Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za ponedeljek, 01.05.2017

delno oblačno
Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, vzhodni veter se bo polegel.
5°C | 20°C
torek, 02.05.2017
8°C | 17°C
sreda, 03.05.2017
5°C | 20°C
četrtek, 04.05.2017
6°C | 19°C
petek, 05.05.2017
7°C | 19°C
Opozorila
Nedelja, 30.4.2017 ob 16h
Dodatnega opozorila ni.
5°C
20°C
delno oblačno
Nahajaš se tukaj: Novice Občinske

Javni razpis za sofinanciranje malih ......


OBČINSKE

| |
09.04.2014      12:54
A A

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul v letu 2014Deli:

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 51/10-ZLS-R, 84/10, 40/12-ZUJF), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 15/09), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10), Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) in Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 28/12, 47/13) objavlja Občina Horjul

 

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul v letu 2014

 

 

I.                   Predmet razpisa

Sofinanciranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih naprav velikosti od 4 PE do 50 PE na območju Občine Horjul.

 

II.                Upravičenci do sredstev

Upravičenci so fizične osebe, ki imajo nepremičnino, za katero so vgradili malo komunalno čistilno napravo na območju Občine Horjul. Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

 

III.             Višina pomoči:

Do 50 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oz. največ 350 € na PE, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave na en objekt, kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov. Sofinancirajo se MKČN kapacitete od 4 PE do 50 PE. 

 

IV.              Splošni pogoji upravičenosti:

 • mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);
 • mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvidenih območij aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Horjul – novelacija iz novembra 2012;
 • MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe (Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d. o. o.) razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
 • čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
 • ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna; oceno obratovanja izdela izvajalec javne službe za vsako MKČN na območju občine (Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d. o. o.); ocena obratovanja se opravi med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu naprave in traja do 1 meseca;
 • lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
 • upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem se načrtuje postavitev MKČN;
 • upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in iz katerega bo razvidna oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;
 • upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo oz. objekt le enkrat; v kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

 

V.                 Upravičeni stroški:

Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti od 4 PE do 50 PE z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov ter same postavitve MKČN – pri čemer se pri postavitvi upoštevajo samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upoštevata pa se izkop in izdelava kanalizacijskih cevi in raznih drugih priključkov. Višino stroškov potrdi komisija, imenovana s strani župana.

Pogoj za kandidiranje na razpis je že kupljena in vgrajena MKČN, kar upravičenci dokažejo s priloženim računom za nakup in postavitev MKČN.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2012 dalje.

 

VI.              Višina razpisanih sredstev:

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1525 z imenom Male čistilne naprave, proračuna Občine Horjul za leto 2014. Višina razpisanih sredstev za leto 2014 je 50.000 €.

 

VII.           Način prijave in roki:

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti ali oddajo neposredno na sedežu občine, na naslov: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, opremljeno s pripisom "Ne odpiraj, javni razpis, MKČN". Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. 12. 2014. V primeru predčasnega zaprtja razpisa bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani občine.

 

VIII.        Obravnavanje vlog in postopek odobritve:

Odpiranje in pregled vlog:

Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog je obdobno, ko prispe primerno število prijav. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Horjul.

 

Popolnost in dopolnitev vlog:

Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima priložene vse potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve, poslane po roku, se ne upoštevajo.

 

Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na seznam, glede na prejem dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo popolnim vlogam na začetku seznama, glede na vrstni red datuma in ure prejema in razpoložljiva sredstva.

 

S sklepom se zavržejo vloge:

 • ki so prispele po zaključku razpisa,
 • ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,
 • nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.

 

S sklepom se zavrnejo vloge:

 • ki so neutemeljene,
 • ki so vsebinsko neustrezne,
 • ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.

 

IX.              Obveščanje o izboru:

O dodelitvi sredstev po tem pravilniku se na predlog strokovne komisije odloči z odločbo. V obrazložitvi odločbe o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški.

 

X.                 Pritožba na odločbo:

Zoper odločitev v odločbi lahko upravičenec vloži pritožbo na Župana Občine Horjul, na naslov: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, v roku 15 dni od prejema odločbe.

 

XI.              Zahtevki za izplačilo:

Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke na predpisanem obrazcu ter predložijo obvezne priloge. Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljeni montaži in plačani storitvi na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo, kateremu se priloži:

 • fotokopijo računa (upravičeni stroški so: nakup MKČN, montaža in prvi zagon z nastavitvijo parametrov ter postavitev MKČN – pri čemer se upoštevajo samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upoštevata pa se izkop in izdelava kanalizacijskih cevi in raznih drugih priključkov),
 • potrdilo o plačilu računa,
 • certifikata oziroma listine o skladnosti (v kolikor se MKČN nahaja na seznamu, ki ga je odobrila GZS, tega ni treba priložiti),
 • pozitivno oceno obratovanja male komunalna čistilne naprave (s strani JP VO-KA).

 

Zahtevek se lahko vloži na podlagi zaključene gradnje. Šteje se, da je gradnja zaključena, ko je MKČN montirana, nastavljeni parametri, plačana ter pridobljena pozitivna ocena obratovanja MKČN s strani izvajalca javne službe na območju, ki je JP Vodovod-Kanalizacija, d. o. o.

 

Za izdelavo ocene obratovanja je treba takoj po vgradnji MKČN na izvajalca javne službe Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d. o. o., vložiti Vlogo za izdelavo ocene obratovanja MKČN.

Ocena obratovanja se opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu naprave.

Celoten postopek izdelave Ocene obratovanja traja do 1 meseca in vključuje pridobitev vseh potrebnih podatkov za evidence, ki jih mora izvajalec javne službe voditi, pregled delujoče čistilne naprave na terenu, izdelavo ocene obratovanja in po potrebi vzorčenje očiščene odpadne vode.

Na podlagi popolnega zahtevka se izplačajo sredstva na vlagateljev transakcijski račun.

 

XII.           Spremljane namenske porabe sredstev:

Za namensko porabo proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Horjul je zadolžena komisija, imenovana s strani župana.

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev, v primerih, ko se ugotovi:

 • da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
 • da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
 • da investicije, za katero je pridobil sredstva, ni dokončal oz. jo je končal v bistveno manjšem obsegu, kot je predvideval v prijavi na razpis,
 • druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

 

XIII.        Razpisna dokumentacija in informacije:

Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani: http://www.horjul.si. Zainteresirani pa jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 14. ure do 16.30.

Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: urska.marolt@horjul.si ali obcina@horjul.si, ali po telefonu: 01/759 11 23 v času uradnih ur; kontaktna oseba: Urška Marolt.

 

Št.: 41010-0010/2014-2

Datum: 1. 4. 2014

                                                                                                       OBČINA HORJUL

                                                                                                                Župan

                                                                                                         Janko Jazbec l. r.

 
0 (Bodi prvi!)
Oceni članek

Povezani članki
NE ZAMUDI VEČ NOBENE POMEMBNE NOVICE ALI DOGODKA IZ TVOJEGA KRAJA! x
Naroči se na brezplačno tedensko e-izdajo in bodi na tekočem o dogajanju v tvoji občini Horjul!

100 % skrbno bomo varovali vašo zasebnost in odjavili se boste lahko kadarkoli!
Komentiraj novico

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta prispevek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Naš časopis
Številka: 448
Izšla: 24.04.2017
Poglej Pdf
Koledar dogodkov Preglej vse
April 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30.04.2017
Danes ni dogodkov.

Bodite prvi pri oddaji mnenja.