodbe.docx

5.4. Vzorec kuverte.docx

Oglejte si tudi